رابطه‌ی استرس شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی در بین پزشکان زن شهرستان آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی،واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی ، آمل، ایران.

چکیده

استرس شغلی به صورت عدم هماهنگی بین نیازهای شغلی و توانایی­ها، قابلیت­ها و خواسته­های فرد تعریف می­شود. تنش شغلی دارای عوارض و پیامدهای مختلف جسمی، روانی و رفتاری است. استرس شغلی پزشکان به عنوان اعضای مهم نظام بهداشتی درمانی می تواند نه تنها بر کیفیت مراقبت از دیگران، بلکه بر کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی خودشان نیز تأثیرگذار باشد. علاوه بر آن، زنان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند. لذا این پژوهش به منظور بررسی رابطه­ی بین استرس شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی پزشکان زن در شهرستان آمل در سال 1394 انجام گرفته است. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری در این مطالعه شامل کلیه­ی پزشکان زن شاغل در بیمارستان­ها و مطب­های شخصی، شهرستان آمل (158 نفر) می­باشند که برحسب جدول کرجسی و مورگان ، 100 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شده­اند. ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه­های (سازگاری زناشویی گراهام اسپنیر) ، (استرس شغلی سازمان بین المللی ایمنی و سلامت کار) و (کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی) بود.به منظور بررسی روایی و پایایی این پرسش­نامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده ­شد که ضریب پایایی برای پرسش­نامه­ی مقیاس کیفیت زندگی برابر95/0 و پرسش­نامه­ی سازگاری زناشویی برابر95/0 و پرسش­نامه­ی استرس شغلی سازمان بین­المللی ایمنی و سلامت کار برابر89/0 بود. به منظور بررسی رابطه­ی استرس شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل کانونی استفاده­شد.طبق یافته­های پژوهش، بیشترین پاسخگویان پزشکان عمومی بوده­اند و بالای 20 سال سابقه­ی کاری داشته­اند. بین استرس شغلی وکیفیت زندگی پزشکان زن، رابطه­ی منفی و معنی­داری وجود دارد. بین استرس شغلی و سازگاری زناشویی پزشکانزن رابطه­ی منفی وجود دارد. بین کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی پزشکان زن رابطه­ی معنادار وجود دارد. مقدار ویژه 774/. و با وجود مقدار همبستگی کانونی 88/. درباره­ی متغیر کیفیت زندگی می­توان نتیجه گرفت که متغیر پیش­بین استرس شغلی در کانون پیش بینی کیفیت زندگی قوی­تر و دقیق­تر عمل کرده است.با توجه به رابطه­ی منفی و معنی­داربین استرس شغلی و کیفیت زندگی پزشکان زن، بنابراین پزشکان زن می توانند با برنامه ریزی صحیح و تنظیم ساعت­های کاری از میزان استرس در شغل خود بکاهند و در زندگی زناشویی سازگاری بهتری با همسر خودداشته باشند و در نتیجه سطح کیفیت زندگی خود را بالا ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between job stress and marital adjustment and quality of life of female physicians in the Amol city

نویسندگان [English]

  • A.A Abbasi Asfajir 1
  • S.S Amiri Mousavi 2
چکیده [English]

