نویسنده = محمد باقر علیزاده اقدم
تعداد مقالات: 1
1. فشار اجتماعی- فرهنگی، مقایسه اجتماعی و تصور چاقی

دوره 12، شماره 45، بهار 1400، صفحه 70-81

10.30495/jzvj.2021.4565

فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ اکرم حبی