بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعی موثر برآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفاه اجتماعی و مدرس دانشگاه پیام نور واحد کامیاران.

2 استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

چکیده

امنیت یکی از مولفه‌های اساسی رفاه اجتماعی می باشد، و زنان به عنوان سرمایه‌های انسانی هر جامعه‌ای، نقشی موثر در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند؛ این مهم جز با احساس امنیت آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد شد، لذا این پژوهش برآن است عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در میان زنان شهر سنندج را تبیین نماید. روش پژوهش، پیمایشی بوده، جامعه آماری زنان 18 تا 65 سال شهر سنندج هستند، از بین آن‌ها تعداد 250 نفر نمونه انتخاب شد. یافته‌های توصیفی بیانگر احساس امنیت اجتماعی متوسط در بین زنان شهر سنندج است که برابر با 67/31 بود. یافته‌های تحلیلی حاکی از روابط معنادار بین امنیت محل سکونت و حمایت اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی زنان بوده و متغیرهای پایبندی مذهبی، پوشش مناسب، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و رسانه‌های ارتباط فرهنگی، رابطه ای با احساس امنیت اجتماعی نشان ندادند. تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان داد به طور کلی متغیرهای پیش‌بین حدود 30 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند. نتیجه این‌که مولفه های امنیت محل سکونت و حمایت اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی زنان شهر سنندج رابطه دارند، هم‌چنین، وضعیت نامناسب اقتصادی، مزاحمت های خیابانی و همسر آزاری از مهم‌ترین دغدغه‌های بسیاری از زنان این شهر را تشکیل می دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Feeling of Social Security of Women in Sanandaj City and Social Factors affecting on it

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ahmadi 1
  • A Kaldi 2
چکیده [English]

Security is one of the fundamental components of social welfare, and women, as half of human capital in any society, have an effective role in promoting the social excellence and goals. That is not possible unless by having the sens of social security. So, this study aims at determining the social factors affecting the sense of security in Sanandaj. The methodology of the study is based on the questionairs. The statistic field is based on the women of 18- 65 years old that among which 250 people were selected as samples. The descriptive findings the citys modest sense of social security that equal 31/67. Findings indicate a significant relationship between social support and sense of security and social protection of women's place, and religious adherence variables, and the appropriate veil, socio-economic status and cultural communication media, did not show a relationship with a social security. Multiple regression analysis showed that the predictive variables were expressed about 30% of the variance of the dependent variable can explain. As a result, the security component of location and social support are associated with feelings of social security for women in Sanandaj city. Also, the poor economic status, street harassment and wife abuse are major concerns of many women in sanandaj city.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling of Social Security
  • Socio-Economic Status
  • Social Support
  • Security Location
  • Appropriate Veil
1- Ahmadi, y. and Esmaeeli, A. (1998), “the study of the safty feeling based on
multimensional factors in women Mashhad” , practical sociology- Researchscince
magazine, No 38, Esfahan University. (Persian). 
2- Amir Kafi, M. (2009), “the study of safety feeling its effecting role (case
study: the city of Tehran)” , sociology research periodical, No 1, Tehran.
(Persian).
3- Bell, W. (1998), “Women and community safety”. Bell Planning Associates
South Australia, No 32: 1-26.
4- Bonnete, Carole, Sophie Buffeteau, and Pascal Godefroy (2007), “Effects of
Security Location on Socital Security in France.” Population 61(1): 41–70.
5- Bumman, S. (2005), “buoyant love: on the impermanence of human
relations” , Trans: Erfan sabeti, Tehran: Goghnos. (Persian).
6- Buzan, B. Weaver, O. (1998), “Libralism and security: the contradictions of
the liberal leviathan”, Copenhagen peac research institute (COPRI) Working
papers.
7- Chalabi, M. (2006), “towards the general viws of social abnormality” ,
Tehran: Nashre Nai. (Persian).
8- Chalabi, M. (1996), “sociology of order: the explanation and interpretation of
social order”, Tehran: Nashre Nai. (Persian).
9- Ebrahimi, N. (2007), “ Thinking on the base and culture of Copenhagen
school” ,Tehran, Foreign political periditcal, No, 2. (Persian).
10- Giddens, A. (2002), sociology, Trans: Manocher Sabouri, Nashr nai, vol 7.
(Persian).
11- Jackson, J. (2004), “Experience and expression. Social and cultural
significance in the fear of crime”, in The British Journal of Criminology, 44:
946- 966.
12- Kahe, A. (2005), “the article series of social safety festival” , vol, 1,Tehran,
Gole poneh press. (Persian).
13- Kamran, F. and Ebatati Nazarlo, S. (2009), “the survey of economicalsocial
factors on peace feeling and social safety of woman: M.A. Students
sociology in Tehran University” , Social reseaech magazine, 3 rd year, No 6.
(Persian).
14- Mohebbi, S. F. (2001), “the pathology of the woman in society” , ketab
zanan magazine, No14, pages 6-19. Tehran: cultural and social council of
woman. (Persian).
15- Moller, B. (2000), National, Societal and Human Security Discussion case
study.
16- Nabavi, S. A. et al (2008), “the survey of economical and social factors on
social safety feeling of Ahvaz residents” , practical sociology of research and
science magazine, No 4, 1389 winter. (Persian).
17- Navidnia, M. (2003), “An introduction social safety Motaleat Rahbord
magazine, 6 th year, No 19. (Persian). 
18- Noruzi, F. and Folladi Sepehr, S. (2009), “the study of social safety feeling
of woman and effective social rol in it” Rahbord magazine, 18 th year, No53,
pages 129- 159. (Persian).
19- Rafie, F. (1998), “anomie or social disorder, the studi on potential
prepration of anomie in the city of Tehran” , Tehran: sorush press. (Persian).
20- Rafie, F. (1996), “society, sense and music”, Tehran: Enteshera
cooperation, first series. (Persian).
21- Reno, Virginia P. and Joni, L. (2009), Economic Crisis Fuels Support for
Social Security: Americans’ Views on Social Security, August. ©National
Academy of Social Insurance. ISBN: 1-884902-53-7.
22- Roe, P. (1996), “The Societal Security Dilemma” Copenhagen peace
research institute (COPRI) Working papers.
23- Roe, P. (2005), Securitizations & minority rights: conditions of
desecuritization, central European University, Budapest,
Hungary/www.sdi.sagepub.com/internet.
24- Sarukhani, B. and Navidnia, M. (2006), “the social safety of family and
residential place”, Tehran, Refah research and science magazine, sixth year, No
22. (Persian).
25- Stanko, E. (1992), “The Case of Fearful Women: Gender, Personal Safety
and Fear of Crime”. Women Criminal Justice, vol. 4, pp. 35- 117.
26- Shirazian, F. (2004), “the sociological survey of the effects of police
(police 110) on the rate of safety feeling on residents of the area NO 3 of
Tehran” , M.A, thesise, sociology course, Azad Islamic University- Tehran
shumal branch. (Persian).
27- Weaver, D. ( 2010), “Socital Security and Social Suport.” Journals of Gerontology,
Series B: Psychological and Social Sciences 61(1): S24–S34.