Occupational stress incurs various physical, psychological, and behavioral consequences. The occupational stress among physicians, as important members of the healthcare system, can affect not only their quality of care for others, but also of their lives and marital adjustment. As women are considered vulnerable in the society, this study, therefore, was conducted to determine the relationship between occupational stress and female physicians’ quality of life and their marital adjustments in Amol city in 1394.
Method: It was a descriptive-correlational study. The statistical population included all female physicians either employed in hospitals or working at their offices in Amol city (158 subjects). 100 subjects were selected as samples referring to the Krejcie and Morgan table. The instruments used for data collection included the following questionnaires: (Spanier's Dyadic Adjustment Scale), (Occupational Stress, the International Labour Standards on Occupational Safety and Health), and (QOL, World Health Organization). Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the questionnaire. The reliability coefficient for the QOL scale was 0.95, for the dyadic adjustment was 0.95 and for the occupational stress questionnaire of the International Labor Organization for occupational safety and health was 0.89. Pearson correlation coefficient and focal analysis were used to determine the relationship between occupational stress, quality of life, and dyadic adjustment.
Findings: There is a negative and significant relationship between occupational stress and the quality of life among female physicians. Female physicians showed a negative relationship between their occupational stress and dyadic adjustment. There is a significant relationship between quality of life and dyadic adjustment among female physicians.Result: Considering the negative and significant relationship between occupational stress and the quality of life among female physicians, female physicians can reduce the amount of stress by having appropriate work-plan and adjusting their working hours to enjoy better adjustment with their spouses in their marital life, hence enhancing their quality of life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job stress
  • Quality of life
  • marital adjustment
  • Women
  • physicians
-        Alvani ,M.(2014).self-efficacy and job stress human resources, Tehran, education, iran.(Text in persian)
-        Ayranmanesh, N.(2007).using the principesof crime prevention through environmental design and overview in iran ,lssue 110,page 23.(Text in persian)
-        Aghilinezha.d,A.(2014). Comparing ,steress leve lof nurses with hospital wards ,number 44. (Text in persian)
-        Bahmani,B.(2010).to assess the quality of life of students of medical univercities and its relationship with the cultural revolution. (Text in persian)
-        Bahrami,N.(2013).Azarb death and its relation to life, journal of nursing. (Text in persian)
-        Berger,A.M.Portenoy,R.K.,&Weissman,D.E.(2012).Supportiveoncology: Principle & practice, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkin.
-        Davari,R.(2014).between creativity and emotional intelligence baastrs jounral of ideas. Page 62. (Text in persian)
-        Hosseini, Seyyed Mojtaba and Fathi Ashtiani, Ali (2010), "The Relationship between Marital Satisfaction and Marriage Duration among Students of Imam Khomeini Institute of Education and Research", Psychology and Religion, Volume 3, Issue 4, pp. 145-127.
-        Karami, Mehdi (2007), "The Effectiveness of Strategic Education in Managing Work-Family Roles on Increasing Job Satisfaction and Marital Satisfaction of Women Employed in Two-Personed Home Based on the Ecological Approach", Thesis of Allameh Tabataba'i University.
-        PeymanPlack, Fayzeh, Mansour, Ladan, Sadeghi, Mansoureh Sadat and Ibrahim Taghipour (2012), "Relationship between job stress and marital satisfaction and mental health among nurses in Tehran hospitals", Quarterly Journal of Occupational and Organizational Counseling, Period 4, No. 13, pp. 54-27
-        Seyadati,R.(2012).the merciful ,the relationship between job esters and marital ,satisfaction among female phsicians in the city of sari. (Text in persian)
-        Sobhani Kushki, Zohreh and Sidah Mohaddeh Shadmehr, 1393, The Effect of Women's Employment on Family Relationships and Structure, Second National Conference on Sociology and Social Sciences, Tehran, Narcish Information Institute
-        Zeyghami, S.(2011).to examine the relationship between job stress and burnout nurses,no,2,page 48. (Text in persian)
-        Ghasemi, ahmad.(2011).assess the severity of occupational stressor city of babol vasser schoolteachers nersess journal. (Text in persian)
-        Mokhtari ,M.(2010).shancy ,kyfyt community life ,Tehran ,socioiogists. (Text in persian)
-        Mazaheri ,A.(2007).to examine ,the relationship between gob steress choise of espouse ,Qom ,the Persians. (Text in persian)
-        Norshahi ,N.(2011).to investigate the relationship between guality of life and waysto improve it lrawan members. (Text in persian)
-        Roberts, N.A. & Levenson, K.W. (2001). The remains of workday: Impact of Job Stress and Exhaustion on Marital Interaction in Police Couples, Journal of Marriage & Family, 63, 4, 1052-1067.
-        Kerig, P.Cowan, P. & Cowan. C. (2013).Marital quality andgender differences in parent- child interaction. Journal of developmenta lPsychology, 29, 931 -939.
-        King, R. Sethi, V. (2010). effect of organization alcommitment onburnout in information systems professionals. European Journal of Information Systems, 6(2), 86, 96
-        Kasakan ,K.L. (2008) .Effects of stress on marital adjustment, Journal of Instructional Psychology, 28, 84-94.
-        Kari C. N. & Reverson, T. A. (2013). examined the effect of marital stress onmarried women, Journal of personality and socialpsychology, 53,337-348.
-        Kim, J. & Hatfield, E.(2006). Love types and subjective wellbeing: A crosscultural study .Social Behavior and Personality, 32(2),173-182.
-        Lee, Y. H. (2010). Physical Discomfort and Psychological job stress Among Male and Female operators at Telemmunication call centers in Taiwan. ”. European sociological Review. p109-123
-        Louis, David &King, N .(2010).Extrinsic and intrinsic determinants of quality of work life. International journal of health care quality assurance, Vol.14.
-        Nell.A.M.(2012).First European Quality of Life Survey: Quality of life in Bulgaria and Romania. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.1-75