اخبار و اعلانات

همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

همایش ملی «رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای» با مشارکت تعدادی از انجمن های علمی داخل کشور و نیز دانشگاه های آزاد اسلامی و دولتی در راستای توسعه هر چه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور و ایجاد محیط مناسب برای برقراری ارتباطات علمی و تبادل افکار و به منظور بحث و تبادل اندیشه، آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته کشور پیرامون مفاهیم «برنامه ریزی، توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه ای» آبان 1395 در واحد مرودشت برگزار می گردد. لذا از کلیه محققین، اساتید و دانشجویان محترم جهت ارسال مقاله دعوت به عمل می آید. با تشکر فراوان

مطالعه بیشتر