تحلیل جامعه شناختی احساس امنیت بر سلامت اجتماعی زنان45-15 ساله شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران.

چکیده

    سلامت ­اجتماعی ارزیابی فرد از اجتماع، کیفیت و کمیت درگیر شدن شخص در اجتماع را در برمی‌گیرد. این نوشتار به بررسی ارتباط و شناخت تأثیر احساس ­امنیت اجتماعی به ‎معنای نبود تشویش، دلهره و نگرانی خاص در رویارویی با امور مربوط به زندگی اجتماعی، بر سلامت اجتماعی زنان می‌پردازد. چارچوب نظری شامل رهیافت ترکیبی درحوزه سلامت­ اجتماعی و امنیت است و از نظریه­های کییز، لارسون و نظریه نیازهای مازلو استفاده شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر روش گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی (غیرآزمایشی) از شاخه مطالعات پیمایشی بشمار می‌آید و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از نوع همبستگی است که مقدار سلامت اجتماعی زنان (متغیر وابسته) را با متغیرهای مستقل امنیت اجتماعی، و هم‌چنین، با وضعیت تأهل و اشتغال (متغیر زمینه‌ای) بررسی کرده است. جامعه آماری، زنان15تا 45سال ساکن شهرکرمان است که بر‎اساس فرمول کوکران، 380 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، براساس مناطق چهارگانه­ی شهرداری، از راه پرسش‌نامه‌های استاندارد شده، مورد مطالعه و بررسی قرارگرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از رابطه مثبت و معنادار آماری بین احساس­ امنیت و ابعاد آن، با مقدار سلامت اجتماعی زنان است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که احساس امنیت اجتماعی و امنیت فکری زنان به بهترین وجه و امنیت ‌مالی، امنیت‌ جانی و امنیت هویتی در حد ضعیفی متغیر سلامت اجتماعی را تبیین می‌کنند. متغیر وضعیت اشتغال و تأهل، سهمی کم‌تر در تبیین سلامت اجتماعی داشته است. نتایج تحلیل­مسیر هم نشان دادند که متغیرهای مستقل، به صورت مستقیم تأثیری مثبت و معنادار بر افزایش سلامت­ اجتماعی زنان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study Regarding the Effect of the Sense of Security on Social Wellbeing Among Women Aged between15 to 45 in Kerman City

نویسنده [English]

  • T Nikvarz
Department of social sciences, Payame Noor University, of IRAN
چکیده [English]

