تاثیرخانواده بر مشارکت سیاسی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه تبریز

2 پژوهشگر موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز و دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

الزامات جامعه ایران مانند هر جامعه درحال گذار و یا درحال توسعه مشارکت زنان را به عنوان نیمی از نیروهای فعال جامعه در عرصه‌های گوناگون ضروری می‌سازد. از آن‌جا که خانواده نخستین و مهم‌ترین عامل جامعه پذیری افراد تلقی می شود لذا، به نظر می‌رسد میزان تمایلات مشارکت جویانه در خانواده می تواند بر مقدار مشارکت زنان از جمله مشارکت سیاسی آنان تاثیر بگذارد. از راه بحث و گفت و گو در منزل، فرزندان با ارزش‌ها و نگرش های سیاسی والدین آشنا می شوند و از این راه علاقمندی یا بی علاقگی آنان نسبت به مسایل سیاسی ابراز می شود. لذا، به نظر می رسد وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی افراد تاثیر میگذارد. این مقاله براساس نتایج یک پژوهش پیمایشی پهنانگر و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است که در سطح استان آذربایجان شرقی، بین زنان 18 تا 64 سال ساکن در استان به اجرا گذاشته شده است. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه مورد بررسی 1074 نفر برآورد شده، روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که والدین پاسخگویان تمایل حدمتوسط و یا متوسط به بالایی به مشارکت سیاسی داشته و در انجمن های گوناگون شرکت و فعالیت می‌کنند. نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته حاکی از آن است که گرایش به مشارکت سیاسی والدین بر فعالیت آن‌ها در انجمن‌ها تاثیر‌گذار است و مشارکت جویی فرد در انجمن‌های گوناگون و در نهایت، مشارکت سیاسی وی را متاثر می سازد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Family on Women’s Political Participation

نویسندگان [English]

  • Fatemeh GHolabi 1
  • F Hajilo 2
چکیده [English]

Like any society that is in transition or that is developing, Iranian society relies upon women’s participation as half of the active members of society, in various fields. Since the family is the first and most important socialization agent, its impacts on participation can affect the level of women’s participation, including their political participation. Through discussions and conversations at home, children become familiar with the values and attitudes of their parents and, in this way, the parents’ interest or apathy in political issues is expressed. Therefore, it seems that family situation and social position influences people’s level of political participation. This paper is based on the results of an extensive survey which was carried out at East Azerbaijan province, among women 18 to 64 years. The sample size was 1074 people. The sampling method is multi-stage clustering and the data was gathered through questionnaires. The results show that the parents of respondents have medium or higher tendency toward political participation and also participate in various associations. Results of correlation tests between the independent and dependent variables show that parents’ tendency to political participation has influences on respondents activity in associations and eventually influences on the overall level of political participation. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Participation
  • Individual Seeking Participation
  • Parents’ Seeking Participation
  • Women
  • family
1- Abdullahi, M. (2009). Women in the Public Sphere. Tehran. Jamee Shenasan
Pub [Persian].
2- Abdullahi, M. (2004). the issues, obstacles and strategies for civic
participation of women in Iran. Tehran, Journal of the Sociological Association,
Volume V, Issue 2 [Persian]. 
3- Abramson, P. (2004). political participation, translated by Nasrin Tabatabai
in: Lipset, S M. Encyclopedia of Democracy, translated by K. Khani and N.
Moradi, Tehran, Ministry of Foreign Affairs, pp. 1241 to 1250[Persian].
4- Alageband, A. (1997). Sociology of Education. Tehran, Ravan Pub [Persian].
5- Almond & Powell. (1996). political socialization and political culture,
translated by A. Tayeb, Journal of Political and economic information, No.
5[Persian].
6- Almond & Verba. (1975). Civic Culture. Princeton University Press.
7- Bashiriyeh, H. (1995). [2003], Political Sociology, Tehran, Ney Pub
[Persian].
8- Boromandnasab, M. (1994). The Study of Relation between the Perceptions
and Style of Parenting with Situation and Function of Education within Students
in Dezfoul. Master Thesis . Ahvaz. Chamran’s University[Persian].
9- Chaboki, O. (2002). The effects Of Psychological Factors on the Political
Participation of Women, in: habibi & Panahi(2002). Proceedings of the
Conference on the Political Participation of Women in Muslim
countries.Tehran, Allameh Tabatabaeii University Press, pp. 238- 265 [Persian].
10- Darvishpour, M. (1995). Family and Democratic Culture, Pub. Negaheno,
No.25 Tehran [Persian].
11- Davani, F. (2004), Challenging of Women in Escape from Tradition.
Tehran, nokhostin Pub
12- Ezazi, Sh. (1997). Sociology of Family with Emphasis on Role, Structure
and Function of family in Contemporary Age. Tehran. Published by Illustrative
and Women’s Studies[Persian].
13- Fooladian, M & Ramazanifar, A. (2008). Paradigms and Theories of
Participation in Sociology. Mashhad. Sokhangostar Pub [Persian].
14-Ghavam, A. (2000). Challenges of Political Development, First Impression.
Tehran. Ghomes Pub [Persian].
15- Ghazi Tabatabaii and et al. (2004). A Study of Women’s Political
Participation at 28 Centre of Province in Iran. Tehran. Ministry of Interior’s
Women Office[Persian].
16- Giddens, A. (1997). Sociology translated by saboori, First Impression.
Tehran Nei Pub [Persian].
17- Hashemi & et al. (2009). Study of Social and Psychological Factors
Influencing Political Participation. Journal of Political Science, Volume V,
Number 1[Persian].
18- Huntington, S. and J. M Nelson (1976) Political Participation in Developing
Countries, Cambridge, Harvard University Press.
19- Huntington.S, (2000) Third Wave of Democracy in the End of Twenty
Century. Translate by shahsa. Tehran. Rozaneh Pub [Persian]. 
54 تاثیرخانواده بر مشارکت سیاسی زنان
20- Khalili, M. (2005), Pathology of Womens Participation in Contemporary
Society. Women's Studies Quarterly, Volume 5, No. 2, pp. 165-186[Persian].
21- Kamali, A, Shaditalab, Zh. (2003). Women’s social Participation. Woman
in Development & Politics. Vol 9.Summer (26-52)[Persian].
22- Lahsayeezade, A & Bavar, Y. (2002). students' attitudes towards women's
political participation, Social Science Quarterly Tabatabai University, No.
19[Persian].
23- Lipset, M, Doz, R. (1994) Political Sociology, Translated by Farjad. M.
Tehran. Ghomes Pub [Persian].
24- McClurg, S. D (2001) Social Networks and Political Participation. Internet:
Google Site.
25- Mehdizadeh, Sh. (2005) Television, Adress and New Perception, Journal of
Sociology, Vol. 6, No. 4 [Persian].
26- Mossavi, T. (1998) A Servey of Factors Related to Political Participation.
Master Thesis. Tehran. Allameh Tabatabaii’s University [Persian].
27-Nagy Rad, MA. (2003). Obstacles of Women's Participation to Economic
and Political Activities in Iran after the Revolution.Tehran. Kavir Pub[Persian].
28- Niazi, M & Vahida, F. (1383). The Study of relationship between family
structure and Social Participation. Journal of Social Sciences, No. 3(23)
[Persian].
29- Nikjoo, M. (1998), A Servey of Familial Factors Related to Perception of
Girls in its Social Role. Master Thesis. Tehran. Allameh Tabatabaii’s University
[Persian].
30- Oakley, A. (1974). The Sociology of Housework. Oxford, Martin
Robertson.
31- Oakley, A. & Marsden. D. (1991), Approaches to Participation in Political
Development, translated by M. Mahmudnezhad, Tehran, publication of Center
for Survey Research and Rural Issues.
32- Panahi, M. H. (2007). The Sociology of Women’s Political Participation.
First Impression. Tehran. Allameh Tabatabaii’s University Press[Persian].
33- Pishgahifard, Z. & Zohdi Goharpour, M. (2010). Study of the Status and
Role of the Middle East Women in Political Participation. Quarterly of
Women in Society, Volume I, No. I [Persian].
34- Popkin, R, Stroll, A. (1989). Complete works of Philosophy, Translated by
Mojtabavi. Tehran. The center of Social Science Research.
35- Rabii, A. (2001). Sociology of Value Transitions: A Study of Behavior of
Voters in 2th Khordad(1997). First Impression, Tehran. Culture and Reflections
Pub [Persian].
36- Rafipour, F. (1999). Anatomy of Society, First Impression, Tehran.
Sherkate Sahami Enteshar[Persian]. 
37- Rash, M. (1999). Society and Politics: Introduction to Political Sociology,
Translated by Saboori, M. First Impression, Tehran, Samt Pub [Persian].
38- Rezaii, A. (1999). New Choice: A Sociological Analysis of 2th Khordad
Event (1997). Third Impression. Tehran, Tarheno [Persian].
39- Ritzer, G. (1995). Sociological Theory in the Contemporary Period.
Translated by M. Solasi. Tehran, Elmi Pub[Persian].
40- Roshe. Ghi(1997). Sociology of Talcott Parsons, Translated by Nikgohar,
A. Tebian Pub. Tehran. First Impression [Persian].
41- Samadirad, A. (2006). Mechanisms of Promotion of Woman’s Participation
in Political and Economical Dimentions. Journal of Social Welfare, Vol.5, No.
21, summer [Persian].
42- Sarookhani, B, Doodman, L. (2009). Structure of Power in Family and its
Effect to Social Participation in Shiraz. Journal of Sociology, Vol. 1, No.1, pp.
105-129 [Persian].
43- Siadatnasab, M. (2001). The Study of Factors affecting women's political
participation in Yasuj. Quarterly of Dena Voices, Department of Culture and
Islamic Guidance Kohkiloyeh and Boyerahmad, No. 4 [Persian].
44- Smith, B. (2001). Theories of Development and Political Change. Translate
by Haji Yoosefi, First Impression. Tehran. Ministry of Foreign Affairs
pub[Persian].
45- Smith, L. (1979). Individual Political Participation:The Effects of Social
Structure and Communication Behavior, Pacific Sociological Review.
46- Tavassoli, Gh. (1991). Theories of Sociology. Tehran. Samt Pub [Persian].
47- Tavassoli, Gh. (1997). What Matters Most Iranian Women? Magazine of
Women, Issue 35[Persian].
48- Yu, D. (2002). Political Cultural and Political Development. Tehran, First
Impression, Green House Pub [Persian].