تبیین و بررسی اثربخشی دوره های آموزشی کارآفرینی طرح های زود بازده بر کارآفرینان زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان، قائمشهر، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

آموزش کارآفرینی سیاستی است که به گونه مستقیم در کمیت و کیفیت عرضه کارآفرین در یک جامعه اثر می­گذارد. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها بویژه در کشورهای پیشرفته که تا حدودی در آن موانع و مشکلات برطرف شده است، دولت­ها به شکوفا کردن توان بلقوه مردم پرداختند. هدف این پژوهش نیز ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزشی کارآفرینی طرح­های زودبازده بر کارآفرینان زن استان مازندران می­باشد. جامعه آماری این پژوهش، 850 نفر از زنان کارآفرین استان مازندران می­باشد، که با توجه به محدودیت­های خاص جمع­آوری داده­ها 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب، برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده، و تجزیه و تحلیل داده­ها به وسیله   نرم­افزارهای SPSS و LISREL انجام شده است. نتایج آزمون T-test نشان داده است که اثربخشی دوره­های آموزش کارآفرینی و همه ابعاد مورد بررسی یعنی: تحریک انگیزه­ها، پرورش ویژگی­ها و آموزش مهارت­ها، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و یافته­ها مدل معادلات ساختاری بیانگر تایید کلیت مدل­ها و ارتباط معنی­داری مولفه­ها با اثربخشی دوره­های آموزش کارآفرینی بود. در پایان هم به مدیران پیشنهاد می­شود که بیش از پیش به کیفیت برنامه­های آموزشی خویش پرداخته، تا شاهد اثربخشی و کیفیت بیشتر این دوره­ها باشیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Verification and Investigation of Entrepreneurial Curriculums’ Effectiveness of Quick-Return Plans on Mazandarani Entrepreneur Women

نویسندگان [English]

  • H. A 1
  • H. S 2
  • H. S 3
چکیده [English]

Entrepreneurial Curriculum is a policy that influences the quality and quantity of supplying entrepreneurs within a society. The purpose of the present research was the evaluation of entrepreneurial curriculums effectiveness of quick return plans on Mazandaran entrepreneur women. Statistical population in this research included 850 women from Mazandaran entrepreneur. With rreference to particular limitations of data collection, 120 persons were selected as the sample of the study. For data collection,  a questionnaire was used, and data analysess were done by SPSS and LISREL software. The results of T-test demonstrated that entrepreneurial curriculums’ effectiveness and all sub-evaluation dimensions(motivations provoking, features nurturing and skills training) were not placed in desirable status. But the results of structural equation modeling demonstrated that models’ totality upheld and showed that there were significant relationships between components and entrepreneurial curriculums’ effectiveness. Finally, in order to observe further effectiveness and quality of these curriculums,  managers are advised to address their own curriculums’ quality more than ever.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Effectiveness
  • Curriculums
  • Quick Return Plans