دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1399 
4. بررسی دیدگاه زنان کارآفرین ایرانی به فشارهای نهادی

صفحه 67-84

علی تیزرو؛ وحید مکی زاده؛ محمد رضا فتحی؛ فرزانه سقائی


5. ارائه الگویی از بقای زنان در ازدواج‌های نارضایتمند؛ یک پژوهش کیفی

صفحه 85-110

هادی سلیمی؛ موسی جاودان؛ اقبال زارعی؛ سمانه نجارپوریان


6. اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری بر باورهای ناکارآمد ازدواج و تعهد زناشویی زنان متقاضی عمل زیبایی صورت

صفحه 111-128

فریبا کریمیان؛ مسعود خاکپور؛ محبوبه خجسته متقی؛ هادی آنچیان؛ فریده صابری فرد