تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر مهارت‌های اجتماعی وعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه‌ی اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشدگروه مدیریت آموزشی ، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر مهارت­های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر بود. در این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بوده است. جامعه آماری شامل تعدادی از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه­ی اول شهر مرودشت در سال تحصیلی 94-1393 بود، که به صورت تصادفی خوشه‌ای تک مرحله‌ای انتخاب شدند و تعداد 30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل به­عنوان حجم نمونه برآورد شد. این تعداد،افرادی بودند که در پرسشنامه مهارت­های اجتماعی (گرشام والیوت) و عملکرد تحصیلی (فام وتیلور) که به­عنوان ابزار این پژوهش بودند، در مرحله­ی پیش آزمون، نمرات پایینی را کسب نمودند. آموزش مهارت­های زندگی به مدت دو ماه و طی نه جلسه­ی نود دقیقه‌ای آموزشی برای آزمودنی‌های گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل، هیچ آموزشی دریافت نکردند. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت­های زندگی بر مهارت­های اجتماعی دانش آموزان و همچنین بر خرده مقیاس­های مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی و خرده مقیاس‌های عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Life Skills Training on Social Skills and Performance of Secondary School Girl Students

نویسندگان [English]

  • F Besharati 1
  • M Amirian zade 2
1 Univercity
چکیده [English]

This study aims to explain the impact of life skills training on social skills and academic performance of female students. The method is experimental with pre and post test. Statistical community includes 60 female students in secondary school year in Marvdasht in the years 1393 – 1394. They were selected based on cluster random sampling. 30 were assigned to experimental and 30 to control group. Thses people were those who got low greads in the social skill questionnaire (Elliot & Gersham, education and performance (Pham &Taylor) which was used that as a tool of this research in the pre test. Life skills training was applied for two months for an average of 90 minutes for the experimental group while the control group received no training. Analyze the data was done on two levels inferential and descriptive. The findings with regard to the test results covariance analysis showed that life skills training has a significant effect on social skills of students as well as on the debris as socialskill and acdemic performance of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • social skills
  • academic performance
-       Aqajanian, A., & Thompson, V. (2013). Female headed households in Iran (1976–2006). Marriage & Family Review, 49(2), 115-134
-       Akama.K. (2006). Relations under Graduates. Psychological cognition experiences in problem – solving. Amony self efficacy, gool setting and Meta Psychological Reports, 2006, 98, P: 895- 901
-       Aqajani, M. (2002), the effect of life skills training on mental health and juvenile locus city of Qom, M. Sc., General Psychology, University of Azafra.
-       Betlow, M. (2005). The effect of social skills intervention on the emotional intelligence of children with limited social skills. Unpublished thesis. Hall University
-       Campbell,David,F. J, (2006), The University, Business Research Networks in Science and Technology/ Knowledge Production Trends in The United States /European Union and Japan, London: Praeger.
-       Conrad, A, Thomas, W. Lindner, E, Leifmoen, Kjetilsunde. (2009).
-       CordNoghabi, Messenger Vpashashryfy, Hussein. (2005).thyh designing life skills curriculum for students in secondary education.fslnamh educational innovations fourth year (12).
-       Dehghanzadeh, Ali. (2005). the effect of life skills training, problem solving and decision making skills to enhance students' creativity.payan a master.thran: Teacher Training University
-       Dodge, Diana Trister & Bickart tomos. (2006).Three key social skill, Retrieved
-       Www.scholastic.com. 2006/6/5
-       Ebrahimi qavam, S. (2010), review the effectiveness of self-regulated learning strategies on mental health of male students at the secondary school in Mashhad, Journal of Mental Health, Ministry of Health, Fall 2012, Vol. 13, No. 51, Ss250-259
-       Elliot, Stephen. N and Gersham, Frank. M (1993). Social skill intervention for children, Behavior Modification, No, 17(2), 233-309.
