بررسی مدیریت بدن در بین زنان و تأثیر آن بر نگرش آن‌ها نسبت به باروری (مورد مطالعه: زنان در سنین باروری شهر جهرم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

2 استادیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

3 دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مدیریت بدن در بین زنان و تأثیر آن بر نگرش آن‌ها نسبت به باروری انجام شده و برای نیل به این هدف از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه‌ی‌ آماری تحقیق حاضر را زنان متأهل 49-15ساله‌ی ساکن در شهرستان جهرم تشکیل داده‌اند، که 400 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند. داده‌های این پژوهش در نیمه دوم سال 1397 و با ابراز جمع‌آوری شده است. برای تعیین اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار صوری، و برای تعیین پایایی آن، از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 24 ارائه شده است که بر این اساس نتایج حاکی از آن است که متغیر مستقل این تحقیق یعنی مدیریت بدن (مدیریت ظاهر بدن و تناسب اندام) بر نگرش زنان نسبت به باروری موثر است. در واقع متغیر مستقل (مدیریت بدن کل)، 166/0 درصد از متغیر وابسته را تبیین کرده است. در بین ابعاد نیز بعد مدیریت ظاهر بدن تاثیر بیشتری داشته و میزان تبیین آن برابر با 154/0 می‌باشد. یافته‌های تحقیق با نتایج مشابه مقایسه گردیده و در نهایت پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Body Management Among Women and its Effect on their Attitude toward Fertility (Case Study: Women in Reproductive Age ,Jahrom ).

نویسندگان [English]

  • lyla taghvayi fard 1
  • majidreza karimi 2
  • Keramatollah Rasekh 3
1 Ph.D. student of sociology of Islamic Azad University, Jahrom Branch
2 1. ‌Assistant Professor of Sociology and Social Planning, Islamic Azad University, Jahrom Branch
3 2. Associate Professor of Sociology and Social Planning, Islamic Azad University, Jahrom Branch
چکیده [English]

