فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه

 

این فصلنامه با هدف نشر نظریه ها و دستاوردهای علمی – پژوهشی در محور های است که در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به جامعه شناسی زنان مطرح می گردد .انتشار این مجله سبب آشنایی و شناخت دقیق و ارزشمند در باب مطالعات و تحقیقاتی است که زنان در جامعه و در ارتباط با جامعه سهم بسزائی دارند. این مجله با همکاری مشترک انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت فعالیت می کند.


 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 


شماره جاری: دوره 12، شماره 46، تابستان 1400 

3. کنش پذیری سوژه زن در تحولات تاریخ معاصر ایران

صفحه 30-45

10.30495/jzvj.2021.22331.2962

محمدرضا علی مردانی؛ علیرضا ازغندی؛ سیدمصطفی ابطحی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی