نویسنده = اعظم حسینی هنزایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه سلامت روان و سازگاری و تنظیم هیجان شناختی زنان مطلقه با زنان متأهل شهرستان یزد

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 1-16

علی جعفری ندوشن؛ حسن زارع؛ اعظم حسینی هنزایی؛ مرضیه پورصالحی نویده؛ مرضیه زینی