مطالعه پدیدارشناسانه دلایل گرایش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

برقراری رابطه دوستی با جنس مخالف، به دلیل اثرات فردی و اجتماعی این پدیده، امروزه بیش از پیش مورد توجه روان­شناسان و جامعه­شناسان قرار گرفته است. هدف این پژوهش، واکاوی دلایل گرایش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج در میان دانشجویان دانشگاه بود. این پژوهش، مطالعه­ای کیفی از نوع پدیدارشناسی است که با استفاده از مصاحبه نیمه ­ساختار یافته اجرا شد. نمونه­ها شامل 18 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 98-1397 بود که با به کارگیری اشباع نظری در تعیین حجم نمونه و به روش نمونه­گیری گلوله برفی به دست آمد. در این پژوهش 8 مضمون اصلی و 25 مضمون فرعی استخراج شدند که مضامین اصلی عبارتند از: خلاء عاطفی، تربیتی- تغییرات ناگزیر اجتماعی، فرهنگی-رسانه­های جمعی-دین­گریزی-پاسخ به نیاز درونی-ویژگی­های شخصیتی-فشارهای محیطی و دوستان و سیستم آموزشی ناکارآمد. یافته­های این پژوهش، ضرورت توجه نهادهای مسئول تربیتی-فرهنگی کشور، خانواده­ها و افراد متخصص و دلسوزِ فعال در این زمینه به تجربیات زیسته برآمده از چنین پژوهش­هایی، آگاه سازی آحاد جامعه توسط نهادهای مسئول در زمینه آسیب­های ناشی از ارتباط ناسالم و آموزش شیوه­های برقراری ارتباط سالم را بیش از پیش آشکار می­سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Study of the Reasons of tendency to Relationship with the opposite sex before marriage

نویسندگان [English]

  • moslem amiri 1
  • Ramin Habibi-Kaleybar 2
  • abolfazl farid 3
1 phd student of Educational Psychology , Shahid Madani University of Azerbaijan-Tabriz
2 Education
3 education
چکیده [English]

