دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1399 
1. عوامل و زمینه های احساس تنهایی زنان (یک مطالعه پدیدارشناسی)

صفحه 1-28

نازیلا ابراهیمی؛ محمد حسین فلاح؛ سیامک سامانی؛ سعید وزیری


7. عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر تمایل جوانان به ورزش همگانی (با تاکید بر زنان)

صفحه 151-176

حامد غلامپور گالشکلامی؛ خلیل میرزایی؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علیپور درویشی