اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

1- تبیین نقش زنان در فرایندهای اجتماعی و روانشناسی اجتماعی

2- ایجاد و ارائه پاردایمی جدید در حوزه زنان در کشور

3- توسعه پزوهشهای مرتبط با زنان از منظر روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی