بررسی رابطه نگرش خوردن و خودتنظیمی با سبک زندگی در زنان چاق و عادى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

چاقی اصطلاحی پزشکی است که حالتی از افزایش وزن بدن (بافت چرب) را توصیف می‌کند که می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی برای سلامتی داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین نگرش خوردن، خود تنظیمی با ابعاد سبک زندگی در زنان چاق و عادی شهر شیراز بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی زنان شهر شیراز بود که تعداد 202 نفر از آن ها (101 نفر با اضافه وزن و چاقی و 101 نفر با وزن عادی) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده با استفاده از پرسشنامه های نگرش خوردن، خود تنظیمی و سبک زندگی جمع آوری شد. داده های تن سنجی بر اساس شاخص توده ی بدنی (BMI) و با همکاری کارشناس تغذیه محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر حسب ضریب همبستگی پیرسون وآزمون تی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان دادکه بین نگرش خوردن و ابعاد سبک زندگی و نگرش خوردن و خود تنظیمی رابطه ی منفی معنی دار وجود دارد. بین خود تنظیمی و ابعاد سبک زندگی رابطه ی مثبت معنی دار دیده شد. این یافته ها همچنین نشان دادکه در مقایسه ی نگرش خوردن، خود تنظیمی و ابعاد سبک زندگی در زنان چاق و عادی تفاوت معنی دار وجود دارد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship of Eating Attitudes and Self-Regulation with Life Style in Obese and Non-Obese Women

نویسندگان [English]

  • A Rezaee 1
  • F Esfandyari 2
  • S Sarveghad 3
چکیده [English]

