بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با میزان اعتماد به همسر در بین زنان و مردان متأهل شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 عضو هیات علمی

چکیده

هدف از این تحقیق، شناسایی میزان اعتماد به همسر در بین زنان و مردان متأهل شهر اصفهان و عوامل فرهنگی مرتبط با آن است. بدین منظور 400 زن و مرد متأهل در شهر اصفهان که بیش از یک سال از ازدواج آن­ها گذشته بود با استفاده از روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه جمع­آوری گردید. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین جنس و ارزش­های دینی در باب خانواده با اعتماد به همسر، رابطه معنی­دار وجود دارد. مردان نسبت به زنان، اعتماد بیش­تری نسبت به همسر خود داشتند. هم­چنین در نتایج حاصل از مدل رگرسیونی برای متغیر اعتماد به همسر، متغیر ارزش­های دینی در باب خانواده در مرحله اول وارد مدل گردید که 45% از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمود. سپس متغیر جنس وارد مدل گردید و میزان تبیین را به 47% افزایش داد. در کلیه مدل­های رگرسیونی مربوط به متغیر وابسته و ابعاد آن، متغیر "ارزش­های دینی در باب خانواده" به عنوان اولین متغیر تبیین­کننده برای اعتماد به همسر و ابعاد صداقت، صراحت، وفاداری و حسن­ظن، و تنها متغیر تبیین­کننده تغییرات برای ابعاد امنیت و رضایت عاطفی وارد مدل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Cultural Factors Associated with Trusting the Spouseamong Married Men and Women in Isfahan City

نویسندگان [English]

  • h. e 1
  • m. m 2
  • b. h 2
چکیده [English]

This study was carried out to identify cultural factors associated with trusting the spouse in families of Isfahan city. For this purpose, 400 women and men in Isfahan city who have been married for more than one year were selected by using systematic random sampling. Data were collected by using surveys and a questionnaire. Cronbach's alpha was used to determine the reliability of the technique. The results showed that sex and religious values have significant relationship with trusting the spouse. Men trusted their wives more than women. In the results of regression model for trusting the spouse variable, the variable of religious values was entered into the model first and explained 45% of the dependent variable changes. The sex variable was entered in the model and explained 47 % of the changes. In all regression models related to dependent variable and its dimensions, variable of religious values regarding the family was entered in model as the first explanatory variable for trusting the spouse. The dimensions of honesty, openness, loyalty and good suspect and the only explanatory variable of changes for dimensions of security and emotional satisfaction were entered into the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trusting the Spouse
  • Married Men and Women
  • family
  • Religious Values