The study aims at investigating the body management among women and its effect on their attitude toward fertility. The method used in this study is scrolling. The statistical population is married womens aged 15_49 in fertile age in Jahrom, 400 women were selected as sample by multi_stages sampling. The research instrument is a questionnaire used to determine its validity by formal credibility, and to determine the reliability of the internal co-ordination method using Cronbach's Alpha method.The descriptive results of the research indicate that the mean score of women's attitude to fertility is high. The analytical results show that among the research structure,body management (total), body appearance management and fitness management have an impact on women's attitudes toward fertility.Among the population variables, age, number of children and type of occupation have a significant relationship with women's attitude to fertility. The explanation of the dependent variable in terms of the sum of independent variables indicates that the body appearance management and the number of children are respectively the most powerful predictor of women's attitude to fertility, and they are able to explain the 0/230 of variations changes in the attitude toward fertility. The findings are compared with similar results, and finally, suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEYWORDS: Body Management
  • Fertility
  • Population
  • Women
  • Jahrom
- نگاه زنان به مدیریت بدن خود پدیدهای جدا از دیگر تحولات در حال وقوع در جامعه نیست و پدیدهای اجتماعی است، بنابراین نمی توان دیدگاه زنان در بارة بدن خود را با فشار و تهدید تغییر داد.
- باید با نگاه جنستی به زن در جامعه مبارزه کرد.
- باید زنان احساس کنند که حقوق آنان به دلیل زن بودن پایمال نمی‌شود، تا آنها نیز مجبور نباشند از امکانات خود، از جمله خصوصیات ظاهر و بدنی، به عنوان زن استفاده کنند.
- باید زمینه پذیرش اجتماعی زنان بدون توجه به ظاهر آنان فراهم شود.
- با توجه به یافته های تحقیق و ارتباط معنادار مدیریت بدن با نگرش به باروری زنان، پیشنهاد می‌شود این مقوله مهم اجتماعی هر چه بیشتر مورد توجه متولیان فرهنگ جامعه قرار گیرد.
- بخش قابل توجهی از تغییرات نگرش به باروری، ناشی از سایر متغیرهاست که در این پژوهش مورد نظر قرار نگر فته اند. بر این اساس، پیشنهاد می شود در راستای تبیین دقیق تر نگرش زنان به باروری و عوامل مؤثر بر آن، اولاً تحقیقات در این حوزه تداوم یابد و ثانیاً، از چارچوب های نظری دیگری استفاده گردد.
References
-Ahmadnia, Sh. (2005). Sociology of  body and woman's body. Publications of Intellectuals and Women's Studies, No. 5, pp. 132-143
-Arjmand Siahpoush, E, Boroumand, N (2016). Investigating the Social and Cultural Factors Affecting the Incidence of Incubation in Andimeshk with Emphasis on Life Style (Case Study : Married Women Under 35), Journal of Sociological Studies of Youth, Vol. 6, No. 21, pp. 9-24 .
-KHalajabadi farahani, F., Keiani, F. (2018). Rethinking the Meaning & Implications of Child in Life; A Qualitative Approach among Voluntary Childless Married Women in Tehran. Journal of Population Association of Iran, 13(25), 67-106.
-parvinian, F., Rostamalizadeh, V., habibi, R. (2019). The effects of women’s modern lifestyle on their fertility and childbearing – a case study in Qazvin city. Quarterly Journal of Women and Society, 9(36), 39-72.
-Amani, M. (2001). General Demographics of Iran. Tehran: Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (SAMT).
-Azadarmaki, T; Chaveshian, H (2002). Body as the Media of Identity, Journal of Sociology of Iran, Vol 4, No 4, Ps 57-75
-Bibi Razighi Nasr Abad, H ; Hosseini, Z ; Sheikhi, M.T. (2016). The experience of women in Shahriyar from single-parentage, with emphasis on its cause and its implications. Journal of Iranian Demographic Sciences, Vol. 11, No. 22, Ps 43-82.
-Dooas, de. O (2011). Scrolling in social research. Translation by Hooshang Naibi. Thirteenth Edition, Tehran: Ney publication.
-Shah Abadi, Z; Sarai, H ; Khalaj Abadi Farahani, F. (2014). The role of individualism in women's fertility in the face of marriage (study of Neishabour). Journal of Iranian Demographic Sciences, Vol. 8, No. 16, Ps 29-54
-Abbasi Shawazi, M.J & Hosseini Chavoshi, M. (2011). Fertility Developments, Family Planning and Demographic Policies in Iran, Knowledge at Islamic University,Year 15, No. 3, ps. 9-25.
-Enayat, H; Parnian, L (2013). Study of the Relationship between Cultural Globalization and Attitudes towards Childbearing,Volume of Women and Society, No. 2, pp. 109-136
-Kaveh Firuz, Z; Zare, B; Shamsuddini, H (2016). The Effect of Lifestyle Components on Attitudes toward Childbearing (Case Study: Women at the Limestone of Marriage, Tehran), Woman in Development and Politics, Vol 14, No 2, Ps 217-234 .
-Kalantari, S; Rabbani, R & Oktay, R (2006). The Investigation of the Socioal , economical and Cultural factors affecting the Fertility with Emphasis on the Role of Family Planning in Isfahan, Journal of Islamic Azad University, Shoushtar Branch, First Year, No. 1, ps. 150-107 .
-Karimi, Y (2016). Social Psychology, Tehran: Arasbaran Publications.
-Giddens, Anthony. (2013). Modernity and individuation. Naser Mofeghian. Tehran: Ney Publishing .
-Mahmoudian, H; Kochani Esfahani, M; Moghaddas, S. (2015): Media Consumption, Body Management and Fertility Behavior; Case Study: Yasouj Teacher's Women. Journal of Strategic Culture, Vol. 8, No. 31, Ps 173-196 .
-Mahmoudian, H & Rezaei, M. (2012). Women and Childbearing, Journal of Strategic Women Studies, year14, No. 55, ps. 173-226 .
-Moshfeq, M & Ghorban H. (2012). Future Studies on Demographic Change of Iran during the period from 2011 to 20, Social Cultural Knowledge, Year 4, No 1, ps. 42-21
-Moshfegh, M; Mahmoudi, M.j & Haghshenas, N.M (2011). The Perspective of Demographic Change in Iran: The Demonstration of Demographic Policies, Women's Strategic Studies, Vol. 14, No. 55, p. 172-151.
-Abbasi-Shavazi, M. J., Hosseini-Chavoshi, M., & McDonald, P. (2004). Convergence of fertility ideals in Iran: A comparative study of the youth and the older generation. 12th Biennial Conference of the Australian Population Association, 15-17 September, Canberra, Australia.
-Bergbom, I., Modh, C., Lundgren, I., & Lindwall, L. (2017). First‐time pregnant women's experiences of their body in early pregnancy. Scandinavian journal of caring sciences, 31(3), 579-586.
-Carter, S. K. (2010). Beyond control: body and self in women’s childbearing narratives. Sociology of health & illness, 32(7), 993-1009.
-Featherstone, M. (2007). Consumer culture and postmodernism. Sage.‏
-Hicks, S., & Brown, A. (2016). Higher Facebook use predicts greater body image dissatisfaction during pregnancy: the role of self-comparison. Midwifery, 40, 132-140.
-Myrskylä, M., Kohler, H. P., & Billari, F. C. (2011). High Development and Fertility: Fertility at Older Reproductive Ages and Gender Equality Explain the Positive Link." MPIDR Working Paper 017. Rostock, Germany: Max Planck Institute for Demographic Research. Google Scholar.
-McDonald, P. (2005). The Iranian Fertility Transition: The Influences of Religion and Ethnicity, International Conference on Civil Society, Religion and Global Governance: Paradigms of Power & Persuasion, 1-2 September, Canberra, Australia.
-  Rodgers, R. F., O'Flynn, J. L., Bourdeau, A., & Zimmerman, E. (2018). A biopsychosocial model of body image, disordered eating, and breastfeeding among postpartum women. Appetite, 126, 163-168.
-Seifoori, B., Hasani darmian, G., Majdi, A., kermani, M. (2019). Women's Reproductive Behavior with the Family Transformation Process in the Past Three Decades. Quarterly Journal of Women and Society, 10 (39), 255-276.
-Watson, B., Broadbent, J., Skouteris, H., & Fuller-Tyszkiewicz, M. (2016). A qualitative exploration of body image experiences of women progressing through pregnancy.
-Mehryar, A. H., N.(2002). Roudi & A. Aghajanian & F, Tajadini. “Evolutions and Attainments of Family Planning Program in the Islamic Republic of Iran, in The First International Workshop on Integrated Approach to Reproductive Health and Family Planning in the Islamic Republic of Iran (Eds), Institute for research and Planning & Development (IRPD.
-Minorska, M. 2008. Fertility choices in Poland: Quality, Quantity and Individualization., Max Plank Institute for Demographic Research.