بررسی نقش خشونت بر میزان طلاق در میان زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه پیام نور واحد محلات

2 استادیار و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

چکیده

طلاق مهم­ترین پدیده حیات انسانی است که دارای ابعادی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است نخست این که پدیده ای روانی است. دوم پدیده ای اقتصادی است و سوم عاملی تأثیرگذار بر تمامی جوانب جمعیتی به لحاظ کمیت و کیفیت می باشد. در این بررسی از نظریه های گوناگونی مانند، نظریه طلاق و قشر بندی اجتماعی، یادگیری اجتماعی، حساسیت، خویش یافتگی، کارکردگرایی و ... بهره گرفته شده است. هدف اصلی پژوهش، نقش خشونت بر میزان طلاق در میان زنان ازدواج کرده20- 25 سال شهر قم می باشد. در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این بررسی کلیه زنانی که مورد خشونت همسران خود طلاق گرفته و یا با تشکیل پرونده در دادگاه خانواده شهر قم که قصد جدایی و متارکه دارند. از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و  حجم نمونه 444 نفر می باشد.‌ برای سنجش از دو نوع اعتبار محتوا و اعتبار سازه  و برای  محاسبة‌ پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده و نتایج پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که : 1) خشونت خانگی در ابعاد گوناگون آن، یکی از مهم­ترین فاکتورهای افزایش طلاق در سطح جامعه و از جمله شهر قم می باشد گو این که دارای ابعادی دو سویه هم چون کاهش اعتماد به نفس زنان، رواج ترس و نگرانی دایمی بین آن­ها و رویارویی با مشکلات، افزایش میزان انحرافات در شهر و آمار کودکان طلاق و ... می باشد. 2) بین تربیت جوان و طلاق، بین مشورت با والدین در هنگام ازدواج اقدام به جدایی رابطه معناداری وجود دارد. 3) در حالی که بین قبح اجتماعی و طبقه اجتماعی و اقدام به جدایی رابطه ای وجود ندارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Violence in the Rate of Divorce Among Women

نویسندگان [English]

  • A. S 1
  • A. GH 2
چکیده [English]

In this study divorce was studied as the most important phenomena in human life, as a psychological and economic phenomenon, which influences all aspects of the population in terms of quantity and quality. In this study, a survey questionnaire was used. The stratified random sampling method was used and a sample of 444 people was selected. To assess the validity of both content and construct validity, Cronbach's alpha was used to estimate the reliability of the tests. The results both descriptive and analytical level was analyzed, using SPSS statistical software. The results showed that: 1) domestic violence in its various dimensions, was one of the main factors in the increase in divorce and community level, including the religious city of Qum, Iran. This two-way dialogue dimensions such as reduced self-esteem, and women standing between them, that tackle common fears and deal with the problems of increasing misbehavior in children and divorce statistics ; 2) there was a significant correlation between the separation or attempted separation and between young people  and divorce among married couples who consulted their parents; and 3) There was no  meaningful relationship between the confidence of women in social class and / or separation or attempted separation of women in a relationship does not exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Divorce
  • Self-esteem
  • Social and Weakness of Wrong Faith
  • Psychological and Economic Phenomenon of Divorce