بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های زندگی و طلاق عاطفی(مورد مطالعه: افراد متأهل شهر شیراز در سال 1396-1395)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقاله­ی پژوهشی حاضر با هدف بررسی رابطه­ی بین مهارت‌های زندگی و طلاق عاطفی انجام‌شده است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی از شاخه­ی مطالعات پیمایشی به­شمار می‌آید و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از نوع همبستگی است که رابطه­ی بین مهارت‌های زندگی و طلاق عاطفی را بررسی کرده است. جامعه آماری شامل کلیه­ی افراد متأهل ساکن شهر شیراز است. حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای بر اساس مناطق دهگانه­ی شهر شیراز انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات، از پرسش نامه­ی طلاق عاطفی مریم اسکافی و پرسش نامه­ی مهارت‌های زندگی زوجین که بر اساس شاخص‌ مهارت‌های زندگی سازمان بهداشت جهانی ساخته‌شده استفاده شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها به‌وسیله­ی نرم‌افزار spss 22 وبا به‌کارگیریآزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه انجام‌شده. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین مهارت‌های زندگی و ابعاد آن با طلاق عاطفی رابطه­ی معنادار معکوس وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 7/77 درصد از تغییرات متغیر طلاق عاطفی توسط ابعاد مهارت‌های زندگی تبیین می‌شود؛ که نشان‌دهنده­ی نقش و تأثیر مهم مهارت‌های زندگی در تبیین مسأله­ی طلاق عاطفی است. از بین ابعاد مهارت‌های زندگی، مهارت‌های حل مسأله، ارتباط مؤثر و همدلی بیشترین اثر را در پیش‌بینی طلاق عاطفی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Relationship between Life Skills and Emotional Divorce (Case study: Married people Shiraz city in 2016-2017)

نویسندگان [English]

  • Elham Dindar 1
  • Mohammad Sadegh Mahdavi 2
  • Seyyed Mohammad Seyyed Mirzaee 2
2 Professor of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
چکیده [English]

The present study was attempt to investigate the relationship between life skills and emotional divorce. In this research, the method of collecting data is descriptive and survey research and it used correlation in order to show the relationship between variables such as life skills and emotional divorce. The participants of the study involved all married people of Shiraz. Sample size were 384 citizenships of shiraz using Cochran formula who were selected from 10 regions of this city based on multistage cluster sampling. The researcher used two types of questionnaires. The former was Maryam Eskafi's emotional divorce questionnaire and the latter was couple's life skills questionnaire according to the World Health Organization's Life Skills Index. The researcher used Pearson correlation coefficient tests and multiple regression coefficient and data analysis was administered with SPSS software (version 22).  The Results of Pearson Correlation Coefficient indicated that there was a negative and significant relationship between life skills and its dimensions with emotional divorce and vice versa. Also, the results of regression analysis revealed 77.7 percent of the variations of emotional divorce were related to the life skills which showed important role and influence of life skills to explain emotional divorce. Among the dimensions of life skills, Problem solving skills, effective communication and empathy were the most effective types to predict emotional divorce

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • emotional divorce
  • life skills
-   Abedi, F. & Shoaa Kazemi, M. (2014). The Effectiveness of Life Skills Training on Marital Conflict. Journal of Cultural Education in Women and Family, 7(22), 29-7. (Persian).
-   Azimi Rosta, M. & Abedzad Nobarian, M. (2013). Investigating the Factors Affecting the Incidence of Emotional Divorce among Couples in the Family. Sociological Studies, 10, 31 - 46. (Persian).
-   Atkinson, & Hilgard. (2007). the Field of Psychology. (H. Rafiei, M. Arjmand, & H. Hamidpour, Trans.) Tehran: Arjomand.
-   Castells, M. (2006). Age of Information: Economy, Society and Culture (Identity Power). (H. Chavashian, Trans.) Tehran: Tarehnew.
-   Chalabi, M. (1996). Sociology order, describing the theoretical analysis of the social order. Tehran: Naey. (Persian).
-   Cordova, j. Gee, c. & Warren, l. (2005). Emotional skillfulness in marriage; Intimacy as a mediator of the relationship between emotional killfulness and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology (24), 218-235.
-   Darabi, S. Kazemi, M. & Masoudi, M. (2015). The Effectiveness of Teaching Life Skills on Marital Adjustment. Journal of Social Work Research, 143-121. (Persian).
