مقایسه تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر زوج‌درمانی به شیوه گاتمن و سیستمی‌-‌رفتاری بر اخلاق رابطه‌ای در روابط زناشویی زنان متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تمام کسانی که قصد ازدواج و تشکیل خانواده ‌دارند  به دنبال یک زندگی مشترک بانشاط، موفق و طولانی ‌مدت هستند و انتظار یک رابطه منصفانه همراه با پاداش و هزینه مساوی را دارند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر زوج‌درمانی به روش گاتمن و سیستمی-رفتاری بر اخلاق رابطه‌ای زنان متأهل می‌باشد.
مواد و روش­ها: پژوهش از نوع آزمایشی با اندازه‌گیری مکرر و با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل می باشد و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اخلاق رابطه‌ای (RES) استفاده شد. تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23روی ‌داده‌ها انجام گرفت. جامعه آماری موردنظر شامل 100 نفر از زنان متأهل شهر تهران می‌باشد که داوطلبانه در سال 1398 به مراکز مشاوره فرا ذهن و مهمید تهران مراجعه کردند،از این جامعه 36 نفر که دارای کمترین نمرات از پرسشنامه اخلاق رابطه‌ای بودند انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه 12 نفری قرار گرفتند. گروه های آزمایش و کنترل برای اجرای زوج دزمانی گاتمن و سیستمی رفتاری بصورت سادفی انتخاب شدند. پیش‌آزمون از هر سه گروه به عمل آمد و پس از پایان 14جلسه زوج‌درمانی گروهی، پس‌آزمون گرفته شد و یک ماه بعد، آزمون پیگیری هم از گروه‌ها به عمل آمد.
یافته ها: حاکی از تأثیر مداخله زوج درمانی گاتمن و زوج درمانی سیستمی-رفتاری بر اخلاق رابطه ای و مؤلفه‌های آن و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود اما تفاوتمعناداری بین این دو شیوه ازلحاظ اثربخشی روی اخلاق رابطه‌ای دیده نشد.( 531/0 p=).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی رویکردهای موردپژوهش، پیشنهاد می شود از رویکردهای مذکور در جهت حل تعارضات زناشویی و افزایش اخلاق رابطه‌ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison the Effect of Group Counseling Based on Gottman Method Couple Therapy and Systemic-Behavioral on Relational Ethics of Married Women in Tehran.

نویسندگان [English]

 • Mohammadraof Fattahi 1
 • Mohsen Rasouli 2
 • kianoush zahrakar 3
1 PhD Student Consulting, Department of Counseling, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Scienceand Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, University Kharazmi, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Department ofCounseling, University Kharazmi, Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction: All of those who want to get married and start a family are looking for a happy, successful and long-term cohabitation and expect a fair relationship with equal rewards and costs. Current study's aim is comparison the effect of group counseling based on Gottman method couple therapy and systemic-behavioral on relational ethics of married women in Tehran.
Materials and Methods: The research is an experimental one with repeated measurement and with pre-test, post-test and follow up with two experimental groups and one control group and to collect data from the Relational Ethics Questionnaire (RES) were used. Multivariate analysis of covariance was performed using SPSS software version 23 on the data. The statistical population Included 100 married women who voluntarily referred to Mahmid and Frazahn Counseling Centers in Tehran in 2019. From this population, 36 people who received the lowest scores of the Relational Ethics Questionnaire were selected and randomly divided into three groups of 12 each. Experimental and control groups were selected randomly for the implementation of Gottman's couple therapy and systemic-behavioral. Pre-test was performed on all three groups and after 14 sessions of group couple therapy, post-test was taken and one month later, follow-up test was performed on the groups.
 Findings: The findings showed that: Gottman method couple therapy and systemic-behavioral on relational ethics and its components has been effective and that this effect had remained constant in the follow-up phase but there was no significant difference between these two methods in terms of effectiveness on relational ethics (p= 0/531).
Conclusion: Considering the effectiveness of the researched approaches, it is suggested to use these approaches in order to resolve marital conflicts and increase relationshinal ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • couple therapy
 • Gotman method
 • systemic-behavioral
 • relational ethic
 1. Afarin Rajaei, Manijeh Daneshpour, and Janet Robertson (2019). The Effectiveness of Couples Therapy Based on the Gottman Method Among Iranian Couples With Conflicts: A Quasi-Experimental Study, Journal of Couple & Relationship Therapy. [DOI: 10.1080/15332691.2019.1567174]
 2. Afshari, H. (2014). Relational ethics component as a predictor of marital intimacy and commitment in Women Employees of Shahid Chamran University of Ahvaz.(Master's Degree in Family Counseling). Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz. https://www.virascience.com/thesis/690793/
 3. Azizpoor  P,  Safarzadeh  S. (2016). Moderating Role of Perception of Equity and Sacrificial Behavior on Relationship of Spouse Intimacy with Marital Quality. Journal of Family Research Vol.12(3):391-411. https://jfr.sbu.ac.ir/article_97409.html
 4. Ashja, Soheila (2013). The effectiveness of effective communication training in the method of communication approach of the manager to reduce conflict and increase the intimacy of couples in Bushehr. (Master's Thesis in Family Counseling). Faculty of Educational Sciences and Psychology, Marvdasht Branch of Azad University.https://www.virascience.com/thesis/813123/
 5. Ahangran Arjumandi, M. (2016). The Effectiveness of Gutman System Couples Therapy on Couples' Life Satisfaction and Happiness. ]Master's Degree in Clinical Psychology[. Faculty of Humanities and Psychology, Shahrood Azad University. http://hf.iau-shahrood.ac.ir/fa/page/1301/

