بررسی رابطه‌‌ی مهارت‌های ارتباطی، الگوهای ارتباطی و سبک‌های حل تعارض با صمیمیمت زناشویی در زنان شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره‌ی خانواده دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره‌ی خانواده دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه مشاوره‌ی خانواده دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه­ی مهارت­های ارتباطی، الگوهای ارتباطی و     سبک­های حل تعارض با صمیمیت زناشویی در زنان شهر اصفهان می­باشد. به این منظور از میان کلیه­ی زنان متأهل شهر اصفهان در سال 1391، تعداد 200 زن به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند که به پرسشنامه­های صمیمیت زوجین اولیاء، مهارت­های ارتباطی کوئین­دام، الگوهای ارتباطی(CPQ) و سبک­های اداره­ی تعارض بین فردی(ICMSI) پاسخ دادند. برای تحلیل داده­ها، از روش همبستگی استفاده شد.نتایج همبستگی نشان داد که همه­ی پنج بعد مهارت­های ارتباطی (قاطعیت در کلام، بینش نسبت به فرایند ارتباط، درک پیام، کنترل عواطف، گوش دادن) با صمیمیت زناشویی همبستگی مثبت معنادار دارند. هم­چنین همه­ی ابعاد الگوهای ارتباطی (سازنده­ی متقابل، اجتنابی متقابل و توقع/ کناره­گیری) در زنان با صمیمیت زناشویی همبستگی معنادار دارند. بین هر پنج سبک حل تعارض، به جز سبک اجتنابی نیز با صمیمیت زناشویی زنان همبستگی معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between communicative skills, communicative patterns, conflict management styles and marital intimacy in Isfahanian women

نویسندگان [English]

  • O. E 1
  • S. J 2
  • R. J 1
  • S.A A 3
چکیده [English]

The goal of this study is  investigating the  relationship between communicative skills, communicative patterns, conflict management styles and marital intimacy in Isfahanian women. In order to achieve to this, 200 women are selected from whole isfahanian ones by cluster random sampling to respond to questioners include the marital intimacy, Qeendom,s communication skills test-revised, interpersonal conflict management style)ICMSI(,the communication patterns questionnaire (CPQ(. For analyzing data, Pearson correlation is applied and multivariate regression for statistical analyzing is. The results of correlation show that all five dimensions of communicative skills(understanding verbal and nonverbal messages, listening, emotional regulation, being aware of communication process, assertiveness) have positive significant difference. There is significant correlation  between all women's dimensions of communicative patterns(mutual constructive communication, mutual avoidance communication, demand/ withdraw communication)  and marital intimacy, too. There is correlation between five aspects and marital intimacy except avoidant style . Finally predicting equation of  women's marital intimacy base on row scores is attained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital intimacy
  • communicative skills
  • communicative patterns
  • conflict management style
  • Women