شناسایی عوامل شکل گیری سقف شیشه ای فراروی ارتقاء زنان در پست های مدیریتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت آموزشی، واحدمرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و امور اداری،واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل شکل‌گیری سقف شیشه‌ای فراروی ارتقاء زنان در پست‌های مدیریتی کشور براساس استراتژی دادده‌بنیاد می‌باشد. جامعه آماری شامل تمامی متخصصان حوزه مدیریت آموزشی با حداقل مدرک دکترای تخصصی در شمالغرب کشور به تعداد 108 نفر می‌باشد. نمونه آماری برطبق اشباع نظری 21 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختارمند استفاده شد و داده‌های بدست آمده از متن مصاحبه‌ها بوسیله نرم‌افزار(MAXQDA.Pro2018) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای روایی و پایایی روش گردآوری داده‌ها از معیارهای دقت در نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (اعتبار و تناسب) و برای محاسبه پایایی ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه داده بنیاد) با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار، استفاده شد و پایایی بین کدگذاران معادل 875/0 به دست آمد و قابلیت اعتماد کدگذاری‌ها مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های حاصل از پژوهش نشانگر بیشترین توجه و تمرکز اعضای تیم خبره به عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل شخصی، عوامل خانوادگی و عوامل مدیریتی؛ و همچنین وجود سه لایه اصلی در شکل‌گیری سقف شیشه‌ای، با عنوان لایه فردی، سازمانی و فراسازمانی می‌باشد. نتایج حاصل از کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی در این پژوهش نشان داد که چرایی سقف شیشه‌ای را مبانی فلسفی، پارادایم فکری، عوامل سازمانی، عوامل فراسازمانی و عوامل فردی تشکیل می‌دهد. چیستی سقف شیشه‌ای وجود نمودهای فردی، سازمانی و فراسازمانی است و فرآیند شکل‌گیری سقف شیشه‌ای، برآیند دو عامل سازمانی و فراسازمانی با میانجی‌گری عامل فردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors of Glass Ceiling Formation to Promote Women in Management Positions in the Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad rezapour 1
  • jafar ghahramani 2
  • yadollah abbaszadeh sohroun 3
1 Department of educational management, marand branch, Islamic Azad university, marand, iran
2 Department of educational management, marand Branch, Islamic Azad University, marand, Iran
3 Department of Management and administrative affairs, khoy Branch, Islamic Azad University, khoy, Iran
چکیده [English]

The present research was done in order to, Identifying the Factors of Glass Ceiling Formation to Promote Women in Management Positions in Iran. The Strategy of this resaerch is Grounded Theory and The statistical population of this study was all specialists (108) with phd degree in northwest of the country. The participants were 21 professionals who were selected through purposeful sampling method to point of theoretical saturation. In this study, semi-structured interviews were used to collect data and the qualitative findings of the study were analysed by maxqda software. Accuracy criteria (credibility and fitness) were used to determine the reliability and validity of data collection method and the reliability of the findings was checked by interrater reliability method(reliability among coders = 0/875). The findings of the study indicates that more attention was paid to the social, cultural, organizational, personal, family and managerial factors and the glass ceiling consists of three layers with title individual layer, organizational layer and ultrastructure layer. Coding showed that: the why for glass ceiling is philosophical basice, intellectual parardigm, organizational factor and ultrastructure factor, the what for glass ceiling is manifestatin of individual, organizational and ultrastructure and the process of glass ceiling formation is the result of both organizational and ultrastructure factors mediated by individual agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • individual factors
  • organizational factors
  • ultrastructure factors
  • Glass Ceiling
-Airini, C. Sunny, C. Li, McPherson. K., Midson. B & Wilson. Ch. (2011). Learning to Be Leaders in Higher Education: What Helps or Hinders Women’s Advancement as Leaders in Universities. Educational Management Administration Leadership, January. 39(1). P44-62.
-Alhashem, B.R. (2009). Analyzing the Position of Women's Participation in the Political and Social Development Process of the Islamic Revolution. Montly book of social science. (21).
-Almasi,  L. Labadi, Z. Alipour, V. (2014). Glass Ceilling in Succession of Women in Managerial Positions. Journal of Educational Leadership and Management Research. 1(3).
-Asha, K. Kumar, K. (2011). The Impact of Feminine Identity and Soft Influence Tactics on Leadership Style. Indian Institute of Management Ahmedabad, 1-34.
-Atef, Z. Ghasemi Hamedani, I. Haj Ali, M.(2017). The Impact of Glass Celling on Not Using Female Managers in Government Organizations in Mazandaran Province. Jounal of Public administration Mission. 8(27). P81-92.
-Baghestani, A. (2013). Investigating the Feeling of Gender Discrimination Among Faculty Members and Its Influencing Factors. Ministry of Science. Women's Studies. Al-Zahra University.6(3).pp31-62.
-Berrer, S. (2011). Employment for women: Gender Issue in Employment Policy. Social Development Newsletter. No. 64.
-Beverly, A. (2011). women and leadership: closing the gender gap, Oxford books university. pp165-185.
-Bombuwela P, M. De Alwis A, Chamaru. (2013). Effects of Glass Ceiling on Women Career Development in Private Sector Organizations – Case of SriLanka. Journal of Competitiveness. 5(2). P3-19.
