اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سوسن سهامی

جامعه شناسی استادیار، گروه جامعه شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

so.sahamigmail.com
+987143311150

سردبیر

دکتر حبیب اله احمدی

جامعه شناسی استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

hahmadirose.shirazu.ac.ir
+987146270621

دبیر اجرایی

دکتر زکیه فتاحی

فلسفه و حکمت اسلامی استادیار، گروه فلسفه و حکمت اسلامی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

fatahi.homeira47gmail.com
+987143112201

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن احدی

روانشناسی استاد، گروه روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ahadi1yahoo.com
+98 21 44737636

دکتر سید احمد احمدی

مشاوره استاد، گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ahmadyyahoo.com
+983137932128

دکتر محمد موحد

جامعه شناسی استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

mmovahedrose.shirazu.ac.ir
+987146270621

دکتر حلیمه عنایت

جامعه شناسی استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ha_enayateyahoo.com
+987146270621

دکتر حبیب آقابخشی

علوم بازتوانی دانشیار، گروه علوم بازتوانی، واحد رودهن، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

haghabakhshi7gmail.com
+982176506417

دکتر یوسف کریمی

روان شناسی اموزشی استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

baba23gapyahoo.com
+982144865154

- دکتر الهه حجازی

روانشناسی بالینی دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

e_hejazeut.ac.ir
+982161117411

دکتر زهره خسروی

روان‌شناسی بالینی دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

zohreh_khosraviyahoo.com
+982185692840

دکتر طیبه زندی پور

مشاوره وراهنمائی دانشیار، گروه مشاوره وراهنمائی، دانشگاه الز هرا، تهران، ایران

zandi1212yahoo.com
+982188049937

دکتر محمود ساعتچی

روانشناسی اجتماعی استاد، گروه روانشناسی اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

saatchiyahoo.com

دکتر شهلا کاظمی پور

جامعه شناسی دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

kamali394gmail.com
+982185692840