جایگاه شغلی زن در خانواده و اجتماع از دیدگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدآباده (مربی).

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

چکیده

زن زیباترین واژه ی آفرینش است و موثرترین عامل تربیت و نگاهبان سلامت روحی، روانی و جسمانی فرزند و جامعه است. در این پژوهش، از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و داده ها از کتاب ها، قرآن کریم و احادیث گرد آوری شده است. هدف این پژوهش این است که روشن کند: دیدگاه اسلام در مورد فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان چگونه است؟مشارکت زنان در عرصه های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جامعه چگونه است؟حضور زنان در اجتماع اسلامی به چه صورت است؟ و دیدگاه اسلام درباره ی اشتغال و شخصیت زن چیست؟ با توجه به یافته های پژوهش، نتایج زیر بدست آمد: زن در راستای نقش تربیتی در خانواده می تواند در اجتماع به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بپردازد. اسلام مانع مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نمی شود بلکه برای این کار ارزش قائل است. زن از نگاه قرآن عضوی موثر در اجتماع است و باید مانند مردان در مسایل مهم اجتماعی نقش آفرینی کند. در کل، اسلام جامع ترین و کامل ترین نگرش نسبت به اشتغال و شخصیت زن دارد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women’s Employment in Family and Society; the Holy Quran’s Perspective

نویسندگان [English]

  • S. Shahedi 1
  • M.A. Farjodi 2
چکیده [English]

Woman is the most graceful word in creation, the most effective factor in training, and a custodian of the mental and physical health of her children and society. This analytical and descriptive study drew on some books, the Holy Quran and narrations in an attempt to address Islam's point of view about the following issues; economic and social activities of women, women's participation in the political, social and economic areas, women’s involvement in the Islamic society, and women's employment and personality. The results of the study indicated that in line with their training roles in families women can take part in economic, social and political activities in the society as praised by Islam. Women, as far as the Islamic stance is concerned, are influential members of the society and like men should play a role in dealing with important affairs of the society. Islam has the most comprehensive outlook regarding women’s employment and personality
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Islam
  • family
  • Society
  • Employment
1 قرآن کریم . مترجم عباس مصباح زاده.. 1372 سوره نساء آیه 1 و 32 ، سوره اعراف آیه 22، سـوره نمـل
آیه 29،32،44، سوره آل عمران آیه 104، سوره روم آیه 21، سوره نور آیه 31، سوره احزاب آیه 33، سـوره
قصص آیه .25
-2 نهج البلاغه. مترجم محمد دشتی.
-3 ابن منظور، ا .ج. بیروت، بی تا، لسان العرب .
.-4 الزحیلی، و. بیروت . 1411. التفسیر فی العقیده و الشریعه و النهج، چاپ اول، دارالفکر معاصر .
-5 الخوانساری، س . ا. 1364. جامع المدرک فی شرح المختصر النافع. انتشارات صدوق .
-6 الطبری، ا .ا. ع. . ا . ب تهران . 1369. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. ترجمه: دکتر محمد مفـتح و حـسین
نوری،انتشارات فراهانی .
-7 الکلینی الرازی، ا . م. ج. . ب ی. 1348. الکافی ، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت .
-8 المجلسی، ب. م . 1403. بحارالانوار، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ سوم .
-9 تستری، م. . ت1410. قاموس الرجال. الجزء الثانی، مؤسسه النشر الاسلامی .
-10 خویی، ابوالقاسم. 1408. منهاج الصالحین. الاداب،ج 2 ص 314 .
-11 صدوق (ابن بابویه) .، م . ع. ب 1408 . الحضال، مجمع البحوث الاسلامیه .
-12 صدوق، ا . ع.ب . م. ج. . ا. ب . ب 1390. من لایحضره الفقیه، جاپ پنجم،انتشارات امام مهدی ( .ج ،)عج
 -13 طاهر بن عاشور، م. 1398. تفسیر التحریر و التنویر، الدار التونسیه للنشر، ج .5
14- طباطبایی، س . ح . م . 1363. المیزان فی تفسیر القـرآن . ترجمـه سـید محمـد بـاقر موسـوی همـدانی،
انتشارات محمدی، چاپ سوم .
15- عاملی، ش . ح . 1391. بیروت داراحیاء التراث العربی ، وسائل الشیعه الـی التحـصیل المـسائل الـشریعه .
پژوهش عبدالرحیم الربانی شیرازی .
16-مجلــسی، م. . ب 1403. بیــروت دارالحیــاء التــراث العربــی ، بحــارالانوار الجامعــه لــدرر اخبــار الائمــه
الاطهار،ج103 .
17-نسایی، ا. . ب ش. قاهره، مصر، بی تا. السنن، چاپ دوم .
 -18 باستانی پاریزی، . ا.م 1363. جامع المقدمات،نشر کرمان،ج .2
 -19 جوادی عاملی، ع . 1383. زن در آینه جلال و جمال ، قم مرکز نشر اسراء، چاپ اول.
-20 ساوجی، م.1371. حقوق زن در اسلام و خانواده، تهران، انتشارات مجرد، چاپ اول .
-21 علویقی، ع . ا. 1357. زن درآیینه ی تاریخ. شرکت چاپ 128 .
-22 گشسب، آ و. موبد . ا، 1377. مقام زن در ایران باستان.بی جا، چاپ دوم .
-23 فهیم کرمانی، م.1347. چهره ی زن در آیینه ی اسلام و قرآن. دفتر نشر اسلامی .
-24 محقق داماد، س . م. 1368. تهران، بررسی فقهی حقوقی خانواده. نشر علوم اسلامی .
-25 مجله ندا، وضعیت اجتماعی حقوق زنان در آلمان ،ش 27، سال نهم .
-26 مطهری، . م 1371. مجله پیام زن، سال اول، ش پنجم .
 -27 مطهری . م ، 1374 نظ ،قم، . ام حقوق زن در اسلام، بی جا، انتشارات صدرا، چاپ نوزدهم .
 -28 ویل دورانت، 1367. تاریخ تمدن. ترجمه احمد آرام، تهران، سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی .
 -29 شرلی، ا. . ف 1377. تهران، بار سنگین زنان شاغل، ترجمه مینا اغطامی، نشر البرز