-   Eskafi, M. (2014). The effect of social networks on emotional divorce studied in Mashhad. PHD thesis, sociology. Faculty of Social Sciences. Islamic Azad University. (Persian).
-   Farhadi, M. (2012). The validity of family typology in process model and family content and combined circular model based on health index. Islamic Azad University, Marvdasht Branch. (Persian).
-   Farmahinifarahani, M. Sobhaninejad, M. & Pidad, F. (2010). Comparative Study of the Life Skills of Students in Philosophical and Non-Philosophical Sciences of the Schools of Humanities in Tehran State Universities. Higher Education Curriculum Studies, 142-158. (Persian).
-   Fatemi, s. davoodi, r. fsharaki, m. & golafshani, a. (2010). Communication and life skills of domestic violence, Quarterly. Journal of Social Welfare, 43, 69-51. (Persian).
-   Ghasemi, A. & Saroukhani, B. (2013). Factors related to divorce in couples applying for divorce. Iranian Social Science Studies, 10(39), 69-87. (Persian).
-   Ghiyasi, P. Moin, L. & roosta, L. (2010). Study of social causes of tendency toward divorce among women referring to Shiraz family court. Journal of Women and Society, 77-104. (Persian).
-   Gholizdeh, A. banki poorfard, A, & Masoudnia, z. (2015). Qualitative study of the experiences of men and women divorced from cultural factors grounds for divorce, Journal of Applied Sociology, 57, 64-39. (Persian).
-   Giddens, A. (2004). Fundamentals of Sociology (11 Ed). (M. Saboori, Trans.) Tehran: Ney.
-   Giddens, A. (2007). Third Way, Reproduction of Social-Democracy. (M. S. Kashani, Trans.) Tehran: Shirazeh.
-   Hannson, K. & Lundbland, A. (2006). Couples therapy effectiveness of treatment andlong-term follow-up. Journal of family therapy, 28, 136-152.
-   Honariyan, M. & Younesi, S. (2011). Study of the Causes of Divorce in Tehran's Family Court. Clinical Psychology Studies, 1(3), 125-153. (Persian).
-   Jalali, i. Ahadi, h. & Kiamanesh, a. (2016). The effect of family-based approach to improving compliance and consistency family Olson. Journal of psychological methods and models, 24, 1-22. (Persian).
-   Johnson, M. & Cohan, c. (2005). Problem solving skills and affective expressions as predictors of change in marital satisfaction.Journal of consulting and clinical psychology, 73, 15-27.
-   Kayser, K. (1996). The marital disaffection scale: an inventory for assessing emotional estrangement in marriage. The American Journal ofFamily Therapy, 24(1), 83-88.
-   Khodayarifard, m. Shahabi, r. & Akbari zardkhaneh, s. (2006). The relationship between religious attitude sand marital satisfactions on married students. Family research, 611-620. (Persian).
-   Khonifar, H. & Pourhosseini, M. (2008). Life Skills. Tehran: Hajar. (Persian).
-   Kotrla, K. Dyer, P. & Stelzer, K. (2010). Marriage education with Hispanic couples: Evaluation of a communication workshop. Family Science Review, 15(2), 1-14.
-   Lavee, Y. & Ben-Ari, A. (2007). Dyadic distance: From the inside story to a conceptual model. Journal of Social and Personal Relationships, 645-655.
-   McCarthy, J. R. & Edwards, R. (2011). Key concepts in family studies. (J. R. 7. McCarthy, Trans.) Tehran: elm.
-   Mohammadi, Z. (2004). Investigating the Social Damage of Women in the 1990s, 2001. Tehran: Public Relations of the Women's Social Cultural Council.
-   Monadi, m. (2006). The sociology of family and routine analysis within the family space. Tehran: Danzheh. (Persian).
-   Nabavi, A. & Ahmadi, L. (2006). Investigating the Effect of Social Factors on Gender Inequality in Family. Journal of Sociology of Iran, 8(2), 52- 82. (Persian).
-   Naeni, N. (2006). Set of life skills. Tehran: Honareabi. (Persian).
-   Nazari, A. M. (2014). Basics of Couple Therapy and Family Therapy. Tehran: elm. (Persian).
