فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه

 

این فصلنامه با هدف نشر نظریه ها و دستاوردهای علمی – پژوهشی در محور های است که در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به جامعه شناسی زنان مطرح می گردد .انتشار این مجله سبب آشنایی و شناخت دقیق و ارزشمند در باب مطالعات و تحقیقاتی است که زنان در جامعه و در ارتباط با جامعه سهم بسزائی دارند. این مجله با همکاری مشترک انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت فعالیت می کند.


 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 


شماره جاری: دوره 12، شماره 47، پاییز 1400 

1. تحلیل وضعیت جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی خانوارهای زن ‌سرپرست در ایران

صفحه 1-18

10.30495/jzvj.2021.25575.3320

داود شهپری ثانی؛ رسول صادقی؛ جواد حدادی؛ راضیه خواجه نژاد؛ محمدرضا حسینی؛ حسین محمودیان


4. اثربخشی آموزش توانمندی‌های روان‌شناسی مثبت بر امید به زندگی نوجوانان دختر

صفحه 45-56

10.30495/jzvj.2021.24402.3179

سجاد امینی منش؛ حسن رضایی جمالویی؛ مهدی طاهری؛ سهیلا انصاری؛ شیما منصوری فر


8. بررسی نمود کهن‌الگوی آنیموس در شعر ژاله قائم‌مقامی

صفحه 101-116

10.30495/jzvj.2021.24117.3144

قدرت الله علیرضایی؛ غلامرضا سالمیان؛ فاطمه کلاهچیان؛ جهانگیر کرمی


9. طراحی الگوی هویت‌سازی برند های پوشاک برای بانوان: تحلیل محتوای کیفی

صفحه 117-134

10.30495/jzvj.2021.25624.3324

مسعود قربانی دولت آبادی؛ شهناز نایب زاده؛ سید حسن حاتمی نسب؛ رحیم زارع


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی