دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1399 
9. خشونت در روابط عاشقانه: مروری سیستماتیک

صفحه 155-176

منا صمدزاده؛ خدابخش احمدی؛ علیرضا کیامنش


12. تحلیلی جامعه‌مدار از سیاست اصلاح و درمان محکومان (زن و مرد) و روش‌های آن

صفحه 227-255

سلمان کونانی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ علی صفاری؛ محمدعلی اردبیلی