تجلى زن در سه دفتر اول مثنوى معنوى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد آزادشهر .

چکیده

گفتگو درباره ی زن و دیدگاههایی که در مورد وی وجود دارد، کاری بسیار مشکل و ارزشمند است زیرا نیاز به مطالعه و کندوکاو بسیار دارد. زن این موجود شکننده و ظریف در عرصه ی پهناور جهان بار مسئولیتی ویژه بر دوش داشته است : زادن ، پروردن ، به بلوغ رساندن و به تکامل روحی و جسمی رساندن انسان ها. در این مقاله،با ذکر مقدمه ای سعی شده است تا زن را در تمام جایگاههایی که می‌توانسته مفید و ارزنده باشد، نشان دهد زیرا زن براستی نماینده ی تحقق آمال و آرزوهاست و نباید ارزش و منزلت او را نادیده گرفته شود. در مرحله ی بعد نقش موثر زن از دیدگاه عرفا ارایه، سخنان ارزشمندی از ابن عربی یادآور شده و مقام و منزلت زن در راستای ارتباط با مردان ذکر گردیده است . در بخش دیگر زوجیت عناصر و توافق اخلاقی در زناشویی امری مهم تلقی شده است و مولانا در مثنوی چندین بار به مسئله ی جفت بودن پدیده ها اشاره دارد و در نهایت، سخن آخر و پیامد این مقاله اینست که هدف مولانا، انسان کامل بودن است و نباید فرقی میان زن و مرد در میان قبایل عرب و عجم و زنگی و رومی باشد و دلیل برتری انسان ها به خاطر جنسیت آن ها نمی‌باشد، بنابراین تصور مولانا در مورد انسان کامل از فراسوی مرزهای مادی هم عبور کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation of Woman in the First three Books of Mathnavi Manavi

نویسنده [English]

  • M Alimi
چکیده [English]

Mathnavi is the world of love and friendship. In this mortal world, the purpose of Molana is training majestic and mature people who are constantly worshiping God. To speak about women and views surrounding them is no easy requiring research and investigation. Women in the wide arena of the world carry a special burden on their shoulders; giving birth to and raising and maturing human beings mentally and physically. In this paper an attempt was first made to study the women's depictions and representations in circumstances which could be beneficial as in fact a woman is representative of achievement of dreams and desires. Thus her status and value shouldn't be ignored. Then, mention was made of women who had important role in Molana's life including Molana's mother "Gohar" who was a pure and chaste woman and his second wife "Karakhatoon" who was an intelligent and bright woman. Molana in a description of "Karakhatoon" points out that she was the most beautiful woman in the world in terms of face and perfection like the star of Sareh and in chastity and pureness was like Virgin Mary in her time. According to Molana coupling of elements and moral understanding are of prime importance in marriage. He refers to the coupling of the phenomena in the world several times in Mathnavi. The implication of this paper is that the goal of Molana is to be a perfect human being and that no difference should be made between men and women from different nationalities. And also that the merit of people is not in their gender. Molana's conception of a perfect human being transcends the material borders
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molana
  • Women
  • Human development
  • Common law
1 ثقفی، . ز 1380 . تجلی زن در آثار مولانا ، تهران : اطلاعات بهار.
-2 زرین کوب، ع. 1362 . سر نی ، جلد اول، تهران : علمی.
-3 زمانی، ک. 1379 . مثنوی معنوی مولوی جلال الدین محمد، تهران: اطلاعات.
 -4 ستاری، جلال، 1373 . سیمای زن در فرهنگ ایران، تهران: مرکز.
 -5 شریعتی، ع. 1371 . اسلام شناسی، تهران: چاپ پخش.
-6 شیمل، . آ 1367 . شکوه شمس، با مقدمه ی استاد جلال آشتیانی و ترجمه ی حسی لاهوتی، تهران:
علمی و فرهنگی.
-7 فولادوند، . م 1364 . قرآن کریم ، تهران : سازمان.
یقا -8 می، ع. 1374 . حیات زن در اندی هش ی اسلامی، تهران : امیری.
-9 لاهیجی، ش. 1375 . شناخت هویت زن ایرانی در گستره ی پیش تاریخ و تاریخ، تهران: روشنگران و
مطالعات زنان .
-10 مصاحب . غ، 1375 . فرهنگ دایره المعارف تشیع، دانشگاه تهران .
-11 مطهری، م. 1369 . نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا .
-12 مکنون، ث. صانع پور، . م 1374 : بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام ، نشر سازمان تبلیغات
اسلامی، چاپ چهاردهم .
-13 منصور نژاد، م. 1381 . لهئمس ی زن ، اسلام و فیمینیسم، تهران: برگ زیتون.
-14 مولوی، . ج 1360 . مثنوی معنوی، به کوشش محمد استعلامی، تهران: زوار.
-15 یزدانی ، . ز 1378 . زن در شعر فارسی، تهران: مرکز