بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تأثیر آن بر میزان قدرت آ نها در تصمیم گیری های درون خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و مدرس گروه روا نشناسی دانشگاه سوران درکردستان عراق

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه الزهرا (س)

3 دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

این پژوهش از نوع علی مقایسه ای است و هدف از آن، بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تأثیر آن بر میزان قدرت آ ن ها در تصمیم گیری های درون خانواده است. جامعه آماری آن، شامل تمام خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل متأهل شهرستان بوکان در سال 1390 بودند . ابتدا دو گروه نمونه هر کدام به حجم 70 خانواده از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند؛ در انتخاب گروه نمونه نخست از بین زنان شاغل متأهل، با توجه به کوچک بودن جامعه و معیارهای در نظر گرفته شده، از روش تمام شماری استفاده شد و نیازی به نمونه نبود؛ در انتخاب گروه نمونه دوم از بین زنان غیر شاغل متأهل، با توجه به وسیع بودن جامعه، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ساختار قدرت در خانواده که مورد تحلیل قرار گرفت و متناسب SPSS دارای 85 گویه است، جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار با سطح سنجش متغیرها از آمارهای توصیفی (مد، میانه، میانگین و ...) و آمارهای استنباطی تحلیل رگ رسیون و ...) استفاده شد . نتایج نشان داد ند که قدرت زنان در تصمیم گیری های ،T (آزمون
درون خانواده در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل متأهل متفاوت است و تا حد زیادی از متغیر های تملک منابع ارزشمند ( تحصیلات زوجین، درآمد زوجین، تملک منابع ارزشمند ) و متغیرهای جمعیتی ( مدت زمان ازدواج زوجین، فاصله سنی زوجین) تأثیر می پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Ijnvestigation of the Effects of Employment of Women on their Power in Decision Making in Their Families"

نویسندگان [English]

  • M amini 1
  • s hosiniyan 2
  • Y amini 3
چکیده [English]

This comparative study wass causal, and the aim was studying employed women and its effect on their power in decision making in the family. The target population was included all working and non-working married women families in Bookan in 1390. The sample, two groups of 70, married working women and non-working married women were selected. The first group consisted of married working women. Because of small size of the society and other criteria, all subjects of the first group were studied. But in the selection of second sample, the broad community of multi-stage cluster sampling was used. The data collected through the questionnaire, consisting of 85 sentences, showed the structure of power in the family. The data were analyzed, by the SPSS software and the appropriate level of descriptive variables measurement statistics (mode, median, mean, etc.) and inferential statistics (T-test t, and Rregression analysis, etc) were used. The results showed that working and non-working married women were significantlydifferent in Decisions making within the family. Hhighly variable possession of valuable resources (education, couple, couple's income, possession of valuable resources), and demographic variables (duration of married couples, aged between couples) were also affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • Decisions Among Family
  • Employment
  • Couples Education
  • Income
  • Couples