بررسی نیازهای آموزشی زنان سرپرست خانوار شاغل فرهنگی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

3 استادیار دانشگاه اصفهان

4 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نیازهای آموزشی زنان سرپرست خانوار شاغل فرهنگی آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 1392 انجام شد. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تمامی زنان سرپرست خانوار دارای حضانت فرزند، شاغل در آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 1392-1391 به تعداد 600 نفر، برابر کل جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته حاوی 42 گویه بود که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه شد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 90/. برآورد شد. تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه­ای) و با نرم افزار SPSS-18 تحلیل گردید. نتایج نشان داد که زنان سرپرست خانوار شاغل فرهنگی آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 1392 در زمینه مهارت­های فرزند پروری، شناخت قوانین و مقررات در خصوص حمایت از زنان سرپرست خانوار، ارتقاء بهداشت روانی خود و اعضای خانواده، مدیریت مالی، و مهارت­های ارتباطی به آموزش بیش از سطح متوسط نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of Training Needs of Household Women in Isfahan Cultural Education

نویسندگان [English]

  • A. SH 1
  • Z. S 2
  • M. F 3
  • SH. M 4
چکیده [English]

The present study aimed at assessing the training needs of female-governed households was employed in Isfahan Cultural Education in 2013. The methodology used in the study was descriptive and measure mental. The statistical population (600) included all female-headed households from 2012 to 2013 in Isfahan. The researcher developed a questionnaire containing 42 statements and a five-point Likert scale was utilized. The validity of the instrument, estimated by Cronbach's alpha coefficient formula, was 0.90. Descriptive statistical techniques (Percentage, Mean‚ Abundance‚ and Standard Deviation) along with inferential statistical measures (T-test) and by SPSS-18 software were employed to analyze the data. The findings revealed that the female-headed households in 2013, employed in Isfahan cultural Education, were needed to train them:  in ground parenting skills, in understanding the rules and regulations concerning the protection of women-headed households, to improve their mental health and family, financial management, and communication skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Female-headed Households
  • Women Cultural and Educational Needs
  • Relational Skills