بررسی تحلیلی خشونت، مجازات و محدودیت علیه زنان در دوره‌ی صفویه با تکیه بر سفرنامه‌نویسان فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یاسوج

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین خشونت، مجازات و محدودیت­های زنان در جامعه­ی ایران عصر صفویه و با تکیه بر منابع سفرنامه­ای به انجام رسیده است. روش تحقیق در این پژوهش، تاریخی- تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. ابزار اصلی پژوهش، استناد به سفرنامه­های آن دوره می­باشد. در نهایت بر پایه‌ی یافته‌های حاصل از  منابع استنتاج، تبیین و تحلیل به­‌عمل آمده است. این پژوهش وضعیت زنان را در قالب دو گروه زنان درباری و زنان عادی مورد واکاوی قرار داده است.
یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که: زنان قربانیان اصلی نظام سنتی و پدرسالار جامعه­ی ایران عصر صفوی بوده­اند. در آن دوره تفاوتی میان زنان طبقات بالا (درباری) و زنان عادی جامعه، به­جهت در امان ماندن از خشونت مردان و یا داشتن آزادی عمل، وجود نداشت. مجازات­های اعمال شده علیه زنان به شدیدترین نحو اعمال شده و وابستگی طبقاتی در شدت این مجازات تأثیر چندانی نداشت.اصولا زنان عناصری درجه دوم در جامعه­ی ایران عصر صفویه تلقی می­شدند و فاقد هرگونه استقلال و امنیت (در برابر مردان) بودند. منابع قدرت به­طور کامل در اختیار مردان بود و این امر سبب اعمال هرگونه خشونت، مجازات­های خشن و محدودیت علیه زنان می­شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Review of Violence, Punishment and Restriction Against Women in the Safavid Period, Based on Travel Writers

نویسنده [English]

  • mahmoud mehmannavaz
Yasuj University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate and explain the violence, penalties and limitations of women in the Iranian society of Safavid era and relying on the sources of travel magazine. The method of research in this research is historical-analytical and data collection is done by the library method. The main tool of the research is the reference to the logbooks of that period. Finally, based on the findings from the sources of inference, explanation and analysis have been made. This research studies the status of women in two groups of women and ordinary women.
The findings of this research show that: women were the main victims of the traditional and patriarchal system of Iranian society of Safavid era. In that period, there was no difference between women of the upper classes (court) and ordinary women in society, in order to protect men from violence or to have freedom of action. The penalties imposed on women were strongly enforced, and class affiliation did not have much effect on the severity of this punishment. In essence, women were considered second-class elements in Iranian society as Safavid era, and lacked any independence or security (against men). Power sources It was entirely in the hands of men, and this led to violence, cruel punishment and restrictions on women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Travelogue
  • Safavid
  • Violence
  • Restrictions
-Bakhshi Sarshjani , Leila.(2006). Violence against women. Quarterly Journal of Educational Research.2(7), 33-50. (Persian)
-Chardin, John.(1993). The Travels of Sir John Chardin. Volume 4 & 5. Eqbal Yaghmaii. Publishing Toos. (Persian)
-Dadvar, Abolghasem. (2010). The Socio-Cultural Conditions of Women in Elamite Civilization. Journal of Woman in Culture Arts. 2(4), 95-114. (Persian)
-Dealssandri, Vincento.(1985). Venetian Travelogues in Iran. Manouchehr Amiri. Publishing sherkat sahami Kharazmi. (Persian)
-Dellavalle, Pietro.(1991). Voyages de Pietro Dellavalle La perse. Shaa'edin Shafa. Publishing Ilmi wa farhangi. (Persian)
-- Eshraghi, Mohammad.(2007).A sociological look at the phenomenon of violence against women. Journal of Social sciences. 1(2),95-114. (Persian)
-Ezazi ,Shahla.(2005). Society Structure and Violence Against Women. Social Welfare. Journal Social Welfare Quarterly, 4 (14) , 59-96. (Persian)
-Figueroa, Garcia de  Silva Y.(1984). L'Ambassade de D.  Garcias de Silva Figueroa en Perse. Gholamreza Samii. Publishing Nasher noo. (Persian)
--Ghirshman. R. (1993). Iran des origines a l’islam. Mohammad muin. Publishing Ilmi wa farhangi. (Persian)
-Hejazi, Banafsheh.(2013). Zaifeh. Publishing Ghasidehsara. (Persian)
-Kaempfer, Engelbert.(1984). Kaempfer Travel Log to Iran. Kikavos Jahandari. Publishing sherkat sahami Kharazmi. (Persian)
-Martin,D.(1985). Domestic Violence.in Sinkin, D.j,Martin D.& Walker, L.E.(ed). The male batterer. New York: Spriner, pp1-32.
-Moghadasi, Najmeh.(1999). Violence against women.. Journal Book of critique. 3(12), 46-53. (Persian)
-Naderi, Ezatullah ,Seifnaragi, Maryam.(2006). Research Methods in the Humanities. Publishing badr. (Persian)
-Olearius, Adam.(2006). Vermechrte  neue  Beschreibung  der  muscowitischen  und  persischen Reyse. Ahmad Behpour. Publishing Ebtekar noo. (Persian)
--Pirnia. Hassan.(1927). Ancient Persia. Publication of Parliament. (Persian)
-Sanson, Martin. (1967).  Relation Sanson. Taqi Tafazoli. No publications. (Persian)
-Sherley, Anthony.(2008). Relation of travels into persia.Avanes. publishing Negah. (Persian)
-Tavernier, Jean Baptiste.(1957). Tavernie travelogue. Aboo torabe noori.  Publishing Ketab khaneh sanaei & Ketabfrooshi Taeeg esfahan. (Persian)
-Yazdekhasti., Shiri, Hamed. (2008). Patriarchy Values and Violence against Women. Women's Studies Sociological and Psychological, 6(3), 55-79. (Persian)