رفتارها و گفتارهای زمینه ساز جرائم جنسی از دیدگاه فقه ،حقوق و رویه‌ی قضائی ایران(مورد مطالعه: زنان بزهکار شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه میبد.

2 دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزا، گروه فقه و حقوق، دانشگاه میبد.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسیرفتار یا گفتار و... تحریک آمیز بزه­دیده است که زمینه ساز بزه می­شود و براساس بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 سبب تخفیف مجازات مرتکب می­گردد. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه­ای و نمونه‌برداری از 60 پرونده از پرونده­های مطروحه زنان بزهدیده در محاکم قضائی شهر شهرکرد صورت گرفته است. شیوه­ی استفاده از پرونده­ها به این گونه بوده که همه­ی پرونده­ها مورد مطالعه قرار گرفت و از بین این پرونده­ها، آنهایی که به گونه­ای بزه­دیده نقش مؤثری در ارتکاب جرم داشته انتخاب شد و سپس به تجزیه و تحلیل بحث پرداخته شد و در نهایت تأثیر رفتارهای زمینه­ساز جرائم جنسی و نقش آن در تخفیف مجازات در رویه قضائی و محاکم ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نتیجه‌گیری شد. یافته­های این پژوهش، بیانگر آن است که اولاً، گاهی اوقات رفتارها و گفتارهای بزه­دیده زمینه­ساز ارتکاب جرائم جنسی می­شود؛ ثانیاً اعمال و رفتار زمینه ساز جرائم جنسی و منافی عفت نه تنها سبب تخفیف مجازات مرتکب می شود، بلکه گاه سقوط مجازات بزهکار را موجب می­شود؛ ثالثاً تخفیف و سقوط مختص به تعزیر نبوده و به جرایم حدی و قصاص نیز تعمیم می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Behaviors and Speeches That Underlie Sex Crimes from the Point of View of Islamic Jurisprudence, Law, and Iran's Judicial Procedures: A Case Study on Delinquent Women in the City of Shahrekord.

نویسندگان [English]

  • A Kalantari 1
  • M Gheibi 2
1 mybod
2 maybod
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the behavior or speech and ... provocative of the victim which is the cause of the crime and, according to Article 38 of the Islamic Penal Code 1392, commits a reduction in the punishment. In this research, a descriptive-analytical method was used using library tools and sampling of 60 cases of victimized women in the judiciary in Shahrekord. The way in which files were used was that all cases were studied, and among these cases, those who were victimally, had an effective role in committing a crime. Then, the analysis of the discussion was dealt with. Finally, the effect of the underlying causes of sexual crimes and their roles in reducing the punishment in the Iranian judiciary and courts based on jurisprudential and legal foundations was investigated. According to the findings of this research, firstly, the behaviors and speeches of the victim are the basis for committing sexual offenses. Secondly, the actions and behavior that underlie sexual offenses and chastity do not only reduce the punishment of the perpetrator, but also sometimes lead to the fall of the criminal punishment. Thirdly, discounts and deductions are not specific to Ta'zir, and generalization is also applied to extrajudicial incidents and retaliation

کلیدواژه‌ها [English]

  • provocation
  • punishment
  • discount
  • perpetrator
-        The Holy Quran
-        Aghayninia, Hossein, (2007) “Special rights of the criminal “(offenses against individuals),M Tehran: Jahqouq Foundation.
-        Ali Abadi,  Abdolhossein,(1973),”, Criminal Law” ,M. Tehran: National Bank Printing House .
-        Ansari, Morteza, ,( 1988), Al-Mekasb, M.Qom, Allame Publications.
-        Ansari, Morteza, ( 1980),’’ Fareed al-Assal,” M.Qom, World Congress on the Remembrance of Sheikh Ansari
-        Babaei, Mohammad Ali (2011), “Clinical Criminology” ,M. Tehran:  Volume.
-        Mousavi Bojnourdi, Seyyed Muhammad ibn Hasan Musavi, (1980) “The rules of jurisprudence “ M.Tehran:  Inauguration Institute.
 
