جامعه شناسی زن، ازدواج و خانواده در قرآن‌ کریم به منظور ارائه‌ی مدل خانواده‌ی قرآنی (مطالعه‌ی مفاهیم اجتماعی در قرآن کریم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات ودانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکتری زبان شناسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات،تهران، ایران

4 استاد گروه علوم ارتباطات ودانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

دف پژوهش حاضر، شناسایی مفاهیم اجتماعی قرآن کریم، با تأکید بر جامعه شناسی زن، خانواده و ازدواج به منظور ارائه­ی مدل خانواده­ی موفق قرآنی می­باشد.رویکرد پژوهش حاضر، از نوع آمیخته (کمی و کیفی) است. از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و نظریه­ای مبنایی است.دامنه­ی پژوهش حاضر، آیات اجتماعی قرآن کریم با موضوع زن، ازدواج وخانواده است بر همین اساس، تعداد 398 آیه انتخاب و ترجمه­ی آیات وارد نرم افزار اکسل گردید. تحلیل آیات با استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام و مقوله­های محوری در سه موضوع خانواده، ازدواج و زن تعیین شد. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان علوم قرآنی و جامعه­شناسی است که به شیوه­ی گلوله برفی انتخاب شد. روایی پرسش­نامه توسط 12 نفر از متخصصان علوم قرآنی و پایایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرنباخ مورد سنجش قرار گرفت و مقدار 87/0 حاصل شد. یافته های پژوهش نشان داد، از تحلیل آیات  قرآن کریم در موضوع مورد مطالعه 30  مقوله­ی محوری، 302 مفهوم و 691 کد  حاصل شد که به ترتیب در بخش خانواده با 13 مقوله­ی محوری ، 78 مفهوم  و  300 کد، در بخش ازدواج 8 مقوله محوری،  64 مفهوم  و 111 کد و در بخش زنان با 6 مقوله­ی محوری ،160 مفهوم و 280 کد  منتج گردید.  بیشترین کد حاصل شده  در بخش خانواده به­دست آمد که در اصل ارائه­ی مدل مفهومی پژوهش حاضر هم تأکید بر همین موضوع دارد. همچنین تحلیل آیات نشان داد که بیشترین آیات در موضوع زنان با  206 آیه ، در موضوع خانواده با  145 آیه و در موضوع ازدواج با 47 آیه می باشد. رهاورد پژوهش حاضر پیوستگی آشکار و پنهان آیات قرآن کریم است که نشان دهنده­ی اهمیت نهاد خانواده در پیشرفت­های اجتماعی جوامع اسلامی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Sociology, Marriage and Family In the Holy Quran, in order to provide the Quran family model (Study of Social Concepts in the Holy Quran)

نویسندگان [English]

