بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و نظارت (طبیعی و غیر طبیعی) با سلامت اجتماعی در میان زنان 18 سال به بالای ساکن شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا

3 عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون، استاد مدعو دانشگاه پیام نور فارس

4 استاد مدعو دانشگاه علمی کاربردی علوم بهزیستی فارس

چکیده

سلامت چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، مهم­­ترین جنبه از مسائل حیات انسانی است. امنیت اجتماعی در بستر جامعه شکل می‌گیرد و هدف آن حفظ، تداوم، تعامل و شرایط قابل پذیرش برای گروه­ها و افراد است. این مطالعه با هدف شناسایی رابطه امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی با نظارت اجتماعی (طبیعی و غیر طبیعی) در میان زنان ساکن شهر شیراز انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل جمعیت زنان 18 سال به بالای ساکن شهر شیراز بوده و از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله ­ای، حجم نمونه ­ای برابر 384 نفر از مناطق 2 و 6 انتخاب شدند. انتخاب مناطق به شیوه­ی تصادفی بوده است. در این مطالعه برای سنجش احساس امنیت اجتماعی از نظریات بوزان، جیکوبز، ویور و مولار و جهت سنجش سلامت اجتماعی از پرسشنامه کییز بهره گرفته شده است. روش این مطالعه پیمایشی بوده و داده­ها از طریق پرسشنامه گرد آوری شده­اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده­­ها، از آماره­­هایی چون میانگین، ضریب پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. بر اساس نتایج، احساس امنیت و سلامت اجتماعی زنان ساکن در محلات مورد مطالعه بالاتر از سطح متوسط متفاوت است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد بین احساس امنیت اجتماعی زنان و سلامت اجتماعی آنان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. هم­چنین بین احساس امنیت اجتماعی زنان و ابعاد سلامت اجتماعی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج نشان می­دهد احساس امنیت اجتماعی زنان بیش­ترین تاثیر را بر انسجام و انطباق اجتماعیِ سلامت اجتماعی آنان دارد. هم­چنین، نتیجه­ی گرسیون نشان می­دهد 25 درصد واریانس متغیر سلامت اجتماعی به ترتیب توسط نظارت طبیعی و احساس امنیت اجتماعی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Relation between Social Security and Social-Wellbeing with Supervision among Women Living in Shiraz

نویسندگان [English]

  • kh. r 1
  • f. h 2
  • h. z 3
  • k. h 4
چکیده [English]

Health is the most important part of the welfare and it is the assessment of the ability to fulfill the social roles without injuring others, however social security is one of the most important factors that influences on social well-being. Some researches show that decline in social security decreases social well-being and these two subjects have been very influential in women. The main purpose of this study was to examine the relation between social security and social well-being in integration, acceptance, contribution, actualization and coherence and comparison among women living in Shiraz. In this study, Buzan, Vior, Mollar viewpoints of social security and Keyes viewpoint of social well-being were used. This study used the survey method with questionnaire among over 384 residents, in two zones (2 and 6) in Shiraz. Samples selected through Quota random sampling among nine zones in Shiraz that are different by education and income. Pearson correlation and analysis of regression were employed to test the hypotheses. The data analysis shows that there is a significant and positive relation between women’s sense of security and women’s social well-being and supervision effect on this relation. Social security has the greatest impact on social integration and social coherence

کلیدواژه‌ها [English]

  • social well-being
  • Social security
  • supervision
  • Women