-Cenzo. A and Robbins, S.p. (2001). Human Resource Management, Wiley, Seventh edition.
-Chiovitti, RF. Piran, N. (2003). Rigor and grounded theory research. Journal of Advanced Nursing. 44(4). P427-435.
-Cooper, J. (2001). Women middle manager`s perceptions of glass ceiling, women in management Review. 16(1).pp:30-41.
-Cortis, R. Cassar, V. (2005). Perceptions of and about women as managers: Investigating job involvement, self-esteem, and attitudes. Women in Management Review. 20(3). pp149–164.
-Davidson, M. Burke, R. (2000). Females in management: executive ranks of US corporations, Academy of Management Perspectives, 20. pp1-18.
-Esfidani, M.­R. (2005). Investigating the Barriers to the Presence of Woman in Executive Management Positions. Master of  thesis in Tehran university.pp43-56.
-EsmaeilPour, r. Tafaghodi, H.R. (2017). Content Analysis of Women's Management and Job Promotion Obstacles. Journal of woman in development and politics. 15(2). 169-185.
-Etzkowitz, H. Gupta, N. (2006). Women in Science: A Fair Shake? Minerva. Vol. 44. pp185-199.
-Fitzgerald, S. Schutte, NS. (2010). Increasing transformational leadership through enhancing self-efficacy. Journal of Management .pp495-505.
-Ghafouri, M.R. Golparvar, M. (2009). The Relationship between Organizational Justice Components and Organizationl Commitment in Isfahan Municipality Staff. Journal of Psychological Studies. 5(4). 129-148
-Green, S.E. (2004). A rhetorical theory of diffusion. Academy of Management Review. (29). pp. 653-69.
-Hamm, M. Gamble, S. (2003). Culture of Feminist Theories. Translate by Firuz Mohajer. Tehran. Tosseh.
-Hyde, J. (1998). Psychology of Women. Translat by Bahzad Rahmati. Tehran. Ladan Publications.
-Janalizadeh Choubbasti, H. Moghimi, A. Amini, M. (2008). Gender and Science: Research in Iran and World. Journal of Higher education. 1(3).p83-112.
-Javadi Amoli, A. (2000). Woman in the Mirror of Jamal and Jalal. Ghom. Asra Publisher. (4).
-Kim, S. (2008). Concept of Societal Security and Migration Issues in Centeral Asia and Russia. CAMMIC Working Papers. No.2. pp1-20.
-Mao H. Liu, S. Zhang, J. Deng, Z. (2016). Information technology resource, knowledge management capability and competitive advantage: The moderating role of resource commitment. International Journal of Information Management. 36(10). PP62–74.
-Meyers, D.T. (2002). Gender in the Mirror: Cultural Imagery and women's Agency. USA: New York. Oxford University Press.
-Mirghfouri, Seyed Habibollah, Identifying and ranking the effective factors in not appointing women to managerial positions in organizations Government of Yazd Province, Journal of Women's Studies, 4(1). 2006, pp. 101-122.
-Mohajeri, B. Mokhtar, M. Balash, F. (2015). Challenges Encountering the Participation of Women in Senior Administrative Status in Higher Education. International Education Studies. 8(13). P9-16.
-Mousavi Al-Khomaeini, R. (1999). Sahifah Imam. Institute of arrangement and Publication of Imam khomeini's Work. Tehran.
-Parsa, E. Khoshkam, M. (2017). Investigating the Role of Glass Celling Phenomenon on Capital Decline in Organization. Second International Conference and Fourth National Conference on Management and Humanities Research in Iran. Tehran.
-Saleh, A. (2010). Broadening the Concept of Security: Identity and Societal Security. Geopolitics Quarterly.: 6(4). pp228-241.
-Saunders, m. Lewis, Ph. Thornhil, A. (2007). Research method for business students. Fifth edition, harlow, person, education.
-Soleiman PourEmran, Zohreh Shirazi, Mahboubeh. (2017). Identifying Factors Affecting Women's Career Promotion in Organizational Management Positions, Journal of Women and Culture, (33) 9, pp: 124-109.
-Sonnert, G. (1999). Women in Science and Engineering: Advances. Challenges. and Solution: in Selby Choices and Success. New York Academy of Sciences. Vol.86. PP35-57.
-Straub, C. (2007). A comparative analysis of the use of work-life balance practices in Europe: Do practices enhance females career advancement?, Women in management review. 22(4).
-Strauss, A & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research. Newbury Park.
-Tabatabaei, S.M.H. (1983). Al-mizan. Publish by Dar Al-ketab Islamic. Ghom. No4. Volume 4,16.
-Tseng, Shu-Mei. Lee, Pei-Shan. (2014). the effect of knowledge management capability and dynamic capability on organizational performance. Journal of Enterprise Information Management. 27(2). PP158 – 79.
-United Nations Development Program. (2004). Human development Report.
-Wirth, L. (2002). Breaking Through the Glass Ceiling: Women in Management.  Geneva, ILO.
-Wynen, J. op de Beeck, S & Ruebens, S. (2015). The Nexus Between Gender and Perceived Career Opportunities Evidence From the U.S. Federal Government. Ranking: Industrial Relations & Labor. P18 - 26 .
-Zahedi, SH.A. (2003). Promoting Women's Participation in Iran's Management Levels. Management Knowledge. 16(2). P 17-49.