-       Ghasemabade, Mohammad Khani, n. (2000). Basic rehabilitation of educational training skills training program Zndgy.mavnt Vmavnt Cultural Affairs Ministry of Education and Prevention Welfare Organization.
-       Gresham & Stephen N. Elliott (1990) Social Skills Rating System: SSRS Secondary Level Questionnaire, Teacher form, by Frank M.
-       Gresham, F.M., Baovan, M., Cook, C.R. (2006). Social skills training for teaching replacement behaviors: Remediating acquisition deficits in atrisk student. Hhp/www.Proquest.com
-       Hagheghe, Jamal. (2006). Life skills training and self-study on the health of Nfs.hftm.shmarh twenty-five-six 55-47Mjlh Education, Volume III, Year XIII - Number 1 Page 78.
-       Haji Mahdi, T. and M. Khani, Sh. (2011). The effect on quality of life Zndgy.mjlh behavioral sciences and social skills training.
-       Hantrgbvy, Carl. (2000). Life skills training guide. Translation F. Ghasemzadeh.
-       Kartlj, Jy.vmylbrn, Jy.af. (1978), teaching social skills to children, translation MH race theory (2006), Mashhad, Razavi Publications.
-       Matson, J. A.andIrving G.A. (2006).Exploring Servant Versus Self Sacrificial Leadership: A research proposal for Assessing the Commonalities and Distinction of two Follower Oriented Leadership Theories. Proceeding of the Amerisan Society of business and Behavioral Sciences. 13/1: 1305-1319.
-       Matsuda, E.Uchiyama K. (2006).Assertion training in coping with mentaldisorders with psychosomatic disease. International Congress Series; 1287:276-8.
-       Mohammadi, Saber. (2006).zrvrt life skills training for children and adolescents, the newspaper Moth, No. 1016.
-       Nadere, F, refreshing, Pasha, GR and Makvandi, F. (2006). Effectiveness of social skills training on socio-personal adjustment aggression and assertiveness high school female students at risk. Journal of Research in Psychology, Islamic Azad University Khorasgan. Number thirty-third, pp. 62-37.
-       Niemiec, C. P. & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence. Andrelatedness in the classroom. Applying self- determination theory toeducational practice. Theory and Research in Educationvol, 7(2), 133-144.
-       Nvrtqy, A. (1997), the effect of social skills training to students Vhmdly restraint on increasing social skills of secondary school students in Tehran, Tehran University MA thesis
-       Paris, S. G., Winograde. P. (2012). The role of self- regulation learning in contextualteaching:Principleandpracticeforprepration. w.w.w.ciera.org/library/achieve.
-       Paul, Gilbert. (2006). Overcome depression, Tehran: Siavash Jamalzadeh Rshd.trjmh.
-       Seevers, R. & Jones- Blank, M. (2008).The effects of social skills training on social skill development and on student behavior. National forum of special educational journal. V.19.N1.
-       Shahim, Sima. (2002). The social skills in a group of students from the teachers, the thirty-second year Psychology and Educational Sciences Journal, Issue 1.
-       Shahim, S. (2009).Overtandrelationalaggressioninschoolchildren.JournalofPsychiatryandClinicalPsychology, VolXIII, No. 3, 264-71. (Persian).
-       Tabatabai, J., Bani Jamali, S. Sadat; Sadat shekoo; Ahadi, Hasan and Khamesan, Ahmed al. (2012). Effect of self-regulated learning strategies, academic Brpyshrft anxiety psychology student in Birjand Islamic Azad University, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences Journal, Volume 9, Issue 4, Pages 300-292.
-       The World Health Organization (1993). Life skills training, translation optic GHasemkhane, R. and Mohammad Khani, Butterfly (1998). Thar "of Mental Health and Prevention of Substance Abuse.
-       The World Health Organization (2000), Life Skills Training Program, translation: Ladan Fata, Angel Mvtaby and M. Kazemzadeh Atoof (1385), Tehran: Rvanpzhvh
-       The World Health Organization. (2000). Parvaneh Mohammad Khani plan reflecting optical R. translation Ghasemabade life skills training.thran Welfare Organization.