  • tahereh hasoomi 1
  • fatemeh nooshinfard 2
  • Molukosadat Hoseini Beheshti 3
  • fahimeh babalhavaeji 2
  • nadjla hariri 4
1 PhD. Student of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Email
3 PHD In Linguistic,Iranian Research In Stitute For Information Science And Technology; Tehran, Iran
4 Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify social concepts of the Holy Quran with emphasis on the sociology of women, family and marriage in order to provide a successful Quranic family model.The research approach is of a mixed type (quantitative and qualitative) and is purposeful, applied, as well as in terms of method, descriptive-analytical and theoretical basis. The research field is the social verses of the Holy Quran with the subject of women, marriage and family then 398 verses were selected and the verses translated into Excel software.The analysis of verses was done using open and axial coding and the main categories were categorized in three categories: family, marriage, and woman. The statistical population of the study included experts in Quranic sciences and sociology that was selected by snowball.The findings of the study showed that from the analysis of Quranic verses in the subject, 30 core categories, 302 concepts and 691 codes were obtained, respectively, in the family section with 14 categories of topics, 78 concepts and 300 codes, in the marriage section, 8 categories, 64 categories Concept and 111 codes, and in women with 9 categories of topics, 160 concepts and 280 codes Most of the code obtained in the family section was obtained which in essence the presentation of the conceptual model of the present research emphasizes the same issue. Another result from the analysis of verses showed that the most verses in the subject of women with 206 verses, in the subject of the family with 145 verses And in the subject of marriage you have 47 verses In this study, the apparent and hidden coherence of Quranic verses on the importance of the family institution in social progress in Islamic societies. Utilizing the Quranic model of a successful family can contribute to this goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • family
  • marriage
  • woman
  • Conceptual Model
−            Aghaei, S. S. & Taheri Bencharnari, R.( 2013). The attitude of young people to the impact of socio-cultural factors affecting the rising age of marriage. Journal of Sociological Studies of Iran, Third Year, No. 8, Spring. [In Persian]
−            Ahmadi, A.A(1999) Principles of Education.tehran:publication. Publication of the Parents & Coaches Association
−            Akhundi, M. B. & Ayazi S.A.N (2016). Social Concepts in the Qur'an based on the interpretation of the guidance.Qom. Institute of Gardening Books. [In Persian]
−            Ayazi,S.M.A(2015). Social Thoughts in the Interpretation of Al-Mizan Journal of bayenat No.34,Quoted from http://www.golestanquran.ir/ Access date2017/16/06
−            Fakhraei, S. & Portaqi, M.(2015). Sociological study of factors associated with late marriage of married youth over 30 years old in Bonab city. Journal of Sociology Studies. Seventh year, No 27, summer. [In Persian]
−            Giddens, A 2009. Sociology. Soc. [In Persian] iology Translation: M, patience, Tehran, Ney publication.
−            Hossein Beheshti, M. S.(2014). Word making, terminology and knowledge engineering.Tehran, Iran Research & Information Technology Research Center: Chapar. [In Persian]
−            Hossein Beheshti, S. M.(2011). Method of harvesting from the quran. Tehran, Roozbeh Publication. [In Persian]
−            Hosseini, B. Z. Alishahi Ghaleh Jouqi, A.(2010). The semantic domain of the word nisa in the Holy Qur'an. Journal of Women's Strategic Studies Thirteenth year, No 49. Autumn. [In Persian]
−            Hosseini, D.(2003). Solutions for establishing healthy and constructive relationships in the family. Tehran Islamic Music Research Center, Amiran Printing House. [In Persian]
−            Ibn Sina, Hussein bin Abdullah.(1982) Al-Shafa (Theology section. Research by ghanavati and saeed zaed. Qom,publication library of najafi.
−            Janipour, M.& Lotfi, S. (2016). The role of the Holy Quran's ethical verses in the formulation of a personal and social guidance system. PhD thesis of Quran and Hadith Sciences of Imam Sadegh University (Quranic Quranic Research Quarterly). Dora 12, No. 2, Summer. [In Persian]
−            Jokar, B.(2003). Marriage Identity. Tehran, Collaborator and coaches Publishers & Research Institutes. [In Persian]
−            Katouzian, N.(1992). Family law, Bahman Barna Publications[In Persian]
−            Massoudi, A.(2014). Book of social relations from the perspective of the Quran General Assembly of the Quran. Qom Dar al-Hadith publication. [In Persian]
−            Navobinejad,S. (1992). Psychology of marriage and the formation of a family,Tehran: Parents & Coaches Association. [In Persian]
−            Ritzer, G.(1995) Theories of sociology in contemporary times. Translation by Mohsen Solati; Tehran, Scientific publication. [In Persian]
−            Roohazfa,F(2011). Family Comparison in Islam and the West.book of Strategic thoughts  Woman and family, winter. [In Persian]
−            Rouhani Mashhadi, F. (2013) The Social Role of Women Compared to Men: From the View of the Quran and Traditions. Period, 6th issue, No 4 winter. [In Persian]
−            Rouhani Mashhadi, F. (2014). The Social Role of Women Compared to Men: From the View of the Qur'an Traditions in the culture and the arts. Period 6, No 4 winter. [In Persian]
−            Sadr Tabatabai, F.(2012). Definition of the family from the perspective of the Quran.Qom,Ahl al-Bayt Institute for Research and Publishing. [In Persian]
−            Sotoudeh,H. A ( 2005). Sociology of Social Issues of Iran. Tehran, Neday Ariana ,publication. [In Persian]
−            Tabarsee, Fazl ibn Hasan (1984). General Assembly of the Quran.Beirut: Daralamarrof Publishing. [In Persian]
−            Tabatabai Hakim, A.(2012). Family from the perspective of the Quran,Tehran,Quranic Organization of the Academies of the Country.Retrieved from www.istka.ir) Available on 2018/25/01. [In Persian]
−            Taheri, M. (2011).Study of Conceptual Relationships in Quranic Vocabulary.Master of Science,Faculty of Humanities Payame Noor Tehran
−            Verpashti, M.(2012) Family status from the perspective of Islam and the West.Retrieved from site http://rasekhoon.net. available on February 3, 2013.
−            Homn, H.A. (2006). qualitative research Practical Guide, Tehran, studying the
books of Social Sciences (left), First Edition
−            Nikmanesh, Ibrahim (2013) Conceptual Model, Prerequisite for Designing the Iranian Islamic Family Model (How to Achieve Progress and Justice Map with Emphasis on the Comprehensive Family Map (Strategic Thinking, Women and Family book)
−            Fathi, Elham and others (2016) Presentation of a Satisfactory Marriage Model in Iranian Culture: A Study on the Data Theory Foundation. The Scientific Journal of Psychological Health, Vol. 10, No. 2, Summer
−            Sharifi, Enayatullah, Lotfi, Mehrali (2014) Family Life Style in the Quran and the Sunni Leaders of the Imam (AS) Quranic Studies Research Quarterly, No. 14, Autumn
−            Sadeghi, Masoud (2014) Developing a Healthy Family Model Using Exploratory Blend Research Methodology Family Psychology Quarterly, Volume One, Number one
−            Krippendorf, Content Analysis Methodological Principles, Translation by Hooshang Nayebi, Tehran NashreNay 2004.
−            Lawrence Bardon, Content Analysis, Translation by Maliheh Ashtiani, Tehran: Shahid Beheshti University, 1996.
−            Holesti, LJR, Content Analysis in Social Sciences and Humanities, Translation Nader Salarzadeh Amiri, Tehran: Allameh Tabatabaei University, 1994.
−            Panahi, Ali Ahmad (2010); Role of Involvement in Religious Teaching in Family Education, Moral Knowledge. [In Persian]
−            Bahrami, Mohammad (2006); An Introduction to Family Sociology in the Quran, Quranic Studies Quarterly, .4[In Persian]
−            Safoorai Parizi, Mohammad Mehdi (2009); The Effectiveness of Adhering to the Islamic Ethics in Family Efficiency, Moral Knowledge, 91-118. [In Persian]
−            Javiani, Hodjatalah (2010); The Effect of Islamic Mystical Issues on the Family, Special Issues of Islamic Studies, 85-109,4. [In Persian]
−            Zarean, Mansoureh (2013) Family success and the influence of the directional family in that quarterly Journal of the Social and Family Women and Family Council of the, 15, No 59, Spring. [In Persian]