بررسی نقش واسطه‌ای سبک حل تعارض غیر سازنده در رابطه سلامت خانواده اصلی با عدالت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی علوم و تحقیقات یاسوج

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی تهران

4 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سلامت خانواده­ی اصلی از طریق نقش واسطه­ای سبک حل تعارض غیر سازنده برعدالت زناشویی انجام شد. نمونه­ی پژوهش شامل 240 معلم زن متأهل شهرستان ممسنی بود که به روش تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و پرسشنامه­های سلامت خانواده اصلی، ادراک انصاف و سبک­های حل تعارض را تکمیل کردند. لازم به ذکر است که از سنجه ادراک انصاف برای ارزیابی عدالت زناشویی استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از ابزار 18 Spss و Amos استفاده گردید. یافته­های تحقیق نشان داد سلامت خانواده­ی اصلی به طور مستقیم با عدالت زناشویی رابطه­ی معنادار دارد. همین­طور سلامت خانواده­ی اصلی به طور غیر­مستقیم و از طریق نقش واسطه­ای سبک حل تعارض غیر سازنده  با عدالت زناشویی رابطه­ی معنادار دارد. به این ترتیب سبک حل تعارض غیر سازنده توانست نقش واسطه­ای بین سلامت خانواده­ی اصلی با عدالت زناشویی ایفا کند. به عبارت دیگر سلامت خانواده­ی اصلی علاوه بر اثر مستقیم بر عدالت زناشویی، از طریق نقش واسطه­ای سبک حل تعارض غیرسازنده نیز بر عدالت زناشویی اثر دارد. قابل ذکر است که اثر مستقیم بیش­تر از اثر غیر مستقیم بود. از این رو هر دو مسیر در مدل پژوهشی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Mediating Role of Non-Constructive Conflict Resolution Style in Relation with the Family of origin’s Health and Marital Equity

نویسندگان [English]

  • s.m h 1
  • a. y 2
  • a.m n 3
  • m. r 4
  • m. sh 1
چکیده [English]

This study aimed to assess the direct and indirect effects of the health of the family of origin through the mediating role of non-constructive conflict resolution style on marital Equity. The sample consisted of 240 married female teachers from Mamasani city, randomly chosen by cluster. The health of family of origin, perceptions of fairness and conflict resolution styles questionnaires were completed. It should be noted that the perception of fairness questionnaire were used to measure marital equity. For data analysis SPSS 18 and Amos tools were used. The results showed a direct and significant relationship between the health of family of origin and the marital equity. Moreover, Health of family of origin through the mediating role of non-constructive conflict resolution style showed an indirect and significant relationship with marital equity. Thus the non-constructive conflict resolution style played a mediating role between the health of family of origin and marital equity. In other words, the health of family of origin had both direct effect on marital equity and indirect effect on it through non-constructive conflict resolution style. It should be noted that the indirect effect was greater than the direct effect. The research model was verified in both directions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health of the Family of Origin
  • Non-Constructive Conflict Resolution Style
  • Marital Equity