-       Tsai, Y., Kunter, M., Ludtke, O., Trautwein, U. & Ryan, R. M. (2009).What Makes Lessons Interesting? The role of situational and individualfactors in three school subject's journal of Educational psychology, 100, 460-472.
-       UNICEF (2014). Life SkillsDefinitions: Availableat http://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.html.
-       Weyst. (2010).Lifeskills training, the self-esteem individuals in the above expected it tobe an important factorin reducing its many psychological problems. Journal of Intellectual Disability Research. 49(7):250–28
-       WHO (2012). Training worksops for the development and implementation of life skills programs.
-       World Health Organization (1997). WHOQOL: Measuring Quality of Life. Available 2 January 2016 at: www.who.int/mental_healthmedia/68.pdf
-       Zahrakar, K-Zadeh, A. and Ahghari, sacred. (2009). Evaluate the effectiveness of problem solving skills efficacy of Rasht high school girl's.fslnamh new ideas in education 5, 3, 133-150.
-       Havaei, Alireza (1388). The Effect of Life Skills Training on Students' Self-Employed Beliefs and Educational Values. Master's thesis at Tarbiat Moallem University.
-       Mahdi Haji, Tahereh and Mohammad Khani, Shahram. (1390). The Effect of Life Skills Training on Quality of Life. Journal of Behavioral Sciences and Social Sciences.
-       Qoltash, Abbas, Ojinejad, Ahmad Reza and Barzegar, Mohsen (2010). The Effect of Teaching Metacognitive Strategies on the Academic and Intelligent Performance of the Students of the 5th Fifth Grade Educational Psychology Quarterly, pp. 119-135.
-       Shahmim, Sima. (1381). Studying social skills in a group of students from the viewpoint of teachers, Journal of Psychology and Educational Sciences Years Thirty-Two, No. 1.
-       Sharifi, Morteza. (1376). the relationship between the age of admission to the school and the academic performance and emotional and social adjustment of primary school students in Ahwaz. Research Council of Khuzestan Province Education Organization.
-       Razavian, Morteza. (1384). The Relationship of Emotional Intelligence with Social Adjustment and Academic Development of Students in the Third Basic School of Tabriz in the academic year of 83-84. Master's thesis, Faculty of Psychology, Tabriz University.
-       Rahmati, Beata, Adib Rad, Nasrin, Tahmasian, Karine and Sadeghpour, Bahram. (1390). Life skills training in children's social adjustment. Journal of Social Behavioral Sciences, No. 5, pp. 74-70.
-       Khoshkam, Zahra, Malekpour, Mokhtar, Molavi, Hossein (2008) Journal of New Psychological Research, Vol. 8, No. 2, pp. 156-141.
-       Khanifar, Hossein and Pour Hosseini, Mozhdeh. (1390). Life Skills, Tehran, Hajar Publications.
-       Ranjbar, Susan (1393). The Effectiveness of the Problem-Solving Teaching Method on Academic Performance and the Motivation to Advance the Science of Primary Vocational Students in Shah Abad. Master's Thesis
-       Kurd Nouqabi, Rasoul and Pasha Sharifi, Hossein. (1384). Curriculum development for life skills curriculum for secondary school students. Quarterly Journal of Educational Innovations, Year IV, issue 12.
-       Jalil Abkenar, Somayeh. (1388). Social skills training for hearing impaired students. Journal of Exceptional Education No. 104, pp. 72-66.
-       Pour Atashi, Mahtab, Mohammadi, Hamid Mowhad, Rezvanfar, Ahmad, Hosseini, Seyyed Mahmoud (2012). The Effect of IQ and Progressive Motivation on Learning Approaches and Academic Performance of Agricultural Students. Master thesis, Agricultural Economics and Development Research, Volume 45, Issue 2, pp. (372-363).
-       Esfahani Asl, Maryam. (1381). Comparison of Individual-Social Compatibility and Academic Performance of Third-Year-Old Female Girl Students, Master's Degree, Islamic Azad University, Ahvaz Branch.