    Social wellbeing includes the individual's assessment of the community, the quality and quantity of the person involved in the community. The present paper examines the relationship and recognition of the impact of social security feeling to mean lack of anxiety, apprehension and special concern in dealing with affairs related to social life on the social wellbeing of women. The theoretical framework includes a hybrid approach in the field of social health and safety used by Keys, Larson and Maslow's theory of needs. The method used in this study is a descriptive (non-experimental) research in the field of surveys. As a correlation between research variables, this research is a correlation method that determines the relationship between the social health of women (the dependent variable) and the independent variables including social security, as well as the status of marriage and employment (land subject). The statistical population includes women aged15-45 in Kerman city. Applying Cochran formula, 380 people were selected using cluster sampling based on the 4 areas of the municipality. The results show a positive and significant relationship between emotional and its dimensions, with the level of social health of women. The results of multivariate regression also show that the sense of social security and intellectual security of women best describe financial security, human security and identity security at a weakly variable of social health. The variable of employment and marital status also has a smaller share in the explanation of social health. The results of the analysis also show that independent variables have a positive and significant effect on increasing social health among women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social health
  • Sense of security
  • Women
- Amid Zanjani, A. A. (1989). the jurisprudential principles of the constitution, Publications of the University Jihad. Persian
 - Amini Rarani, M. & Mousavi, M. & Rafiei, H. (2011). The Relationship of Social Capital and Social Well-being in Iran, Social welfare Quarterly. 11th Year, No. 42, pp. 228-203. Persian
- Blanco, A. & Diaz, D. (2007). Social order and mental health:a social well-being approach,Autonoma university of Madrid,psychologe in spain,vol.11.
- Bukharaei, A. Sharbatian, M. H. & Tavafi, P. (2015). Sociological study of the relationship between vitality and social health (case study: youth aged 18-30 years in Malayer), Quarterly of Welfare and Social Development Planning, Vol. 25, p.1- 39.
 - Callaghan. L. (2008). Social Well-Being in Extra Care Housing: An Overview of the Literature, personal social service research unit,established at the universityof kent an Canterbury, www.ukc.ac.uk/PSSRU
- Cicognani. E. Pirini, C. Keyes, C. Joshanloo, M. Rostami R. & Nosratabadi, M. (2007). Social Participation, Sense of Community and SocialWell Being: A Study on American, Italian and Iranian University Students, Springer Science+Business Media B.V.PP-112.
- Fathi, M. Ajam nejad, R. & Khak rangin, M. (2010). Factors Related to Social Health of Teachers in Maragheh, Journal of Social Welfare, Vol. 12, No. 47. Persian
- Hatami, P. (2010). Investigating the Factors Affecting Social Health of Students, Emphasizing on Social Networking, Thesis of MSc in Social Work, Allameh Tabatabaei University. Persian
- Hemmati, E. Mahdavi, M. & Baqaee Sarai, A. (2011). Effect of social support on social health of female headed households of Roudehen, Journal of Social Research, 6th year, Spring 92. Persian
- Hezar Jaribi, J. & Arfaie einoddin, R. (2012). Leisure and Social Health, Social Development and Welfare Planning, No. 10, pp. 64-39. Persian
- Kamran, F. & Ebadati, S. (2010). Investigating Socioeconomic Factors Affecting Comfort and Social Security, Journal of Social Research. V.3, No. 6. Persian
- Kangarlo, M. (2008). Social Health Survey of Non-Controlled and Controlled Students, Master's Thesis for Social Work, Allameh Tabataba'i University. Persian
- Keyes‚ C.M. (1998). Social Well-being .Social Psychology Quarterly, vol.61, N.2, pp121-190.
- Keyes, C. L. M (2004). Mental Health and / or Mental Illness? Investigation Axioms of the Complet state model of Health. Jornal of consulting and Clinicial psychology.
- Keyes, C. L.M. & Shapiro, A. (2004). Social well-being in the United States: A Descriptive Epidemiology.
- Larson, J. (1996). The measurement of social well-being, social Indicators Research N 28, pp 285-296.
- Marandi, S. (2006). Social Health Factors, General Health Book, Ministry of Health, Medical Education, Technology Dean, Second Edition. Persian
- Mardani, A. (2014). The Effective Factors Affecting the Social Health of Yazd University Students, Master's degree dissertation, Sociology of Social Sciences University. PERSIAN
- Moller, B. (2000). National, And Human Security Discussion, Case Study of Israel _Palestine Conflict.
- Nabavi, A. Hosseinzadeh, H. & Hosseini, H. (2008), Investigating Socioeconomic Factors Affecting the Feeling of Social Security, Applied Sociology, Volume 21, Issue 4. Persian
- Nikvarz, T. (2011). Investigating the Effective Factors on Social Health of Female and Male Students of Shahid Bahonar University of Kerman, Master's Thesis, Shahid Bahonar University of Kerman. Persian
- Nowruzi, F. Sepehr Fouladi, S. (2010). Investigating the Social Security of Women in Tehran and its Societal Factors Affecting it, Strategic Quarterly, V18.No. 53, p. 15-28. Persian
- Parry sarah Patricia, M.S.S.W.(1987). Astudy of the relationship between visitation and the perceived social well-being of nursing home residents,the university of texas at Arlington.
- Sam Aram, E. (2009). Investigating the relationship between social health and social security, with emphasis on police-centered approach, Social Sciences Encyclopedia, First Year, No. 1, Spring 2009. Persian
- Sedigh Sarvestani, R. (2006). Urban Social Security, Panic Ecology, Proceedings of the Conference on the Role of Psychology and Social Consultation and Social Work in the Provision and Development of Social Psychosocial Security, Volume I, Tehran: Social Security Officer of the Islamic Republic of Iran. Persian
- Sharbatian, M. H. (2012). A reflection on the semantic link between the components of social capital and the rate of enjoyment of social health among students of Payame Noor University of Mashhad, Journal of Sociology of Youth Studies, Second Year, No. 5, p. 174_149. Persian
- Sheikhi, M. T. Kamali,A. & Jhanara, S. (2011). The Study of the Relationship between Social Capital and Social Security Feeling among Mothers of Mentally Retarded Children, Quarterly Journal of Welfare and Social Development Planning, No. 8. Persian
- Shekar Beigi, A. Aghaei Noor, M. & Ghobadi, A. (2011). Investigating the Impact of Mass Media on Social Security, Journal of Law Enforcement, Thirteenth, No. 4. Persian
- Sholtz, D. & Sydney, A. (1996). Personality Theories, Translation by Yahya Seyyed Mohammadi, Tehran: Publishing Editors. PERSIAN
- Tabardarzi, H. (2007). Investigating the relationship between social health and socio-demographic variables of students of the University of Welfare and Rehabilitation Sciences, Master's thesis, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. Persian
- Tajbakhsh, G.R. Javanmard, K. & Tarafi, A. (2013). Analysis of the Relationship between Social Capital and Social Security in Hamidieh, Journal of Social Security Studies, No. 33, pp. 45-13. Persian
- Yazdanpanah, L. & Nikvarz, T. (2015). Investigating the Relationship Between Effective Social Factors and Social Health of Students of Shahid Bahonar University of Kerman, Applied Sociology, Vol. 26, No. 3 (59), p. 116-99. Persian
-Wilson-Doenges, G. (2000). An Exploration of sense of community and fear of crime in gated communities. Environment and Behavior;32‚p597.
-World Health Organization, (1948).World Health Organization Constitution.In Basic Documents.Geneva.