بررسی تاثیر ویژگی های یادگیرنده از طریق میانجی سودمندی ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) بر نگرش های ریسک پذیر و قصد کارآفرینی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر آباده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از انجام این پژوهش، تبیین تاثیر ویژگی های یادگیرنده از طریق میانجی سودمندی ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش های ریسک پذیر و قصد کارآفرینی بود.
مواد و روش­ها: روش تحقیق، توصیفی- همبستگی (از نوع علی) و جامعه آماری، دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر آباده به تعداد 913 نفر و نمونه‌ای برابر 210 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی-خوشه ای از نوع تک مرحله ای بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه یادگیری در کارآفرینی تانگ و همکاران(2010)، فناوری اطلاعات و ارتباطات: آگوستینو(2002)، ریسک پذیری در کارآفرینی از ایورسون (2004)، توسعه کارآفرینی هیسریچ (1988) و اهداف کارآفرینی از اسکات و همکاران (2003) بود که روایی محتوایی آن تائید و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 705/0، 721/0، 704/0، 821/0 و 813/0برآورد گردید. برای تحلیل آمار توصیفی از نرم‌افزار26 SPSS و آزمون کردن فرضیه‌ها در بخش آمار استنباطی از مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شد.
یافته­ها: یافته‌ها نشان داد ویژگی‌های کارآفرینی یادگیرنده بر قصد کارآفرینی(01/0>P )، سودمندی ابزار فاوا(001/0>P )، و نگرش های ریسک پذیر از طریق سودمندی ابزار فاوا بر درک از مراکز توسعه پروژه کارآفرینی تاثیر مثبت داشت(001/0>P ). همچنین، سودمندی ابزار فاوا بر نگرش های ریسک پذیر(001/0>P )، و قصد کارآفرینی از طریق نگرش های ریسک پذیر (05/0>P )؛ و نگرش های ریسک پذیر بر قصد کارآفرینی به صورت مثبت موثر بود(001/0>P ). درک از تعاملات تجربی با مراکز توسعه پروژه کارآفرینی بر نگرش های ریسک پذیر و بر قصد کارآفرینی، از طریق نگرش های ریسک پذیر تاثیر مثبت گذاشت(001/0>P ). اما سودمندی ابزار فاوا بر قصد کارآفرینی و همچنین درک از تعاملات تجربی با مراکز توسعه پروژه کارآفرینی بر قصد کارآفرینی تاثیر نداشت(05/0>P ).
بحث و نتیجه­گیری: از این‌رو به نظر می‌رسد توسعه کارآفرینی، از طریق ابتکار و خلاقیت در طرح های کارآفرینانه، همچنین تشویق دانش آموزان به تغییر نگرش نسبت به کارآفرینی و کارهای خلاقانه در سایه آموزش بیشتر کارآفرینی حاصل می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Learner Characteristics Through the Mediator of the Information and Communication Technology Tools and Risky Attitudes on Entrepreneurial Intention in Abadeh High School Girl Students

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Azizi 1
 • marzieh heydari 2
1 Master of Educational Administration, Abadeh Branch, Islamic Azad University, Abadeh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Abadeh Branch, Islamic Azad University, Abadeh,
چکیده [English]

Introduction:The purpose of this study was to investigate the impact of learner characteristics through mediating the usefulness of ICT tools on risky attitudes and entrepreneurial intention.
Materials and Methods:The research method was descriptive-correlational (causal type) and the statistical population was 913 female high school students in Abadeh and 210 students in a single sample using Power G sampling software and single-stage cluster random sampling. It was. Data collection tools in this study were Entrepreneurial Learning Questionnaire, by Tang et al. (2010), ICT, by Agostinho (2002), Entrepreneurial Venture Risk, by Iverson (2004), Entrepreneurial Development, by Hisrich(1988) and Entrepreneurial Goals, by Scott and et al. (2003) confirmed that its content validity and reliability through Cronbach's alpha were estimated to be 0.705, 0.721, 0.704, 0.821, and 0.813, respectively. SPSS 26 software was used to test the hypotheses in inferential statistics using structural equation modeling with Smart PLS3 software.
Findings: The findings showed that learner entrepreneurial characteristics, on entrepreneurial intention (P <0.01), on ICT tool usefulness (P <0.001). Through the usefulness of ICT tools, it positively influenced risky attitudes and perceptions of entrepreneurship project development centers (P <0.001). Also, the usefulness of ICT tools on risky attitudes (P <0.001) had a positive effect on entrepreneurial intention through risky attitudes (P <0.05). Furthermore, risky attitudes had a positive effect on entrepreneurial intention (P <0.001). Also, understanding of empirical interactions with Entrepreneurship Project Development Centers had positive effects on risky attitudes and on entrepreneurial intention through risky attitudes (P <0.001). But the usefulness of the ICT tool did not affect entrepreneurial intention on entrepreneurial intention as well as understanding of empirical interactions with entrepreneurship project development centers (P >0.05).
Conclusion:It seems that entrepreneurship development, through the initiative and creativity in entrepreneurial projects, as well as encouraging students to change their attitude towards entrepreneurship and creative work, is achieved through more entrepreneurship education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • learner characteristics
 • usefulness
 • ICT tools
 • risky attitudes
 • entrepreneurial intention
 1. Albrecht, G.H. (2003). How friendly are family friendly policies? Business Ethics Quarterly, 13(2),177-92. https://www.jstor.org/stable/3857658
 2. van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., & de Haan, J. (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. Computers in Human Behavior, 72, 577–588.