-   Parvin.S, Davoodi, M, & Mohammadi, F. (2012). Sociological factors influencing emotional divorce among families in Tehran. Journal of Strategic Studies, Women (56), 120-153. (Persian).
-   Poorlotfollhy, N. (2014). Investigate the relationship between social skills and marital adjustment for working women in Tabriz. Master thesis in sociology, Islamic Azad University, Tabriz branch. (Persian).
-   Qureshi, F. Shirmohammadi, D. & Borjvnd, A. (2014). Understanding divorce factors from the perspective of men and women exposed to and divorce Case study of Saghez city. Strategic research on security and social order, 1(3), 19-30. (Persian).
-   Ranjdoost, S., & Eivazi, p. (2013). Investigating the relationship between teacher's emotional intelligence and creative thinking of high school students. Research in Curriculum Planning, 113-125.
-   Rezapour, Y. Fallah, M. & Saberi, M. (2015). The Effectiveness of Intervention Based on Life Skills Training on Quality of Life in Female Heads of Households. Woman and society, 7(25), 81-100. (Persian).
-   Ronnan, G. F. & Dreer, L. (2004). Violent couples coping and communication skills. Journal of Family Violence, 19, 131-142.
-   Roshani, S. (2010). Emotional divorce, backgrounds and outcomes, Al-Zahra University, Faculty of Social and Economic Sciences. (Persian).
-   Saadollah, D. Kazemi, M. & Masoudi, M. (2014). The Effectiveness of Life Skills Training on Marital Adaptation. Social Work Research, 1(2), 143-121. (Persian).
-   Sadeghi Fsaei. S, & Erfanmnsh.E. (2013). Modern sociological analysis of the effects on the family and the necessity of developing Iranian model of Islamic Iran. Journal of Women in Culture and Arts, 5, 84-63. (Persian).
-   Salek Haddadi, N. & Badri, R. (2013). A study the Effects of life Skills Instruction on Coping Strategies. Journal of Teaching and Assessment, 6(21), 79-94. (Persian).
-   Salimi, h. Mohsenzadeh, f. & Nazari, a. (2015). Prediction of Marital Satisfaction Based on Factors of Family Process and Content among Primary School Teachers in the City of Karaj. Knowledge & Research in Applied Psychology (2), 92-84. (Persian).
-   Samani, s. (2007). The Important Factors of Marital Conflict between Married. Family Research, 3, 668 -657. (Persian).
-   Samani, S. (2008). Developing a Family Process Scale for the Iranian Families. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (2), 162 -168. (Persian).
-   Samani, S. (2011). Family Process and Content Model: A Contextual Model for Family Studies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 2285- 2292. (Persian).
-   Sarookhani, B. (1997). Studies in the recognition of the reality of divorce and its agents. Tehran: Tehran University. (Persian).
-   Shekarbaigi, a. Ali Ahmadi, O. & Ebrahimi manesh, M. (2017). The semantic representation of the nature of marital life in unsuccessful marriages. Women and Society, (2), 69-88. (Persian).
-   Sotoudeh, H. & Bahari, S. (2007). Family Pathology. Tehran: Neda Ariana. (Persian).
-   Stanley, S. & Markman, H. (2003). Facts about marital distress and divorce. Denver; university of Denver, 91-95.
-   Still, L. & kid, W. (2009). Sociology of family skills. (F. Siyedan, & A. Kamali, Trans.) Tehran: Al-Zahra University.
-   The World Health Organization. (1998). Life Skills Training Program. (Nouri Qasemabadi, & Mohammad Khani, Trans.) Tehran: Deputy of Cultural Affairs and Prevention of the Welfare Organization of Iran.
-   www.focr.ir. (n.d).
-   Yalcin, B. & Karahan, T. (2007). Effect of a couple communication program on marital adjustment. The Journal of the American Board of Family Medicine, 20, 36-44.
-   Yazdani, A. Haghighatian, M. & Keshavarz, H. (2015). Analysis of the quality of life of women with emotional divorce. Journal of the socio-cultural strategy (6), 189-158. (Persian).
-   YeganehMehr, Z. (2013). Investigating the factors of marital incompatibility in Garmsar County, Semnan. Journal of Law Enforcement, 7, 72-55. (Persian).
-   Zareh, m. & Samani, s. (2008). The Role of flexibility and cohesion of the family in child Goal orientation. Journal of Family Research, 17-36. (Persian).
-   Www.Sabteahval.ir (Persian).