پذیرش اجتماعی از مسیر مدیریت بدن در راستای کسب رضایت از زندگی با رویکرد GT (مورد مطالعه: زنان شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکترای جامعه‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشیار جامعه‏ شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در جامعه­ی مدرن، بدن دارای اهمیت ویژه­ای می­باشد. افراد با دستکاری و تغییر ویژگی­های ظاهری خود مبادرت به ساخت بدن اجتماعی می­کنند که مورد پذیرش جامعه قرار گیرد. هدف پژوهش، شناسایی جایگاه مقبولیت اجتماعی در مدل مفهومی مدیریت بدن زنان و رضایت آنان از زندگی بود. پژوهش با رویکرد کیفی و روش گرانددتئوری انجام شد. تکنیک گردآوری داده­ها، مصاحبه­ی ساخت‏نیافته و داده­های مورد نیاز  از  مصاحبه با 15 نفر از زنان ساکن شهر گرگان که تجربه مدیریت بدن داشتند؛ جمع­آوری شده است. انتخاب مصاحبه‎شوندگان با روش نمونه‏گیری هدفمند که نیازمند استفاده از نمونه­گیری متوالی به نام گلوله‏برفی است، انجام شد. در این پژوهش از اعتبار زاویه­بندی استفاده شده است. بر اساس یافته­ها، شرایط علی این پژوهش مقایسه اجتماعی، همنوایی با دیگران و جزئی­نگر و حساس‏بودن شناسایی شدند. پدیده محوری پذیرش اجتماعی که  در زمینه جایگزینی برای جبران کمبودها، محدودیت­ها و محرومیت­ها، ازدواج و بچه­دار شدن مانع اندام زیبا، اضطراب بدن و باور به دوسویگی جنسیتی پدید آمده است. انزواطلبی، پذیرش سازمانی، پذیرش گروه همسالان، منزلت اجتماعی و ترس از طرد شدن به‎عنوان شرایط مداخله­گر و در نهایت مشخص شد که زنان، با بهره­گیری از استراتژی­های افزایش پایش بدن، حفظ و پیگیری زیبایی و ارتقای جذابیت پیامدهایی چون کسب رضایت از زندگی، سانسور بدن، پیدایش وضعیت روحی مناسب، گسترش روابط اجتماعی، احراز فرصت­ها و امتیازات در زندگی و رسیدن به من مطلوب را خلق کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social acceptance of the direction of body management in order to achieve life satisfaction with the approach GT (Case study; Gorgan women)

نویسندگان [English]

  • mahbobeh ilvari 1
  • Afsaneh Edrisi 2
1 - Ph.D. student of sociology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sociology, Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In modern society, the body has particular importance. Individuals manipulate and change their outward features to build social body that is accepted by society. The purpose of this study is to identify status of social acceptability in the conceptual model of women's body management and their life satisfaction. The research was conducted using qualitative approach and grounded theory method. Data collection techniques, unstructured interviews and required data were collected from interviews with 15 women living in Gorgan who had experience of managing the body. Interviewee’s selection was done with targeted sampling method which requires use of sequential sampling technique called snowball method. In this study, triangulation validity was used. According to the findings, the conditions of this study were identified as social comparison, conformity with others and partiality and sensitivity. The core concept of social acceptance that has emerged in the context of alternatives to deficiencies limitations and deprivations, marriage and childbirth as a hindrance to beautiful organs, body anxiety and the belief in gender segregation. Isolation, organizational acceptance, peer group acceptance, social status, and fear of rejection were identified as intervening conditions, and eventually women were identified using strategies to increase body monitoring, maintain and pursue beauty, and enhance the attractiveness of outcomes such as acquisition. Life satisfaction, body censorship, the emergence of a good mental state, the development of social relationships, the pursuit of opportunities and privileges in life, and the achievement of my desired purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Acceptance
  • life satisfaction
  • body management
  • women in Gorgan
-Abbaszadeh, Mohammad et al. (2013). "The Impact of Social, Cultural, Economic, and Psychological Assets on Body Management among Women in Tabriz City". Journal of Social Sciences Faculty of Literature and Human Sciences Ferdowsi University of Mashhad, Vol 6, (Issue 2).
-Abbaszadeh, Mohammad et al. (2014)"A Sociological Study of the Interventional Role of Variable Social Acceptance Interventions in the Influence of the Media on the Trend of Women in Beauty with Surgery". Journal of Women and Society, Vol 5, (Issue 3):47-65.
-Alexias, George, Dilaki, Georgia& Tsekeris, Charalambos. (2012). « The "Beautiful" pain: cosmetic surgery  and the embodiment of pain» JAHR Vol. 3, (Issue 5):285-304 .
-Ashikali, Eleni-Marina, Ditmmar, Helga & Ayers, Susan. (2014). « Adolescent girls’views on cosmetic surgery: Afocus group study» Health Psychology ,Vol.21(1): 112-121.
-Baudrillard, Jean. (2016). Consumer Society, Pirouz Yazidi, Tehran: Publication of the Third.
-Biolcati, Roberto. (2017). «What can I do with my body? Boys and girls facing body dissatisfaction»  International Journal of Adolescence and Youth, VOL . 22, NO . 3: 283–295.
-Busing, Kyle, West, Carrie. (2016). «Determining the Relationship Between Physical Fitness, Gender, and Life Satisfaction»  Journal of Sociology, 1–5.
-Craigan, Kate. (2015). Sociology of the Body (Modern, Postmodern, Post-Structuralist Theories), Mohsen Nasseri Rad, Tehran: Naghsh & Negar.
-Ekhlasi, Ibrahim. (2018). Introduction to the Sociology of the Body, Tehran: Publications of Sociologists.
