رابطه سبک‌های دلبستگی و سبک‌های حل تعارض با فرسودگی زناشویی کارکنان متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مطالعات نشان می­دهد که سبک­های دلبستگی و سبک­های حل تعارض می­توانند تأثیر مهمی بر کیفیت روابط زناشویی داشته باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک­های دلبستگی و سبک­های حل تعارض زناشویی با فرسودگی زناشویی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری را کلیه کارمندان متأهل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شامل 750 کارمند متأهل تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 160 کارمند متأهل که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از آنها خواسته شد پرسشنامه فرسودگی زناشویی (CBM)، پرسشنامه سبک­های دلبستگی بزرگسالان (AAI) و پرسشنامه شیوه مقابله با تعارض (ROCI-2) را تکمیل کنند. تحلیل داده­ها با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد. یافته­ها نشان داد سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی و سبک حل تعارض مسلط و اجتنابی با فرسودگی زناشویی رابطه مثبت دارند. باتوجه به نتایج این تحقیق به نظر می­رسد سبک­های دلبستگی در نحوه­ی بکارگیری سبک­های حل تعارض نقش دارند و استفاده از این سبک­ها می­توانند فرسودگی زناشویی را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Attachment Styles and Conflict Resolution Styles and Married Employee's Marital Burnout

نویسندگان [English]

  • p. k 1
  • j k 2
  • f. d 1
چکیده [English]

Studies indicate that attachment styles and conflict resolution styles can have a significant impact on the quality of the marital relationship. The purpose of this study was to investigate the relationship between attachment style and marital conflict resolution styles and marital burnout. A correlative statistical method was used and statistical population included all married employees (750 people) working at Medical Science University of Kermanshah. The sample consisted of 160 married employees randomly selected and they were asked to fill out a Marital Burnout Questionnaire (CBM), the Adult Attachment Inventory (AAI) and the way to deal with conflict Inventory (ROCI-2) questionnaires. Data analysis was performed by calculating the Pearson correlation coefficient and regression analysis. Results indicated that anxiety and insecure attachment style and determined and expert conflict resolution style can have positive relations. The findings of this study show the role of attachment styles and conflict resolution as predictor variables and using these styles lead to prediction of marital burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment styles
  • conflict resolution styles
  • marital burnout