دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 1-388 
1. مطالعه‌ی کیفی تجربه شکاف نسلی (نمونه مورد مطالعه: دختران شهر کرمانشاه)

صفحه 1-28

مهران سهراب زاده؛ لیلا پرنیان؛ محسن نیازی؛ بیژن خواجه نوری؛ ستار صادقی ده چشمه