https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.010

 1. Azizi, F., & Heydari, M. (2019). The Impact of Learner Characteristics through the Mediator of the Information and Communication Technology Tools and Risky Attitudes on Entrepreneurial Intention (Case Study: Abadeh High School Girl Students), Dissertation for obtaining a Master's degree (M.A), Educational Administration, Islamic Azad University of Abade Branch (in Persian).

حیدری و عزیزی

Luca, M. R., & Cazan, A. M. (2011). Involvement in Entrepreneurial Training and Personality. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 1251-1256.

doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.696

 1. Lackéus, M. (2013). Developing entrepreneurial competencies -an action-based approach and classification in education. licentiate thesis, Chalmers University of Technology.
 2. Mahfud, T., BruriTriyono, M., Sudira, P., & Mulyani, Y. (2020). The influence of social capital and entrepreneurial attitude orientation on entrepreneurial intentions: the mediating role of psychological capital, European Research on Management and Business Economics, 26(1), 33-39.https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2019.12.005
 3. Duval-Couetil, N. (2013). Assessing the impact of entrepreneurship education Programs: Challenges and approaches. Journal of Small Business Management, 51(3), 394–409.

https://doi.org/10.1111/jsbm.12024

 1. Nabi, G., Liñán, F., Fayolle, A., Krueger, N., & Walmsley, A. (2017). The impact of entrepreneurship education in higher education: A systematic review and research agenda. The Academy of Management Learning and Education, 16(2), 277–299.

https://doi.org/10.5465/amle.2015.0026

 1. Pittaway, L., & Edwards, C. (2012). Assessment: Examining practice in entrepreneurship education. Education Training, 54(8/9), 778–800.

http://dx.doi.org/10.1108/00400911211274882

176                                                                                                         فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه. 1400؛ 12 (45): 161- 178

Cooper, S., Bottomley, C., & Gordon, J. (2004). Stepping out of the classroom and up the ladder of Learning: An experiential learning approach to entrepreneurship education. Industry and Higher Education, 18(1), 11–22.

https://doi.org/10.5367/000000004773040924

 1. Daly, S. P. (2001). Student-operated internet Businesses: True experiential learning in entrepreneurship and retail management. Journal of Marketing Education, 23(3), 204–215.
 2. Sinclair, V. G., & Wallston, K. A. (2004). The development and psychometric evaluation of the brief resilient coping scale. Assessment, 11(1), 94–101.

https://doi.org/10.1177/0273475301233006

 1. Morris, M. H., Webb, J. W., Fu, J., & Singhal, S. (2013). A competency-based perspective on entrepreneurship Education: Conceptual and empirical insights. Journal of Small Business Management, 51(3), 352–369.

https://doi.org/10.1111/jsbm.12023

 1. Zampetakis, L. A., & Moustakis, V. (2006). Linking creativity with entrepreneurial intentions: A structural approach. The International Entrepreneurship and Management Journal, 2(3), 413–428.

DOI: 10.1007/s11365-006-0006-z

 1. Kolvereid, L., & Isaksen, E. (2006). New business start-up and subsequent entry into selfemployment, Journal of Business Venturing, 21, 866–885.

DOI: 10.1016/j.jbusvent.2005.06.008

 1. Tang, J., Kacmar, K. M., & Busenitz, L. (2010). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27, 77–94.

doi: 10.1016/j.jbusvent.2010.07.001

 1. Karlsson, T., & Moberg, K. (2013). Improving perceived entrepreneurial abilities through education: Exploratory testing of an entrepreneurial self efficacy scale in a pre-post setting. The International Journal of Management Education, 11(1), 1–11.

https://doi.org/10.1016/j.ijme.2012.10.001

 1. Barbosa, S. D., Gerhardt, M. W., & Kickul, J. R. (2007). The role of cognitive style and risk preference on entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intentions. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(4), 86-104.

 

بررسی تاثیر ویژگی های یادگیرنده از طریق میانجی سودمندی ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) بر نگرش های ریسک پذیر و قصد کارآفرینیدانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر آباده

https://doi.org/10.1177/10717919070130041001

 1. Zeinabadi, HR., Salehi, K., & Parand, K. (2007). Study entitled Girls and Vocational Technical Education: Evaluating the Quality of Individual, Social and Economic Dimensions of Outputs of Vocational Technical Vocational Schools for Girls in Tehran, Women's Research, 5(2), 129-164. (in Persian).