مقایسه تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر زوج‌درمانی به شیوه گاتمن و  سیستمی‌-‌رفتاری بر اخلاق رابطه‌ای در روابط زناشویی زنان متاهل

Ajali Lahiji, L., Besharat, M. A. (2016). The Effect of Participation in Gutman's Systemic-Behavioral Psycho-Education Program on Couple Adjustment and Couples Positive Feelings. Journal of Pathology, Family Counseling and Enrichment, Volume 3, Issue 1 (successive), 1-20. http://fpcej.ir/article-1-154-fa.html

 1. Bahrami, S. Z. (2010). The Effectiveness of Couples Therapy Based on Gutman's Approach to Increasing Satisfaction of Married Students in Mashhad (MA Thesis). Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran.https://www.virascience.com/thesis/518870/
 2. Besharat, M. Ali. (2000). Couple Therapy Models. Quarterly Journal of Psychotherapy, Fifth Year 17 and 18. magiran.com/p1060348
 3. Boostanipoor, A (2014). Comparing Effects of  psycho-education Programme and Systems-Centered Group Counseling on Adjustment and Cohesion of Coples ]PhD dissertation Counseling[ Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University. https://www.virascience.com/thesis/667280/
 4. Boostanipoor, A. (2007). The effect of systemic-behavioral couple therapy on  marital conflict of  the Dual- career. (Master's Degree in Family Counseling). Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University.https://www.virascience.com/thesis/469338/

 فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه. 1400؛ 12 (45): 95- 117                                                                                                            114

Boroumand, Reza. (2018). A Comparative Study of the Effectiveness of Group Counseling Based on Selection Theory and Gottman Theory on Increasing Intimacy and Satisfaction and Reducing Marital Conflicts of Married Women in Bandar Abbas. [PhD dissertation in Family Counseling[ Faculty of Humanities, Hormozgan University. https://www.virascience.com/journals/4718/42292

 1. Boszormenyi-Nagy, I. (1987). Foundations of Contextual Therapy: Collected Papers of Ivan Boszormenyi-Nagy. NY: Brunner/ Mazel Publishers.https://books.google.ae/books
 2. Boszormenyi-Nagy, I. (1996). Relational Ethics in Contextual Therapy: Commitment to Our Common Future. In M. Friedman (Ed.). Martin Buber and the Human Sciences (pp. 371-382) NY: State University of New York Press . http//play.google.com/store/books
 3. Boszormenyi-Nagy, I. , & Spark, G. M. (1984). Invisible  loyalties. New York: BrunneriMazel.https://opus4.kobv.de/opus4Fromm/frontdoor/index/index/docId/27481
 4. Boszormenyi-Nagy, I., & Krasner, B. R. (2006. 1986). Trust-based therapy: A contextual approach. American Journal of Psychiatry, 137, 767-775. https://doi.org/10.1016/0005-7967(91)90081-D
 5. Boszormenyi-Nagy, I., Grunebaum, J. & Ulrich, D. (1991). Contextual therapy. In A. S.Gurman & D. Kniskern (Eds.) Handbook of Family Therapy: Volume II. (pp. 200- 238) New York: Brunner/Mazel. https://books.google.ae/books
 6. Crowe, M.  (1997) Intimacy in relation to couple therapy, Sexual and Marital Therapy, 12:3, 225-236. https://doi.org/10.1080/02674659708408166
 7. Crowe, M. & Ridley, J. (1990) Therapy with Couples: A Behavioural-Systems Approach (Oxford, Blackwell Scientific). https://doi.org/10.1016/0005-7967(91)90081-D
 8. Crowe, M. (1995). Couple Therapy and Sexual Dysfunction, International Review of Psychiatry, Vol 7,  Issue 2, PP.195-205. https://doi.org/10.3109/09540269509028327
 9. Crowe, M. , Ridley, J. (2000). Applied Couples Therapy with Systemic Behavior (Ashraf Sadat Mousavi, Translator, 2005). Tehran: Mehrkavian Publications. www. Mehrekavian.ir

رسولی و همکاران

Dankoski, M. E., & Deacon, S. A. (2000). Using a feminist lens in contextual therapy. Family Process, 39, 51–66. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2000.39107.x

 1. Ebadi Rad, S; Kariminejad, K(2017).The effectiveness of Gottman's cognitive systemic couple therapy on marital commitment of Mashhad' couples. Family Pathology, Counseling & Enrichment,. Vol. 3(1) , 75-92. URL: http://fpcej.ir/article-1-142-fa.html
 2. Gangamma, R. (2008). Relational Ethics among Couples in Therapy. Dissertation. The Ohio State University. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1222191012
 3. Gangamma, R., bartle-haring, S. & glebova, T. (2012). A Study of Contextual Therapy Theory’s Relational Ethics in Couples in Therapy. Family Relations 61, 825 –841. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2012.00732.x
 4. Goldenberg, I., Goldenberg, H. (2000). Family Therapy. (Hossein Shahi Boravati, Siamak Naghshbandi and Elham Arjmand, Translators, 2003). Tehran:. Psychological publication.https://ravabook.ir/
 5. Goldman, A. & Greenberg, L. (1992). Comparison of integrated systemic and emotionally focusedapproaches  to couple therapy. Journal of Consuling and clinical psychology, 60(6), 962-969. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-006X.60.6.962.
 6. Goodarzi, M., Boostanipoor A. (2012). The Effectiveness of Systemic-Behavioral Couple Therapy on Increasing Marital Adjustment. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, Third Year, No. 2, Summer 2013, 281-296. http://fcp.uok.ac.ir/article_9628.html
 7. Gottman, J. M. (1999). Seven Ethical Principles for Success in Marriage (Mehdi Gharache Daghi, Translator, 2007), Tehran: Asim Publishing. http://nashrasim.ir/

115                                                                                                            فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه. 1400؛ 12 (45): 95- 117

Gottman, J. M., Julie S. G. (2015). The Ten Essential Principles of Effective Couples Therapy (Kianoush Zaharakar, Farshad Lavaf Pour Nouri, Mohammad Izadi Ejirloo, Translators, 2016) Tehran: Scientific Civilization Publications. https://elmpub.com/

 1. Gottman, John. Murray,James. Swanson,Catherine Tyson,Rebeca. Swanson,Kristin.(2002).The mathematics of marriage, Dynamic Nonlinear Models. Massachussetts Institute of Technoligy. http//mitpress.mit.edu
 2. Grames, A. H., Miller, B. R., Robinson, W. D., Higgins, J. D., & Hinton, J. W. (2008). A test of contextual theory: The relationship among relational ethics, marital satisfaction, health problems, and depression. Contemporary Family Therapy, 30, 183 – 198. DOI 10.1007/s10591-008-9073-3
 3. Gurman, A. S. (1985). Clinical Guide to Couples Therapy. (Rosita Amani, Mohammad Reza Majzubi, Saleh Sepehrifar, Translators, 2014). Hamedan: Bu Ali Sina University Press Center.http://pubcen.basu.ac.ir/
 4. Gurman,S.Alan.(2008). Clinical handbook of couple therapy,New york,the Guilford press.https://www.guilford.com/books
 5. Hargrave,  T. D.,  & Pfitzer, F. (2003). The new contextual therapy: guiding the power of give and take. New York: Brunner-Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203501368
 6. Hargrave, T. D., & Anderson, W. (1990). Helping older people finish well: A contextual family therapy approach. Family Therap, 17(1). https://search.proquest.com/docview/1474285887
 7. Hargrave, T. D., Jennings, G., & Anderson, W. (1991). The development of a Relational Ethics Scale. Journal of Marital and Family Therapy, 17(2), 145-158. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1991.tb00877.x
 8. Isa Zadeh, S. (2013). The Effectiveness of Gutman's Cognitive Systemic Couple Therapy on Sexual Satisfaction, Forgiveness, Happiness, and Couples' Maladaptive Schemes (MSc Thesis). Payame Noor University of Tehran. https://www.virascience.com/thesis/615223/