-Etemadifar, Mehdi and Maliheh Amani. (2013). "A Sociological Study of Women's Motivation from the Inclination to Beauty Surgery", Women's Research, Human Sciences and Cultural Research Institute, Vol. 4, No. 2.
-Foucault, Michel. (2004). The Will to Know, Niko Sarkhosh and Afshin Worldwide, Tehran: Nashr-e-Ni.
-Foucault, Michel. (2017). Prison care and punishment, Niko Sarkhosh, Tehran: Nayer Rey.
-Gholipour, Kianoush and Behzad Hakiminia. (2016). Semantic Reconstruction of Face Management among Female Students of Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Journal of Women and Society, Vol. 8, No. 4.
-Giddens, Anthony. (2015). Modernity and Detachment, Society and the Identity of a Person in a New Age, Nasser Mofeghian, Tehran: Ney Publication.
-Javaheri, Fatemeh. (2008). "The body and its socio-cultural implications", Cultural Research Letter, Year ninth, No. 1.
-José, Lopez and John Scott. (2012). Social structure, Yousef Safari, Tehran: Ashtian Publications.
-Karami, Mohammad Taghi and Sahar Jamali. (2015). "Girls' Experiences and Motivation from Body Management in Rezvanshahr City", Volume eighth, No. 69.
-Kohi, Kamal. (2011). "Sociological Explanation of Body Management among Women in Tabriz City" Ph.D., Faculty of Social Sciences, University of Isfahan.
-Lee, Minsun, Lee, Minjung. (2016). «Body Satisfaction and Attitudes toward Cosmetic Surgical vs. Nonsurgical Procedures»  International  Journal of Humanities and Social Science, Vol. 6, No, 10: 34-39.
-Mahmoudi, Yosra and Hassan Mohaddesi Gilawai. (2017). "The Sociological Study of the Body Industry: (Qualitative Study of the Causes and Consequences of the Cosmetic Surgery of Women Residing in Tehran, " Women in Development and Politics, Volume 15, Issue 4.
-Mohammad Pour, Ahmad. (2013). Qualitative research method of anti-method 1 and 2, Tehran: Sociologists.
-Mohammad Pour, Ahmad. (2017). The Contemporary Research Method in the Humanities (Topics in Method Policies), Tehran: Ghoghnos.
-Mousavi, Seyyed Abolfazl et al. (2016). "Body Image in Perspectives and Psychology Schools", Psychology, Vol. 5, No. 2, Successive No. 51.
-Pakseresht, Soleiman, Hosseini, Hatam and Mina Inanlou. (2012). "The Transformation Analysis of Physical Behavior among Women and Girls in Tehrani", The Iranian Association for Cultural and Communications Studies, Vol. 8, No. 28.
-Ghasemi, Afsaneh. (2016). "Qualitative Study of Women's Attitudes and Perceptions by Emphasizing Beauty Surgery", Applied Sociology, Volume 28, No. 4.
-Rabbani, Ali, and Mohammad Abbaszadeh (2011). "Theory theory approach: soft or hard method", Applied sociology, year 20, No. 4: 169-183.
-Rastegar, Yasser et al. (2017). "The Visualization of Female Deignation and Body Management (Case Study: Women Referring to Beauty Centers in Bandar Abbas City)" Quarterly Journal of Gender and Family Study, Vol. 4, No. 1.
-Razavi Zadeh, Neda. (2016). "Sociological Reasons to Consume Demonstration and Analysis of Its Patterns" (Case Study: Mashhad Women's Goods and Services Management Services) "Doctoral Dissertation, Faculty of Literature and Human Sciences Dr. Ali Shariati Ferdowsi University of Mashhad.
-Riahi, Mohammad Esmaeil. (2011). "The Study of Gender Differences in Body Image Satisfaction", Journal of Women in Development and Politics, Vol. 9, No. 3.
-Shakerbigi, Alieh and Amir Amiri. (2011). "Body Management and Social Acceptance (Student Students of Islamic Azad University and Payame Noor Students in Zanjan)" Journal of Sociology of Youth Studies, Vol 2, No. 3.
-Shilling, Chris. (2016). «The Rise of Body Studies and the Embodiment of Society: A Review of the Field» An International Refereed Journal, 2 (1): 1-14,.
-Shilling, Chris. (2003). The body and Social Theory, London: Sage Publication.
-Tanhaiee, Hussein Abolhassan. (2009). Herbert Blumer and Symbolic Interaction, Tehran: Bahman Bahraini Records.
-Tanhaiee, Hussein Abolhassan. (2015). Analytical Recognition of Modern Theories of Modern Sociology. Third generation. 1962-2012, Tehran: Bahman Bahran's Records.
-Tazzyman, Abiail (2014)  «Fitting: Young British Women’s Reported Experience of body Modification» Phd Thesis, University of York, Women’s  Study.
-Tranter, Bruce & Hanson, Dallas (2015) « The social base of cosmetic surgery in Australia» Journal of sociology, Vol.51(2): 189-206.
-Zarif Moradian, Nasrin and Homa Zanjanizadeh (2016) "Qualitative Study of Women's Decisions on Cosmetic Surgery (Based on Basic Theory Approach)", Social Issues Review, Volume 7, Number 1.
- Zimik, Chingri (2016) « Women and body image: A sociological study of women in India» International Journal of English language, Literature and Humanitie ,Vol.IV: 66-77.
-Zokaei, Mohammad Saeed (2007) "Youth, Body and Culture Appropriateness" Journal of Cultural Research, Year 1, No. 1.
-Zokaei, Mohammad Saeed and Maryam Safpour (2012) An Introduction to the Cultural Expressions in Iran, Tehran: Tisa Publishing.