فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه (JZVJ) - واژه نامه اختصاصی