دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1400 
6. فشار اجتماعی- فرهنگی، مقایسه اجتماعی و تصور چاقی

صفحه 70-81

10.30495/jzvj.2021.4565

فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ اکرم حبی