مقایسه تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر زوج‌درمانی به شیوه گاتمن و  سیستمی‌-‌رفتاری بر اخلاق رابطه‌ای در روابط زناشویی زنان متاهل

Johnson,S.M., & Levenson,R . W. (2000). The coming of age of couple therapy: A decade review . Journal of marital and family therapy, 26(1),23-38. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2000.tb00273.x

 1. Keyvani Omid, Marzieh. (2017). The effectiveness of Behavioral -Systemic – Analytical couple therapy on the communication patterns and Emotional regulation. (Master Degree of Psychology) Faculty of Humanities, University of Science and Culture. http://psy.hs.usc.ac.ir/
 2. Khojasteh Mehr, R. Ghanbari, Z. & Taghipour M. (2015). Investigating the direct and indirect effects of relational ethics on depression and sexual dysfunction mediated by marital satisfaction and communication level. Journal of Applied Psychological Research Volume 5, Issue 4. [DOI: 10.22059/JAPR.2015.61784]
 3. Khojasteh Mehr, R. Faramarzi, S. & Rajabi, G. (2012). The role of perception of fairness on marital quality. Psychological Studies, Volume 8 (Number 1), 31-51. [DOI: 10.22051/PSY.2012.1527]
 4. Madani, Yasir; Hashemi Golpayegani, Fatemeh; Gholam-Ali Lavasani, Massoud (2017), Proposing an integrated model of emotional focused approach and Gottman model and its effectiveness on quality of marital relationship in married women. Journal of Consulting Research, 16 (62), 97-80.  http://irancounseling.ir/journal/article-1-550-fa.html
 5. Mahromi, F. (2013). assess the effectiveness of Gottman method couple therapy on relational belives and paterns of distressed student couples ]Master's Degree in Family Counseling[. Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad. https://www.virascience.com/thesis/599484/

 فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه. 1400؛ 12 (45): 95- 117                                                                                                            116

Lang, L,Young,M. (2007). Counseling and Treatment of Gynecological Problems (Ali Mohammad Nazari, Translator,

رسولی و همکاران

2013). Tehran: Avi Noor Publications. http://avayenoor.com

 1. Rezaei, Z; Boostanipoor, A, Habibian, F (2013). The survey of Confidence and Intimacy in Predicting of Marital Instability in married women and men.Consulting Research, Volume 12, (47), 69-82 . URL: http://irancounseling.ir/journal/article-1-60-fa.html
 2. Robinson, E. A., & Price, M. G. (1980). Pleasurable behavior in marital interaction: An observational study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 48(1), 117-118. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-006X.48.1.117
 3. Saki, L. (2015). The Effectiveness of Systemic Behavioral Coupling Therapy on Increasing Communication Skills and Marital Adjustment. (Master's Degree in Family Counseling). Tehran University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. https://counseling.uswr.ac.ir/
 4. Sprecher, S(2001). Equity and social exchange in dating couples: Associations with  satisfaction, commitment, and stability. Journal of Marriage and Family ,63:599–613. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00599.x

117                                                                                                            فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه. 1400؛ 12 (45): 95 -117

Yousefzadeh, P., Navabi Nejad, S. & Nourani Pour, R. (2016). The Effectiveness of Systemic-Behavioral Couple Therapy Training on Psychological Well-Being of Maladaptive Couples. Counseling Research, No. 63, 66-50. http://irancounseling.ir/journal/article-1-609-fa.html