تحلیل جامعه شناختی فردگرایی در بین زنان و مردان و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی: افراد 30 سال به بالای شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

فردگرایی به عنوان یکی از مفاهیم دوران مدرنیته و با توجه به پیامدهای فراوان در جامعه امروزی، توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده است. مطالعه حاضر نیز به بررسی مقایسه‌ای وضعیت فردگرایی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان و مردان پرداخته است. نظریه فردگرایی زیمل به عنوان چهارچوب نظری تحقیق مورد توجه قرار گرفته است جامعه آماری شامل تمامی شهروندان 30 سال به بالای شهر شیراز اعم از زنان و مردان می باشد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 385 نفر با سطح خطای 5 درصد تعیین شد. روش نمونه گیری در این تحقیق، طبقه ای چند مرحله‌ای بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. نتایج نشان داد که میزان فردگرایی 61.5 درصد از پاسخگویان در حد متوسط می‌باشد. همچنین 22.4 درصد فردگرایی پایین و 16.1 درصد نیز دارای فردگرایی بالا بوده اند. نتایج حاصل از آمار استنباطی نشان داد که تنها دو متغیر با فردگرایی رابطه آماری معناداری نداشته است. این دو متغیر، وضعیت تأهل و میزان درآمد است. دیگر متغیرها یعنی سن، اعتقادات مذهبی، جنسیت، مقطع تحصیلی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و میزان استفاده از رسانه های ارتباط جمعی با میزان فردگرایی ارتباط آماری معناداری مشاهده شد. در نتیجه فرضیات مربوط به وضعیت تأهل و درآمد رد شده و سایر فرضیات پژوهش، مورد تأیید قرارگرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که با اطمینان 99 درصد میزان فردگرایی بین زنان و مردان متفاوت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of individualism among women and men and its related factors (Case study: People over 30 years old in Shiraz)

نویسنده [English]

  • mehdi masihi 1
1 student
چکیده [English]

Individualism, as one of the concepts of the modern era, has attracted the attention of many scholars due to the many consequences of today's society. The present study is aimed at comparing the status of individualism and its related factors among women and men. Simmel's Individualism Theory is considered as the theoretical framework of the research. The statistical population includes all 30-year-olds above the city of Shiraz, including women and men. Using the Cochran formula, 385 people were assigned a sample size of 5% error rate. The sampling method in this research is a multi-stage class. The data gathering tool was a questionnaire. The results showed that the individuality level of 61.5% of respondents was moderate. Also, 22.4% had low individualism and 16.1% had high individualism. The results of inferential statistics showed that only two variables with individuality did not have a significant statistical relationship. These two variables are marital status and income. Other variables such as age, religious beliefs, gender, educational level, socioeconomic status and the extent of using mass media with individuality were statistically significant. As a result, assumptions about the status of divorce and income have been rejected and other research hypotheses have been approved. The results show that with a confidence level of 99%, the level of individualism varies between men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individualism
  • Gender
  • Comparison
  • Modernity
-Aghabakshi, A. Ahmadirad,M.(2004). Culture of Political Science. Tehran, Chapar Publishing.
-Ahmadi, B. (1994). Modernity and Critical Thoughts. Tehran, Center Publishing.
-Ahmadi, F. (2004). Individuality is the foundation stone of the Bicompsy. Social Science Moon. The third period Seventh year, N 8.
-Afshani, A. Khorrampour, Y & Jahararchian, N. (2014). Investigating the Relationship between Globalization and Individualism among Yazd Youth. Social Science Journal of Shoushtar Azad University. Eighth year, No 26:3.
-Arastekho, M. (2002). Culture of scientific-social terms. Tehran, Chap pakhsh Publishing. First Edition.
-Arbelaster, A.  (1998). Western liberalism emerges and falls. Tehran, Markaz Publishing. Third Edition.
-Azadeh, A. & Tavakoli, A. (2007). Individualism and collectivism and religiosity. Quarterly Iranian Cultural and Communication Studies Association. No. 3 (9): 101.
-Behrovan, H. & Alizadeh, A. (2007). Studying individuality and its effective factors among students. Medical Journal of Ferdowsi University of Mashhad. 26-1.
-Cooser, L. (2004). The Life and Thought of the Elders of Sociology. Mohsen, S. Tehran, Scientific Publishing.
-          Daniel, Storms. (2004). possessive individualism and the dimestic liberal roots of international theory. University of Manitoba. Winnipeg. Manitoba.june2-6.
-Goodarzi, M. (2016). Perspective of Iran. No. 96, March 2002 and April 2006, pp. 84-86.
-Jahanian, N. (1999), Individualism and the Liberal-Capitalist System. Book Publishing. No.3: 29
-Khajeh Noori, B. Parnian, L. & Jafari, M. (2013). Study of the relationship between cultural globalization and individualism and youthfulness. Applied Sociology. Year 24. No 52:4.
-Kwang-Il, Yoon. (2010). Political culture of individualism and collectivism. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy (political science) in the university of Michigan.
-Mohseni Tabrizi, A. & Sedaghat Fard, M. (2011). A Survey on Social Indifference in Iran. Journal of Applied Sociology, No. 3.
-Mojdefar, Saeed and Sabori Khosroshahi, Habib (2010). Individuality of children in the family. Social Sciences Research. forth year. No.4: 110 -94.
-Nikoo Goftar, M. (2014). An Interdisciplinary Approach to Social Health Study of the Role of Collegiate Individualism, Interdisciplinary Studies in the Humanities, Volume 6, Issue 2.
-Rezaei, A. Inaloo, Mina. & Fakri, Mohammad. (2010). Management of the body and its relation with social factors. Journal of Strategic Women Studies. Year 12. 47-141.
-Riesman, David. (1956).”The Lonely Crowd. study of the changing American character”,with Nathan Glazer and Reuel Denney. Double day & Company INC. Gardencity. New York.
-Roskach, J. & Warren, R. (1976). Introduction to Sociology. Behrouz, N. & Ahmad, K. Tehran, Farvardin Library.
ـSchaffer, B. (2005). The Foundations of Youth Sociology. Karamatullah, R. Tehran, Iran.