بررسی سطح تحصیلات و سن بر رفتار دینی زنان جنوب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشِار دانشگاه پیام نور و رئیس انجمن روانشناسان اجتماعی ایران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سطح تحصیلات و سن بر رفتار دینی زنان جنوب کشور می­باشد. جامعه آماری این پژوهش زمینه­یابی تمامی دختران محصل سال اول دوره تحصیلات راهنمایی تا دانشجویان سال آخر دانشگاه بود و آزمودنی­ها، با روش نمونه­گیری خوشه­ای750 آزمودنی، از 5 شهر جنوب کشور که در دسترس بودند، انتخاب گردیدند. برای سنجش رفتار دینی از آزمون اصلاح شده نزارالعانی (1384)، با روایی و پایایی قابل قبول استفاده گردید. نتایج تحلیل واریانس عاملی و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که رفتار دینی زنان با تحصیلات بالاتر از دیپلم به­گونه معنی­داری کمتر از زنان با تحصیلات دیپلم و پایین­تر (گروه سیکل و پایین­تر و گروه بالتر از سیکل تا دیپلم) بود. هم­چنین بین رفتار دینی با سن آزمودنی­ها رابطه منفی معنی­دار وجود داشت.  نتایج بحث انگیز این پژوهش در کنار محدودیت­های آن لزوم تحقیقات بیش­تر در این زمینه را پیشنهاد می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of the level of education and age on southern women religious behavior

نویسندگان [English]

  • M. S 1
  • A. A 2
  • H. E 3
چکیده [English]

The aim of this study to investigate the effects of education and age on women religious behavior south of the country. The research Statistical population was all girls student of first year students UNTIL university students that subjects that were selected with cluster sampling of 750 students, which is available from 5 cities in southern country . for measuring religious behavior was used Nzaralany (1384) Improved test, with acceptable reliability and validity. Factor analysis of variance and post hoc Tukey test showed that women with higher diploma education religious behavior was significantly less than women with lower diploma education. Also, there was a significant negative relationship between religious behavior and age of subjects. The controversial results of this study along with the constraints of the need for further research in this area has to offer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious behavior
  • Women
  • Psychology of Religion