Obesity is a medical term that describes a state of overweight (fat tissue) in the body that has negative impacts on health. In this research, we tried to find out the relationship between eating attitudes, and self-regulation with life style dimensions between obese and non-obese women in Shiraz city. To this end, a sample of 202 women (101 obese and 101 non-obese) were selected randomly from the total population of the Shiraz women. Eating attitude, self regulation and life style questionnaires were administered to the participants and information of participants’ bodily assessment were gathered with the assistance of a nutrition expert on the basis of body fat tissue (BMI). Results showed that there is a positive relationship between eating attitude and life style dimensions, and a negative relationship between eating attitude and self regulation, but a positive relationship was found between self regulation and life style dimensions at 0/001 level of significance. Moreover, significant differences in eating attitudes, self regulation and dimensions of life style were found between obese and non-obese women at 0/001level of significance
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eating attitude
  • Self-regulation
  • Life style
  • Obesity
1 آزاد بخــت . ل ، میــر میــران، پ . عزیــزی، .ف 1380 . بررســی شــیوع و عوامــل مــرتبط بــا چــاقی در
بزرگـسالان تهرانـی. مجلـه ی غـدد درون ریـز و متابولیـسم ایران،سـال پـنجم ، ضـمیمه ی شـماره ی ، 4
.(379-387 ،) 1382
-2 احـــدی، . ح 1386 . بیمـــاری فـــشار خـــون و مـــداخلات روان شـــناختی . نـــشریه ی ماهانـــه ی
آموزشی – تربیتی پیوند، شماره ی .50
3- اسـمیت . ا ، نـولن، هوکـسیما ،سـوزان ؛فردریکـسون ،باربـارا؛لافتس ،جفـری . زمینـه ی روان شناسـی
هلیگارد.ترجمه ی ن: صرت االله پور افکاری . 7. 1384،
-4 بابایی،س. 1385 . بررسی رابطـه ی بـین هـسته ی اصـلی باورهـا و توانـایی خـود مهـار گـری خـوردن
بــا نــشانه هــای اخــتلال خــوردن در دانــشجویان دانــشگاه شــهید بهــشتی .پایــان نامــه ی کارشناســی
ارشد،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
-5 بابـــایی، س. خـــداپناهی، .م ک. صـــالح صـــدق پـــور، ب . 1385. رواســـازی و بررســـی اعتبـــار
پرسـشنامه ی سـبک زنـدگی مـوثر بـر وزن. مجلـه ی علـوم رفتـاری، دوره ی 2 ،شـماره ی1 ،بهـار1378
75. 81- ،
-6 بهـدانی ،ف.سـر گلزایـی، . ر.م قربـانی . ، ا مطالعـه ی ارتبـاط سـبک زنـدگی بـا افـسردگی و اضـطراب
در دانــشجویان ســبزوار . اســرار مجلــه ی دانــشکده ی علــوم پزشــکی و خــدمات بهداشــتی -درمــانی
سبزوار، سال هفتم، شماره ی ،2 تابستان 27. -1379،37
-7 بهرامـــی نـــژاد،ن. حنیفـــی، . ن موســـوی نـــسب، . ن علـــی محمـــدی، . ر بـــاقری اصـــل، . آ 1385.
مقایـسه ی تـاثیر آمـوزش خـانواده – مـدار و فـرد – مـدار بـر کـاهش شـاخص تـوده ی بـدنی و سـبک
زنـدگی.مجلـه ی علمــی – پژوهـشی دانـشگاه علـوم پزشـکی زنجــان ،دوره ی ،16 شـماره ی ،62 بهــار
67. -1378،76
-8 چیمه،ن . 1382.بررسی فراوانـی نگـرش هـای غیـر طبیعـی نـسبت بـ ه خـوردن و عوامـل همبـسته بـا
آن در دانـش آمـوزان شـهری سـاری در سـال تحـصیلی -81 82 . مجلـه ی علمـی – پژوهـشی دانـ شگاه
علوم پزشکی مازندران،شماره ی40 .
-9 ریو،ج . م . 1385. انگیـزش و هیجـان . ترجمـه ی یحیـی سـید محمـدی . تهـران : نـشر ویـرایش . چـاپ
:چهارم .
-10 شــولتز،د. و شــولتز، س . آ. 1998. نظریــه هــای شخــصیت . ترجمــه ی : یحیــی ســید محمــدی
(1381). تهران : انتشارات ویرایش .
-11 صفوی فرد، .ف 1378.کشف ارتباط چاقی با افسردگی.سایت خبر .
-12 صــمیمی ،ر. مــسرور، . د.د حــسینی ف ، . تمــدن فــر، . آ.م 1384.ارتبــاط ســبک زنــدگی بــا ســلامت
عمــــومی دانــــشجویان. فــــصلنامه ی پرســــتاری ایــــران، دوره ی نــــوزدهم، شــــماره ی ،48
83. -1385،93زمستان
-13 کارلــسون، .آ .ن 1378 . مبــانی روان شناســی فیزیولوژیــک . ترجمــه ی : مهــرداد پژهــان . اصــفهان
: غزل. .
-14 عظــیم زاده، ب . 1387 . بررســی اخــتلال هــای خــوردن و رابطــه ی آن بــا ادراک ناشایــستگی و
وارســی بــدن در دانــشجویان دانــشگاه آزاد ارســنجان .پایــان نامــه ی کارشناســی ارشــد، دانــشگاه آزاد
ارسنجان .
-15 مظفــری . م ، نــصرتی، ص. پــور منــصور، گ. رضــایی، . م 1383. بررســی عوامــل مــوثر بــر شــیوع
چاقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ایلام.
16- Bandura, A. (1997).Sociallearningtheory.EnglewoodCliffs, N.J.Prentice
Hall.
17- Brown, J.M. (1998). Self-Regulation and the Addictive Behaviors. In W.R.
Miller & N. Heather (Eds). Treating Addictive Behaviors (PP. 61-73). New
York Plenum Press.
18- Carey, K.B.Neal, D.J, &Collins, S.E. (2004).A psychometric analysis of the
Self–RegulationQuestionnaire. Psychology of Addictive Behaviors, 29, 253-
260.
19- Cooper, M. (2005). Beliefs and their relationship to eating attitudes and
depressive symptoms in man. EatingBehaviors, 7, 2006, 423-426. 
20- Epen, V., Mabrok, A., Binothman, S. (2005). Disordered eating attitudes
and symptomatology among adolescent girls in the united Arab Emirates.Eating
Behaviors, 7, 2006, 53-60.
21.Huisman,S.,Gucht,V.,Maes,S.,Schroevers,M.,Chatrou,M.,Haak,H.(2008).Sel
f-regulation and weight reduction in patients with type 2 diabetes. Patient
education and counseling, 75 (2009), 84-90.
22- Neal, D.and Carey, K.B. (2004). A follow– up psychometric analysis of the
Self–Regulation Questionnaire.Psychologyof Addictive Behaviors, 2005,
vol.19.No.4, 414-422.
23- Carey, K.B.Neal, D.J, &Collins, S.E. (2004).A Psychometric Analysis of the
Self–Regulation Questionnaire. Psychology of Addictive Behaviors, 29, 253-
260.
24-Yoko,O.,Toshifumi,T.,Chiemi,S.,Shinichi,K,Shinichi.,Y,Tohoda., Yuji,
T.(1998). Eating Attitude and Psychological Stat in Eating Disorders. Medical
Journal of Hiroshima Prefectual Hospital, vol.30, N.1, 35- 38, 1998.
25-Zijlstra,H . Larsen,K.,Ramshorst,B.,Geenen,R.(2005) .
The association between weight loss and self-regulation cognitions before and
after laparoscopic adjustable gastric banding for obesity. Surgery volume 139,
number 3, 2006, 334-339.