دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 1-358 
4. بررسی نقش تربیت اخلاقی در رعایت حجاب دانشجویان دختر دانشگاه کاشان

صفحه 69-104

مریم عسکریان بیدگلی؛ زینب السادات اطهری اصفهانی؛ حسین ستار