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=74894

 1. Hosseininasab, S. D., Khadivi, A., & Musazadeh, A. (2010). Investigating the Relationship between the Components of the Learning Organization and the Entrepreneurial Attitude of the Students of Payame Noor University, Naghadeh Center in the Academic Year of 2009-2010, Education and Evaluation, 12(3), 29-46 (in Persian).

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=171299

 1. Caliendo, M., Fossen, F. M., & Kritikos, A. S. (2010). The impact of risk attitudes on entrepreneurial survival. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(1), 45–63.

doi:10.1016/j.jebo.2010.02.012

 1. Sanchez, J. C. (2011). University training for entrepreneurial Competencies: Its impact on intention of venture creation. The International Entrepreneurship and Management Journal, 7, 239–254.

DOI: 10.1007/s11365-010-0156-x

 1. Arasti, Z., Saeed Babanaki, S., & Aviation‌Pour, N, (2011). The role of lesson teaching; Fundamentals of Entrepreneurship; In Entrepreneurship Intention of Non-Management Students - Case Study: Faculty of Art, Literature and Humanities, University of Tehran, Entrepreneurship Development, 14(4), 107-124 (in Persian).

https://jed.ut.ac.ir/article_24403.html

 فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه. 1400؛ 12 (45): 161- 178                                                                                                        177

Fairlie, R. W., & Holleran, W. (2012). Entrepreneurship training, risk aversion and other personality Traits: Evidence from a random experiment. Journal of Economic Psychology, 33, 366-378.

DOI: 10.1016/j.joep.2011.02.001

 1. Baqersad, V., Zali, M. R., Razavi, S. M., & Badnaki, S. (2013). The effect of entrepreneurship education on entrepreneurial intention of technical and vocational students. Entrepreneurship Development, 22 (6), 21-36 (in Persian). 10.22059/jed.2013.50796
 2. Beranek, L. (2015). The attitude of the college students to entrepreneurial skills development in the subject e-commerce. Informatics in Education, 14(1), 1–13.

DOI: http://dx.doi.org/10.15388/infedu.2015.01

 1. Sirelkhatim, F., & Gangi, Y. (2015). Entrepreneurship education: A systematic literature review of curricula contents and teaching methods. Cogent Business & Management, 2(1), 1052034.

DOI: 10.1080/23311975.2015.1052034

 1. Zia, B., & WaqarMousavi, M. (2016). Investigating the effect of formal entrepreneurship education on the formation of entrepreneurial intention, Entrepreneurship Development, 31(9), 117-999 (in Persian).

10.22059/jed.2016.59858

 1. Neck, H. M., Neck, C. P., & Murray, E. L. (2017). Entrepreneurship: The practice and mindset. SAGE Publications.

https://us.sagepub.com/en-us/nam/entrepreneurship/book259158

 1. 30.Ahmadi Zahed, B., & Saberian, S. (2018). The Impact of Learning Entrepreneurial Features on Interactions with Entrepreneurship Project Development Centers. Entrepreneurship Development, 11 (8), 39-27 (in Persian).https://jed.ut.ac.ir/issue_8948_9296.html
 2. Bandera, C., Collins, R., & Passerini, K. (2018). Risky business: Experiential learning, information and communications technology, and risk-taking attitudes in entrepreneurship education. The International Journal of Management Education, 16(2), 224-238.

 

حیدری و عزیزی

https://doi.org/10.1016/j.ijme.2018.02.006

 1. Askarifar, K., Ebrahimi, A., & Alavi, SM. (2018). Provide an educational model for the development of entrepreneurial abilities in students through the mediation of personality traits. Journal of Entrepreneurship Development, 11 (1), 101-120.(in Persian).

doi: 10.22059 / jed.2018.256815.652580

 1. Panwar Seth, K. (2020). The impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention: An empiricalstudy of entrepreneurshipeducation’s four key characteristics, A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Brunel University London. http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/20368
 2. Agostinho, S., Oliver, R., Harper, B., Hedberg, J., & Wills, S. (2002). A tool to evaluate the potential for an ICT-based learning design to foster, high-quality learning. https://ro.uow.edu.au/edupapers/125/
 3. Iversen، H. (2004). Risk-taking attitudes and risky driving behaviour. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 7(3), 135-150. DOI: 10.1016/j.trf.2003.11.003
 4. 36.Hisrich, R. D. (1988). New business formation through the enterprise development center: a model for new venture creation. IEEE Transactions on Engineering Management, 35(4), 221-231. DOI: 10.1109/17.7444
 5. Scott, D., Bishop, J. W., & Chen, X. (2003). An examination of the relationship of employee involvement with job satisfaction, employee cooperation, and intention to quit in US invested enterprise in China. The international journal of organizational analysis, 11(1), 3-19.