فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه (JZVJ) - اخبار و اعلانات