Relationship with the opposite sex, due to the individual and social effects of this phenomenon, have become more and more popular among psychologists and sociologists today. The purpose of this study was to investigate the reasons for tendency to Relationship with the opposite sex before marriage among college students. This is a qualitative phenomenological study conducted using semi-structured interviews. The sample consisted of 18 undergraduate students of Shahid Madani University of Azerbaijan in the academic year of 1397-98. The theoretical saturation was determined by using snowball sampling method. In this study eight main themes and 25 sub-themes were extracted that main themes are: Emotional, educational vacuum-Inevitable social, cultural changes-mass media-Escaping religion-Respond to the inner need-Personality characteristics-Environmental pressures and friends and Inefficient education system. The findings of this study, show that educational and cultural authorities of the country, responsible , families and professionals and active sympathizers to pay attention to the lived experiences of such researches, the awareness of the community by the authorities responsible for the trauma Unhealthy communications and education reveal more healthy ways of communicating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenological approach
  • Relationship with the opposite sex
  • student
-Adib Haj Bagheri, Mohsen; Parvizi, Sarvar & Salsali, Mahvash (2018). Qualitative Research Methods (New Edition). Tehran: Human Publications in collaboration with Tohfeh (11th Edition). (Persian)
-Ahmadpour, Ali (2016). The moral damage of the boy-girl relationship. Knowledge Quarterly, 24 (20): 118-130. (Persian)
-Assian, Davood; Mohammadzadeh, Ali and Najafi, Mahmoud (2016). A Survey of Attitude toward Sexual Friendship Among Male and Female Students. Journal of Behavioral Sciences Research, 13 (3): 509-518. (Persian)
-Azad Armaki, Taghi and Sharifi Saei, Mohammad Hossein (2012). Demographic determination of Iranian anomic sexual relations. Journal of Cultural Sociology, 2: 435-446. (Persian)
-Azar, Khadijeh and Namvar, Youssef (2018). Student Friendship Experiences of Girl and Boy Students with a Phenomenological Approach (Case Study: Payame Noor University of Ardabil). Journal of Social Psychological Studies in Women, 15 (2): 43-80.(Persian)
-Buss, p. Fishein, M., Blea, A. (2012). The Role of communication with friends in
sexual initiation, Communication Reaserch,37(2):239-255.
-Creswell, w. john. (2007). “ Qualitative Inquiry and research design; choosing among five approaches; (second edition). Thousands oaks, ca, Sage Publications.
-Delavar, Maryam Sadat and Ahmadi, Habib (2013). The Relationship between the Use of Communication and Information Technologies on the Level of Communication with the opposite Sex. Journal of Social Sciences, 9: 1-24. (Persian)
-Erabi, Seyed Mohammad and Boodlaei, Hassan (2012). Phenomenological research strategy. Journal of Methodology in Humanities. 17 (68): 31-58. (Persian)
-Golzari, Mahmoud (2010). Education and counseling with adolescents in relation to the opposite sex. Journal of Psychology and Education Sciences, 105-122. (Persian)
--Gue, W. ; Wu, Z.; Qiu, Y.; Chen, G.; Zhang, X (2012),” The Timing of Sexual Among Chinese Youth”, International Perspective on Sexual and Reproductive Health, No 38: 196-204.
-Habibi Kaleybar, Ramin; Farid, Abolfazl and Gharibi, Hassan (2015). Phenomenological analysis of the causes of addiction tendency and its predisposing factors from the perspective of improved addicts. Journal of Social Health and Addiction, 1 (2): 41-54. (Persian).
-Hesoomi,T; Nooshin fard,F; Hoseini Beheshti,M;Babolhavaeji,F& Hariri,N.(2018). Sociology of Women, Marriage and Family in the Holy Quran in order to present the Quranic family model (study of social concepts in the Holy Quran. Journal of Woman and Society,9(4):97-132. (Persian).
-Karami, Rana (2018). Phenomenology of Factors Affecting the Formation and Continuity of Opposite Sex in Female Adolescents: A Qualitative Research. M.Sc., Tabriz University. (Persian)
-Karimian, Nader and Zarei, Iqbal (2016). A Qualitative Study of the Living Status of Women Who Have a Same-Sex Relationship with the Same Sex. Quarterly Journal of Woman and Society, 7 (2): 39-68. (Persian)
-Khaje Nouri, Bijan and Delal, Maryam Sadat (2013). Factors Influencing Girl-Boy Friendship Among Youth in Shiraz with Emphasis on the Future of Globalization. Journal of Applied Sociology, 46 (2): 41-46. (Persian)
-Khalaj Abadi Farahani, Farideh (2017). Meta-analysis of Premarital Sex Relationships Among Youth in the Past 15 Years (2001-2004) in Iran. Family Studies Quarterly, 12 (47): 339-367. (Persian)
-Leonard, K. & Scott-Jones, P. (2012). A Belief Behavior Gap? Exploring Religiosity
and Sexual Activity among high school Seniors, Journal of Adolescent Research,25(4): 578-600.
-Mahmoudian, Hossein and Dorahaki, Ahmad (2015). Factors Affecting Youth Attitude in Premarital Girl-Friendship Relationship. Strategic Studies of Sport and Youth, 81: 23-64. (Persian)
-Miller, L. robert & Brewer. d, john (2003). “ The A-Z of social research” a dictionary of key social science research concepts.
-Mohammadi, Fardin and Mohammadi, Hussein (2017). A Qualitative Study of the Consequences of Sexual Assault Among Male and Female Adolescents (Case Study: Adolescents in Mashhad). Iranian Journal of Social Studies and Research, 5 (4): 641-662. (Persian)
-Mohammadzadeh, Ali (2018). The Study of Major Cultural-Psychological Injuries Among Male and Female Students. Journal of Culture in Islamic University, 7 (1): 55-76. (Persian)
-Noghani Dukht Bahmani, Mohsen and Mohammadi, Fardin (2016). Sexual orientation: A study of adolescent boys in Mashhad. Iranian Journal of Social Issues. 7 (1): 163-184. (Persian)
-Refahi, J; Goodarzi, M & Mirzaei.Chaharrahi,M (2012). Investigating the factors affecting the formation of premarital friendship between Girls and boys from the perspective of students. Journal of Sociology of Women,3(1):117-134. (Persian).
-Sarzehi, Narges; Modi, Mitra and Sharifzadeh, Gholamreza (2017). The Application of Planned Behavior Model in Predicting Factors Affecting Opposite Sex in Adolescent Girls in Birjand. Journal of Birjand University of Medical Sciences, 23 (4): 325-333. (Persian)
-Shahavi, Ronak-Rostami, Fatemeh-Khosravi, Farangis-Ranaei, Fariba-Hashemi-Nasab, Leila; Hesami, Kajal & Zahari, Farzaneh (2015). Maternal living experience of cesarean delivery: A phenomenological study. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 17 (104): 1-10. (Persian)
-Vanderstoep, w. Scott . (2009). “ research method for every day life. blending qualitative and quantitative approach”, by john wiley & sons, Inc.
-Whitty, M.T. (2008). Liberating or debilitating? An examination of romantic relationships, sexual relationships and friendships on the Net, Computers in Human Behavior, 24:1837–1850.