اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

این فصلنامه با هدف نشر نظریه ها و دستاوردهای علمی – پژوهشی در محور های مختلف شروع به فعالیت نموده و بستری مناسب برای بحث و گفتگو و انتقال نظرات و نتایج به دست آمده درباره پژوهش ها و تحقیقاتی است که در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به جامعه شناسی زنان مطرح می گردد .انتشار این مجله سبب آشنایی و شناخت دقیق و ارزشمند در باب مطالعات و تحقیقاتی است که زنان در جامعه و در ارتباط با جامعه سهم بسزائی دارند. از اینرو مقالاتی که به مسائل اجتماعی زنان  در ارتباط با جامعه اختصاص داشته باشد و بنابر چارچوب ساختار علمی مجله تحریر شده باشد امکان چاپ در این مجله را خواهد داشت . لذا صاحب نظران و اندیشمندان می توانند با عضویت در سایت مقالات خود را جهت بررسی و چاپ در این فصلنامه علمی- پژوهشی به مدیریت سایت ارسال نمایند. 
این مجله با همکاری مشترک انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت فعالیت می کند.

چشم اندازهای این مجله:

1- تبیین نقش زنان در فرایندهای اجتماعی و روانشناسی اجتماعی

2- ایجاد و ارائه پاردایمی جدید در حوزه زنان در کشور

3- توسعه پزوهشهای مرتبط با زنان از منظر روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی