دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 1-316 
8. اثربخشی درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی بر سازگاری زناشویی زنان دارای وابستگی بین فردی

صفحه 177-196

مرضیه شریفی؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی