بررسی فرضیه بردگی زن در دوره ساسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ و باستان شناسی دانشگاه لرستان

چکیده

بررسی فرضیه بردگی زن در دوره ساسانی
کریم گلشنی راد
چکیده
کهنترین تحقیق را در مورد وضعیت زن در دورۀ ساسانی، کریستیان بارتلمه در کتاب زن در حقوق ساسانی انجام داده است. وی معتقد است که در شاهنشاهی ساسانی، بنابر قوانین متداول از قدیم زن شخصیت حقوقی نداشت . یعنی زن شخص فرض نمی شد بلکه شیئی پنداشته می گردید . بطور خلاصه زن دارای حقوقی نبود و همانند بردگان بود.سایر نویسندگان و محققین نیز که بعد از بارتلمه در مورد وضعیّت زن در دوره ساسانی مطلب نوشته اند مانند آرتور کریستن سن و تورج دریایی سخنان وی را تکرار می نمایند.بنظر می رسد آنچه که تاکنون در مورد " وضعیّت زن در دورۀ ساسانی " توسط اکثر پژوهشگران بیان شده بعلت برداشت نادرست آنها از منابع می باشد.
این پژوهشگران، به دلیل وجود سه قاعده یا مسئلۀ مربوط به زنان دوره ساسانی چنین برداشتی ارائه می نمایند که این سه قاعده عبارتند از : 1- ازدواج نروزد یا ازدواج استقراضی 2- مسئله دشتان یا عادت ماهیانه زنان 3- اطاعت و فرمانبرداری زن نسبت به شوهر خود . در این مقاله نشان داده می شود که ازدواج استقراضی فتوای برخی حقوق دانان دوره ساسانی بوده نه قانون کلی.درمورد محدودیتهای مربوط به دشتان نیز باید اظهار داشت موبدان دوره ساسانی درمورد احکام مذهبی محدودیتها و سختگیریهای زیادی نه تنها درمورد زنان بلکه نسبت به مردان نیز اعمال می کردند.دربسیاری از کشورهای امروزی نیز زنان موظفند فرمانبردار همسران خود باشند و این به معنای بردگی زن نمی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

survey the hypothesis of female slavery in Sassanid era

نویسنده [English]

  • karim golshanirad
univercity of tehran
چکیده [English]

survey the hypothesis of female slavery in Sassanid era
Karim Golshani Rad

Abstract
Has conducted the oldest research on the status of women in the Sassanid era, Christian Bartholome in the Woman's Book on Sasanian Law. He believes that in the Sassanian Empire, according to the customary rules, the old woman had no legal personality. That is, the woman was not supposed to be, but was considered an object. Other writers and scholars who post Bartholomee on the state of women in the Sassanid period, such as Arthur Kristen Sen and Touraj Marian, repeat his remarks. It seems that what so far The "state of women in the Sassanid era" by most researchers is due to their misinterpretation of resources.
Because of the three rules or issues related to women in the Sassanid period, these scholars have suggested that these three principles are as follows: 1. Not marrying or marrying a borrowed one. 2. The issue of dashtan or women's menstruation. 3. Women obedience and obedience to Your husband It is shown in this paper that the marriage of a borrower is the fatwa of some salarians of the Sassanid era, not the general law. In the case of the restrictions on Dashtan, it should also be stated that the Sassanid priests of religious ordinances have imposed many restrictions and stiffences not only on women but also on men In a lot of today's countries, women are obliged to abusive their husbands and this does not mean woman's slavery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: woman
  • slavery
  • Sassanid period
  • male
–Bartelmeh, C. (1958). Woman in Sassanid Law, translated by: Naser al-Din Sahib al-Zamani, Tehran: Press Institute. (Persian)
–Boyce, M. (2002). Zoroastrians with their religions and rituals, translated by: Askar Bahrami, Tehran: Phoenix press. [Persian]
–Christian Sen, A. (2003). iran during the Sassanids, translated by: Rashid Yasemi, Tehran: Book World press. [Persian]
–Daryayi,T. (2007). kingdom of sassanied, translated by: mortwza thagheb far,Tehran: ghoghnus press. [Persian]
–Denkard. (1897). Translated by: E. W. West, oxford university press. (English)
–madigani Hazar Dadistan. (1997). translated by: Anahit Perikhanian, Columbia university Newyork: Mazda press. [English]
–Mazaheri,A. (1998). The Iranian Family in Pre-Islamic Times, translated by: Abdullah Tavakol, Tehran: Qatreh press.[Persian]
–Segalan, M. (2001). Sociology of the Family, translated by: Hamid Eliassy, ​​Tehran: Markaz press. (Persian]
–shaki , M. (1975). the consept  of   obligated  successorship    in  the  madiani   hazar  dadistan. London . [English]
–Shaki, M. (1971). The sasanian Matrimonial Relations, Archiv Orientalni press. [English]
–Tabari, M. (1996). History of  Tabari or the History of the Messenger and the Kings, translated by :Abu al-Qasim Payende, Tehran: Asatir press. [Persian]
–Ardavirafnameh. (2003). Flip Ginio,           translation and research by: Jaleh Amoozgar, Tehran: Moin press.[Persian]
–Bible "Old Testament".(2007), Ilam press.[Persian]
–biruni, A. (2006). athar albaqiyah, translated by: akbar danasereshte, Tehran: amirkabir press. (Persian)
–bondahesh. (1999). edited by Mehrdad Bahar, Tehran, Toos press.[Persian]
–Hejazi, B. (1991). A Woman Suspected of History. Tehran: Shahrab press. [Persian]
–hormozdyar, D. (1922). revayat of Darab Hormozdiar, edited by Arvad Mankeji Rostamji, bumbai: Indiapress. [Persian]
–Minooye Kherad. (2006). translated by: Ahmad Tafazli, Tehran: Toos press.[Persian]
–sad dar nasr. (1909). edited and translated by: Arvad Damanji Nesavanji, India: Persian press. [Persian]
–Saddarbondahesh. (1909). correction and translation by: Arvad Bamanji Nesavanji, India: Pars press.[Persian]
–Shayest Na Shaist. (1990). Phonography and Translation by: Katayoun Mazdapour, Tehran: Cultural Studies and Researchpress [Persian]
–Tansar letter to Gashnesb. (1975). edited by: Mojtaba Minavi, Tehran: Kharazmi press.[Persian]
–Vandidad. (2006). translated and researched by: Hashem Razi, Tehran: Behjat press.[Persian]
–Yadegar Bozorgmehr.(1975). translated by: Mahyar Navabi, Shiraz: Asian Institute press. [Persian]
–Yadegar Ja Masp.(2004). translated by: Sadegh Hedayat, Tehran: Jame Daran press.[Persian]
–Yarshater, E. (1998). history of iran,vul of 3,translated by: hasan anusheh, Tehran: amirkabir press.[Persian]