-        Fazlollah; Seyyed Mohammad Hussein(1988)” My Commentary on Revelation of Al-Quran” 1988, Beirut: Dar Al-Malk.
-        Ghalili al-Hudbi, Advar, (1988"(  Sex offenses" ,M. , Egypt : al-Maliki school.
-        Hiddson, Francis (2010) “ Women and Crime”, Translation, Nore, Mohammad Taghi, M., Tehran:  Majd Scientific and Cu
-        Hor ammoli, Mohammad ibn Hassan,(1988)" Shiite items”  M.Qum": Institute Ahlul Bayt ltural Organization.
-        Ibn al-Monzur, Abu al-Fazl, Jamal al-Din, Muhammad bin Makram (1993)" Arabic language",M. Beirut : Thought home.
-        Ibn Idris, Mohammed bin Mansoor bin Ahmad(1989)  “Sara'r contains a fatwa”,M. Qom: , Islamic publishing house affiliated with the community.
-        Jafari ,Yaghoub, Commentary on Kosar,M. Qom: Hegira.
-        Khoyi, Seyyed Abu al-Qasem Musavi,(2001), “The Foundations of the Almnhajj Complex” ,M. Qom: The Institute of Humorous Works of Al-Imam Al-Khuyi.
-        Makarim Shirazi, Nasser (2003)” Book of Marriage” M. Qom: Imam Ali bin Abi Talib School of Publications.
-        Mousavi Ardabili, Sayyid'Abd al-Kareem (2006), “The jurisprudence of the HudUd and al-Tayzitat ta'zirat”, M.Qom: Publishing house for the mofed.
-        Mughniyeh, Mohammad Javad, (2003) “Explanation of Explorers” ,M. Tehran: House of Islamic Books.
-        Najafi Owner ofJeweler, , Mohammad Hassan,(1983)" Jewel of the Word in the description of the Islamic religion" M.Beirut: Arabic Revival House.
-        Odeh, Abdul Qader,( 2010), “Al-Sharif al-Jana'id al-Islami, Al-Mu'tafi al-Waqaan al-Waza'a al-Mu'awf”, M.Beirut: Dar al-khat al-Arab.
-        researcher of the groom Yazdi, Seyyed Mostafa (1985) ,” The rules of jurisprudence”, M.Tehran: Islamic Science Publishing Center .
-        Sadouq Qomi, Muhammad ibn Ali ibn Babuyeh, (1992) “man La Yahzaire Al-Safiyah”,M. Qom: The Office of Islamic Publications, affiliated with the Teachers Society of the Qom SeminarI.
-        Sadiqi Tehrani Mohammad, (1986), “Al-Furqan, In the commentary al-Quran Balqiran”,M. Qom: Islamic Culture .
-        Sanei Parviz (1993)” General Penal Law”, M.Tehran:  Ganj Danesh Publications.
-        Shahid Thani, Zayn al-Din al-Amli (2010), “Al-Rouzato al-Bahaye In the description Al-Dameshqieh”,M. Qom: Islamic thought forum.
-        Shahroodi, Mohammad Ibrahim Jannatyi, (2003) “The sources of ijtihad from the point of view of Islamic religions”, M. Qom: Institute Ahlul Bayt.
-        SHobyri Zanjani, , Seyyed Mosayi (1988) “the book of marage” M. Qom:  Rayatzar Research Institute.
-        Tusi, Abu Ja'far, Mohammad ibn Hassan, (2008)," Extensive in Imam jurisprudence" M.theran: Mortazavi school to revive parsley.
-        Williams, Catherine (2005), “The Way of Life and Influence of the Victimized Offenders” , Translation Dr. Ali Saffari's, Legal Research, N41.
-        Y adi, Muhammad (1415),” Al-Quran jurisprudence “M. Qom: Ismaili Institute.
-        Zahedi, Latif,(1990), “Invitation” to the Crime, M.Tehran: the University of Tehran.