عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر شکاف نسلی جوانان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه علوم اجتماعی، رودهن، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت عوامل تاثیر گذار بر ایجاد شکاف نسلی و دستیابی به یک الگوی نظری تحلیلی می­باشد که با استفاده از نظریه­های مرتبط،عوامل مهم و اثرگذار مورد بررسی قرار می­گیرد. این تحقیق با طرح پرسش­هایی، به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه مورد مطالعه 586 نفر از جوانان بین 20 تا 25 سال ساکن در شهر تهران می­باشند که با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شده­اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که مبتنی بر طیف لیکرت طراحی شده است. در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و برای آزمون مدل نظری تحقیق از نرم افزار لیزرل[1] استفاده شده است. نتایج این پژوهش بر وجود یک الگوی رابطه آماری مستقیم و معکوس بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته حکایت دارد. به عبارت دیگر رابطه معنی داری بین شاخص­های اجتماعی و فرهنگی شامل سبک زندگی، موقعیت محل سکونت، معاشرت با گروه همسالان، پایگاه اجتماعی والدین، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، نظام آموزشی با متغیر وابسته شکاف نسلی وجود دارد. هم­چنین نتایج الگوسازی معادلات ساختاری حکایت از رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است،که با توجه به شاخص­های الگوسازی می­توان استدلال کرد مدل­های ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده و انطباق مطلوبی بین مدل به تصویر درآمده و یا مدل ساختاری شده با داده‌های تجربی دارند.[1] .Lisrel

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Effective Social and Cultural Factors in Generation Gap in Tehran

نویسنده [English]

  • m. k
چکیده [English]

This research focuses onthe effective social and cultural factors in generation gap. The main purpose of this research was to recognize the effective factors in generation gapamong Tehran families and to achieve an analytic theoretical model.The survey research method was used bymeans of questionnaires for gathering information. The sample size included 586 young people between the ages of 20 and 25 living in Tehran selected by cluster sampling and simple random sampling method. To analyze the data SPSS and Lisrel software wereutilized. The findings indicate a direct and indirect relation between independent variables and dependent variable. On the other words, there is a significant relationship between cultural and social factors including: life style, the location of residency, interaction with peer groups, social status of the parents, access to mass media, educational system and dependent variable (generation gap).Also the results of structural equation model indicated a relationship between independent and dependent variablesand the suggested models has a goodness of fitas well asconformitywith experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation
  • Generation Gap
  • Social
  • Cultural