نویسنده = علی مرادی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر میزان مزاحمت‌های خیابانی مورد مطالعه شهر کرمانشاه

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 219-246

محسن صفاریان؛ گلمراد مرادی؛ مریم نریمانی


3. بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر میزان مزاحمت‌های خیابانی مورد مطالعه شهر کرمانشاه

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 77-104

محسن صفاریان؛ گلمراد مرادی؛ مریم نریمانی


4. روش‌شناسی نظریه‌ی اجتماعی گافمن

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 59-78

محمدتقی ایمان؛ گلمراد مرادی