بررسی ابعاد هویت زنان ایرانی در آثار ادبی زنان معاصر برمبنای نظریۀ اریک فروم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌ آموخته دکتری، مرکز تحقیقات زبان‌شناسی کاربردی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی، مرکز تحقیقات زبان‌شناسی کاربردی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف از این جستار بررسی ابعاد هویت و استقلال فردی وهم­چنین فقدان هویت بر اثر تسلیم و سلطه­جویی در زنان معاصر ایرانی براساس آثار ادبی زنان معاصر (مطالعۀ موردی اشعار سیمین بهبهانی) برمبنای نظریۀ اریک فروم است. به عقیدۀ فروم روی آوردن فرد به برقراری ارتباط با دیگران ودست­­یابی به هویت و یا فقدان آن در برقراری ارتباط با جامعه به درک درستی از هویت فرد می شود. در اشعار سیمین بهبهانی اندیشۀ دفاع از هویت ملی و مبارزه با فقدان آن انعکاس یافته است. وی به عنوان یک زن این احساس را با فریاد وطن­دوستی، وابستگی ومیزان تعلق خود به سرزمین مادریش ابراز می­کند تا از این­طریق هویت ملی را نمایان­گر خودِ واقعیش بنامد.
روش­: روش تحقیق تحلیلی-توصیفی است. در این پژوهش اشعار سیمین بهبهانی به عنوان نمونه­ای از آثار زنان شاعر معاصر، بر مبنای چارچوب نظری فروم انتخاب شده است
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بهبهانی به عنوان یک زن معاصر ایرانی در سروده­هایش به دفاع از هویت ملی و مبارزه با عدم هویت بر اثر تسلیم بشر در مقابل سلطه­جویی قدرت­طلبان جامعه(حکومت پهلوی) را به تصویر کشیده است. هم­چنین وی در بیشتر اشعارش هویت واقعیش را از دست نداده و در عمل استقلال خود را حفظ نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Dimensions of Iranian Women's Identity in Contemporary Women's Literary Works Based on Erich Fromm's Theory

نویسندگان [English]

  • zahra ghanbaralibaghni 1
  • Shahin ojaq Alizad 2
1 PhD candidate Persian language and literature, Applied Linguistics Research Center, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Applied Linguistics Research Center, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this article is to study the dimensions of identity and individual independence as well as the lack of identity due to submission and domination in contemporary Iranian women based on contemporary women's literary works (a case study of Simin Behbahani's poems) based on Eric Fromm's theory. According to Fromm, turning to communicating with others and gaining an identity or lack of communication with society leads to a better understanding of one's identity. In Simin Behbahani's poems, the idea of ​​defending national identity and fighting against its lack is reflected. As a woman, she expresses this feeling with a cry of patriotism, dependence and the extent of her belonging to her motherland, in order to call national identity a manifestation of her true self.
Methods:The research method is analytical-descriptive. In this research, Simin Behbahani's poems have been selected as an example of the works of contemporary women poets, based on the theoretical framework of the forum.
Findings:Findings show that Behbahani portrays Behbahani as a contemporary Iranian woman in her poems in defense of national identity and struggle against identitylessness due to human submission to the domination of the power seekers of society (Pahlavi government). Also, in most of his poems, she has not lost his true identity and in practice has maintained her independence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erich Fromm
  • Simin Behbahani
  • identity
  • Society
  • Communication
  • Freedom