ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در دارسی اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی ،حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مرودشت،مرودشت،ایران.

2 گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شیراز

چکیده

چکیده
چکیده
هدف این پژوهش بررسی لزوم تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار در اجرای اصل فردی سازی کیفر با درنظر گرفتن شناخت ابعاد مختلف این پرونده(از لحاظ زیستی،روانی و اجتماعی) در نظام حقوقی و قضایی ایران و آمریکا با تأکید بر ایالت کالیفرنیا است.روش مورد استفاده،روش توصیفی- همبستگی می باشد.جامعه آماری یکصد نفر از قضات و وکلای دادگستری،جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی،روانشناسان و روانپزشکان و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق می باشندابزارگردآوری داده ها،پرسشنامه پژوهشگر ساخته است.داده ها با استفاده از نرم افزار spssدر دوبخش توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق،حاکی از آن است که شناسایی شخصیت اطفال بزهکار تأثیر بسزایی در فردی کردن مجازات،شناخت علل جرم زا و جامعه پذیری مجرم پس از تحمل مجازات دارد.لذا تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری امری ضروری و اجتناب ناپذیر در سیاست جنایی کشور ها است.
کلمات کلیدی: پرونده شخصیت، سیاست جنایی، حقوق ایران و آمریکا، نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Forming File in Juveniles Delinquent Trial in Iranian and American law

نویسندگان [English]

  • Laleh Akefi 1
  • Amir Iravanian 2
1 Teacher of law faculty,Law,Faculty of Humanities,Islamic Azad University of Marvdasht,Marvdasht,Iran.
2 Teacher of law ,Faculty of Humanities,Islamic Azad University of Shiraz,Shiraz,Iran.
چکیده [English]

Abstract

Abstract
The Purpose of this study is to investigate the need to form a personality file on juvenile delinquents in the implementation of the principle of individualization of punishment by considering the different dimensions of this case (biologically, psychologically and socially) in the legal system of Iran and United States with emphasis on California. The method used is descriptive-correlation method. The statistical population is one hundred judges and lawyers, sociologists and social workers, psychologists and psychiatrists and also Master and PhD students in law. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The results of this study indicate that identifying the personality of juvenile delinquents has a significant effect on the individualization of punishment, recognizing the causes of crime and socialization of the offender after serving the sentence. Therefore, forming a personality file with a criminal case is necessary and inevitable.in the criminal policy of countries.
Keywords: Personality File, Criminal Policy, Iranian and American Law, Juveniles Justice System.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:" Personality File"
  • "Criminal Policy"
  • "Iranian and American Law"
  • "Juveniles Justice System"
–Ashouri & Azimzadeh (2013). Position of personality profile in the process of prevention of stabilization of criminality in juveniles. Private law studies .43(1).195-213.
–Badri, Ali (2016). Juvenile Criminal Proceedings in Iranian Law.Fasl Nameh Elmi Hoghoughi Ghanoon Yar.4(13).53-70.
–Danesh, Taj zaman (2007). Prisoners' rights and prison science. University of Tehran.
–Ghorbani Zirdehi Pegah (2014). Personality file in the adolescent delinquents adjudication with a comparative approach to criminal justice system of the state of California. Tehran. Javdaneh.
–Karimi, Yousef (2005). Personality psychology. Tehran. Payame Nour.
–Mazlouman, Reza (1977). Criminology. Tehran. University of Tehran.
–Najafi Abrandabadi, Ali Hossein (2011). Discussions in criminal law sciences. Lectures of criminology. Academic year 2010-2011.1-180.
–Najafi Tavana, Ali (2009). Juveniles delinquency. Tehran. Amouzesh and Sanjesh.
–Najafi Tavana, Ali (2010). The Necessity of personality file formation in juvenile delinquent trial. Journal of family research.5(2),293-319.
–Najafi Tavana, Ali (2010). Criminology. Tehran. Education and Assessment.
–Nourbaha, Reza. (1999). Field of criminology. Tehran. Gang-e-danesh.
–Reilly, James. (2012). Risk and protective factors of delinquency: Perspectives from professionals working with youth. Master of social work clinical research papers.5(76),1-88.
–Shambayati, Houshang (1995). Public criminal law. Tehran.Vistar.
–Shambayati, Houshang (2009). Juvenile delinquency. Tehran. Majd.