دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 1-276 
3. آزمون مدل علی تمایز یافتگی و رضایت زناشویی

صفحه 31-46

فاطمه بخشی زاده؛ سیامک سامانی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی


15. رفتار باروری زنان ایران همگام با فرایند تحولات خانواده در سه دهه‌ی گذشته

صفحه 255-276

بتول صیفوری؛ غلامرضا حسنی؛ علی اکبر مجدی؛ مهدی کرمانی